คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นการไล่ผู้เช่าในช่วง COVID-19 (Eviction FAQ in Thai)

อัปเดตเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2020

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2020 สภานิติบัญญัติแห่งรัฐโอเรกอนลงมติให้ขยายมาตรการยกเว้นการขับไล่ผู้เช่าที่มีผลครอบคลุมทั้งรัฐ ทั้งสำหรับที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2020 นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังขยายเวลาให้ผู้เช่าจ่ายค่าเช่าที่ค้างชำระได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021 

อ่านเนื้อหาทั้งหมดของกฎหมายรัฐโอเรกอน HB 4123 ที่นี่

มาตรการยกเว้นการขับไล่สามารถใช้ได้กับการขับไล่ทุกกรณีหรือไม่?

ไม่ มาตรการยกเว้นนั้นมีผลใช้เฉพาะกับการไล่ที่เนื่องจากการไม่ชำระค่าเช่า ค่าปรับ หรือค่าบริการสาธารณูปโภค (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ค่าเช่า") ต่อเจ้าของที่เท่านั้น การไม่จ่ายค่าเช่านั้นไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลว่ามาจากการสูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากโควิด-19

มาตรการยกเว้นนี้ใช้ไม่ได้กับการขับไล่ผู้เช่าด้วยเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ

หมายความว่า ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าแล้วใช่หรือไม่?

ไม่ ผู้เช่ายังคงมีหน้าที่จ่ายค่าเช่าตามกฎหมายเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าไม่สามารถถูกไล่ที่เนื่องจากไม่ชำระค่าเช่าในระหว่างช่วงมาตรการยกเว้น ผู้เช่าจะมีช่วงเวลาผ่อนผันการจ่ายค่าเช่า 6 เดือนเพื่อจ่ายค่าเช่าที่ยังค้างอยู่ หลังจากสิ้นสุดประกาศใช้มาตรการยกเว้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 เจ้าของที่อาจแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงค่าเช่าที่คงค้างอยู่ของผู้เช่า การแจ้งอาจกำหนดให้ผู้เช่าต้อง (1) จ่ายค่าเช่าที่ยังค้างอยู่ของตน หรือ (2) แจ้งให้เจ้าของที่ทราบว่าผู้เช่าตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาผ่อนผันการจ่ายค่าเช่า หากผู้เช่าไม่แจ้งเจ้าของที่ของตนว่าตั้งใจที่จะใช้ระยะเวลาผ่อนผันการจ่ายค่าเช่า ผู้เช่าต้องจ่ายยอดค้างชำระของตนเท่ากับจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าเช่ารายเดือน เจ้าของที่และผู้เช่าที่อยู่อาศัยสามารถตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแผนชำระเงินได้นานเท่าที่ทั้งสองฝ่ายเต็มใจ แต่ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายว่าผู้เช่าต้องเข้าร่วมแผนชำระเงิน

ผู้เช่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตนจะไม่ถูกไล่ที่เพราะสถานการณ์โควิด-19?

การคุ้มครองของมาตรการยกเว้นที่ครอบคลุมทั้งรัฐจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าสามารถหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะทำแผนการชำระเงินโดยสมัครใจกับเจ้าของที่

แม้ว่าผู้เช่าไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการสูญเสียรายได้เพื่อการคุ้มครองโดยมาตรการยกเว้นการขับไล่ผู้เช่าให้ย้ายออก การจะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทางการเงินของรัฐ และ/หรือรัฐบาลกลาง (ถ้ามี) อาจต้องแสดงหลักฐานการสูญเสียรายได้อันเนื่องจากโควิด-19 นั่นคือเหตุผลที่ทางเรายังแนะนำให้ผู้เช่าเก็บและบันทึกเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากการระบาดของ โควิด-19 เอกสารต่าง ๆ เช่น

  • จดหมายรับรองจากนายจ้างที่ระบุว่าโควิด-19 เป็นสาเหตุที่ทำให้ลดจำนวนชั่วโมงทำงานหรือยุติการจ้างงาน

  • จดหมายจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่ระบุว่าโควิด-19 เป็นเหตุผลในการลดหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ การเรียกใช้บริการจ้างงาน หรือสัญญาในการสร้างผลกำไรอื่น ๆ

  • จดหมายจากโรงเรียนหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยรัฐบาล เพื่อประกาศปิดโรงเรียนอันเนื่องมาจากโควิด-19 หรือ

  • จดหมายจากแพทย์ที่แนะนำให้พักที่บ้าน กักตัวเอง รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกันสำหรับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ หรือสมาชิกในครอบครัว

มาตรการยกเว้นนี้จะคุ้มครองผู้เช่าจากการถูกตัดบริการสาธารณูปโภคเนื่องจากการไม่จ่ายค่าเช่าด้วยหรือไม่?

มาตรการยกเว้นนี้ไม่ได้คุ้มครองผู้เช่าโดยตรงจากการถูกตัดบริการสาธารณูปโภคเนื่องจากการไม่จ่ายค่าเช่า อย่างไรก็ตาม สำนักงานประปาของพอร์ตแลนด์ประกาศว่าจะไม่ตัดการให้บริการน้ำ ในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินค่าบริการระบายน้ำเสีย การจัดการน้ำฝน และค่าน้ำ ในระหว่างการประกาศภาวะฉุกเฉิน ในทำนองเดียวกัน บริษัท Pacific Power บริษัท Portland General Electric (PGE) และบริษัท Northwest Natural ได้ระงับนโยบายการตัดบริการไว้ชั่วคราวสำหรับกรณีที่ไม่ได้ชำระเงิน และจะขยายการให้บริการโดยไม่คิดค่าปรับที่จ่ายช้ากว่ากำหนด

ฉันควรทำอย่างไรหากคิดว่าเจ้าของที่ละเมิดมาตรการยกเว้นดังกล่าว?

หากเจ้าของที่ขู่ว่าจะขับไล่ผู้เช่า ปรับเงินเพราะจ่ายช้า เรียกร้องให้ยอมรับข้อตกลงในโครงการปรับแผนการชำระเงิน หรือละเมิดมาตรการยกเว้นการไล่ผู้เช่าให้ย้ายออก ผู้เช่าควรติดต่อทนายความ หรือผู้สนับสนุนชุมชน เช่น เครือข่ายชุมชนของผู้เช่า หรือบริการช่วยเหลือทางกฎหมายของรัฐโอเรกอน

มาตรการยกเว้นการไล่ผู้เช่าให้ย้ายออกจะสิ้นสุดลงเมื่อไร?

มาตรการยกเว้นที่ครอบคลุมทั้งรัฐจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2020 และผู้เช่าอาจเผชิญกับการไล่ที่เนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่าเช่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 อย่างไรก็ตาม จะยังมีการยืดระยะเวลาจ่ายค่าเช่า 6 เดือน โดยให้เวลาผู้เช่าจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021 เพื่อจ่ายค่าเช่าที่ค้างชำระอยู่จากการเลื่อนการชำระหนี้ หากผู้เช่าตั้งใจที่จะใช้การยืดระยะเวลาจ่ายค่าเช่า ผู้เช่าอาจจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของที่ทราบ