ENGLISH

Diversity and Cultural Competency Award -  Diversity Award Form - English (43.41 KB)

Innovation Award -  Innovation Award Form - English (38.71 KB)

Outstanding Team Achievement -  Outstanding Team Award - English (47.83 KB)

Superior Public Service to External Customers -  Customer Service Award - English (43.38 KB)

Sustainability Award -  Sustainability Award - English (66.52 KB)

SPANISH

Diversidad y competencia cultural -  Diversity Award Form - Spanish (37.25 KB)

Innovación de los empleados - ​​​​​​​ Innovation Award Form - Spanish (33.59 KB)
Logro destacado de un equipo - ​​​​​​​ Outstanding Team Award - Spanish (42.46 KB)
Servicio público superior al cliente externo - ​​​​​​​ Customer Service Award - Spanish (37.12 KB)
Sostenibilidad - ​​​​​​​ Sustainability Award - Spanish (60.15 KB)

RUSSIAN

Демографическое многообразие и культурная компетенция - ​​​​​​​ Diversity Award Form - Russian (41.5 KB)

 Внедрение инноваций служащими -  Innovation Award Form - Russian (51.5 KB)

 Выдающиеся коллективные достижения - ​​​​​​​ Outstanding Team Award - Russian (77 KB)

Отличное общественное обслуживание внутриведомственных клиентов - ​​​​​​​ Customer Service Award - Russian (70 KB)

Рациональное использование ресурсов -  Sustainability Award - Russian (68.9 KB)

​​​​​​​VIETNAMESE

Khả Năng về Đa Dạng và Văn Hóa - ​​​​​​​ Diversity Award Form - Vietnamese (59 KB)

Sáng Kiến Mới cuả Nhân Viên - ​​​​​​​ Innovation Award Form - Vietnamese (53.5 KB)

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Xuất Sắc cuả Nhóm - ​​​​​​​ Outstanding Team Award - Vietnamese (63 KB)

Dịch Vụ Công Cộng Tốt đối với Thân Chủ Nội Bộ và Bên Ngoài - ​​​​​​​ Customer Service Award - Vietnamese (57.5 KB)

Phát Triển Bền Vững -  Sustainability Award - Vietnamese (82.5 KB)