တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢတၢ်သံကွၢ်အီၤတလီၢ်လီၢ်- COVID-19 တၢ်ပတုာ်တၢ်နီဟးထီၣ်တစိၢ်တလီၢ် | Eviction Moratorium FAQs - Karen

ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်အီၤ (ထၢနုာ်လီၤမုၢ်နံၤမုၢ်သီတၢ်ကျိးထံ), ၂၀၂၀

ဖဲလါယူၤ ၂၆ သီ, ၂၀၂၀န့ၣ်, Oregon ကီၢ်စဲၣ်ပှၤဒုးအိၣ်ထီၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢအံၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢကမၤယံာ်ထီၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်နီဟးထီၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤလၢပှၤအိၣ်ဆိးအလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပနံာ်ကၤတၢ်မၤလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တုၤလၢ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃ ၀သီ, ၂၀၂၀ န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဘူးအလဲလံာ်ဖှီတဲာ်အံၤဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤဒိးလဲတၢ်ဖိတဖၣ်တုၤလၢလါမာ်ရှး၃၁သီ,၂၀၂၁ဒ်သိးကဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲလၢအိၣ်တ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. 

ဖး Oregon HB 4123 လံာ်တၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဖဲအံၤတက့ၢ်.

တၢ်ပတုာ်တၢ်နီဟးထီၣ်အံၤဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်နီဟးထီၣ်အီၤခဲလၢာ်ဧါ.

တဘၣ်ထွဲဘၣ်, တၢ်ပတုာ်အံၤဘၣ်ထွဲထဲဒၣ်တၢ်နီဟးထီၣ်လၢတၢ်တဟ့ၣ်ဟံၣ်အဘူးအလဲ, တၢ်ဘူးအလဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် မ့ၣ်အူလဲထံလဲသ့ၣ်တဖၣ် (ဖဲအံၤဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ် “ဟံၣ်ဘူးလဲ”) လၢတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤဆူဟံၣ်ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဟ့ၣ်အဘူးအလဲအံၤတလိၣ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးတၢ်မၤအဘူးအလဲလီၤစှၤခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါအဃိဘၣ်.

တၢ်ပတုာ်အံၤတဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်နီဟးထီၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပညိၣ်လၢအဖးသဲစးတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်ဝဲပှၤဒိးလဲဟံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တအိၣ်ဒီးမူဒါလၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲဘၣ်ဧါ.

တမ့ၢ်ဘၣ်. ပှၤဒိးလဲဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်ဒီးမူဒါလၢအဖိးသဲစးလၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲဒ်ညီနုၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ဖဲတၢ်ပတုာ်တၢ်နီဟးထီၣ်အခါန့ၣ်, တၢ်နီဟးထီၣ်နၤလၢတၢ်တဟ့ၣ်အဘူးအလဲအဃိတသ့ဝဲဘၣ်. ဖဲတၢ်ပတုာ်တၢ်နီဟးထီၣ်အံၤတၢ်ဆိကတီၢ်အီၤဝံအခါန့ၣ်, ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်၆ လါလၢကဟ့ၣ်ကဒါက့ၤဝဲဟံၣ်လဲလၢအကဘၣ်ဟ့ၣ်က့ၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီန့ၣ်, ဟံၣ်ကစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကကွဲးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးဟံၣ်လဲလၢအကဘၣ်ဟ့ၣ်ပှဲၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအံၤကလိၣ်ဘၣ်ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ(၁)ကဟ့ၣ်က့ၤဟံၣ်လဲမ့တမ့ၢ်(၂)ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဟံၣ်ကစၢ်လၢကစူးကါတၢ်ပာ်ပတုာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိအံၤမ့ၢ်လီၤတူာ်လီၤကၢ်လၢကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဟံၣ်ကစၢ်လၢအကစူးကါဝဲတၢ်ပာ်ပတုာ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဒီး, အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်ကစၢ်ဟံၣ်လဲလၢအပှဲၤသိးဒီးတလါဂီၢ်ဟံၣ်လဲတဝာ်န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ကစၢ်ဒီးပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ခံခီယၢ်ပၤလၢာ်အံၤမ့ၢ်ဘၣ်သးဝဲန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲတၢ်တိာ်ကျဲသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့, တၢ်အံၤတအိၣ်ဒီးသဲစးအတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိအံၤကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲအတၢ်တိာ်ကျဲၤဘၣ်.

ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကမၤလီတံၢ်ဝဲလၢတၢ်တနီဟးထီၣ်အီၤခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါအဃိကသ့ဒ်လဲၣ်.

ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်အတၢ်ဒီသဒၢအံၤဘၣ်ထွဲဝဲတကတီၢ်ဃီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့, ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢၣ်ပီၣ်တၢၣ်ပီးသကိးတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲလၢမုာ်သးမၤကလီအတၢ်တိာ်ကျဲၤဃုာ်ဒီးအဟံၣ်ကစၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်တလိၣ်ဟ့ၣ်ဝဲစ့ဟဲနုာ်စှၤလီၤတၢ်အုၣ်သးဆူအဟံၣ်ကစၢ်အအိၣ်သနာ်က့ၤ, ကီၢ်စဲၣ်ဒီး မ့တမ့ၢ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကလိၣ်ဘၣ်ဝဲစ့ဟဲနုာ်စှၤလီၤအတၢ်အုၣ်သးခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကထၢဖှိၣ်ဃာ်ဒီးပၢၤဃာ်လံာ်တၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါလၢအကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲအဘူးအလဲလီၤစှၤလၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါဒ်အမ့ၢ်-

  • လံာ်ပရၢလၢတၢ်မၤကစၢ်အအိၣ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်မၤနၣ်ရံၣ်စှၤလီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ်ကွံာ်တၢ်မၤခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဃိ,

  • လံာ်ပရၢလၢပှၤစူးကါတၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်ဖိအအိၣ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်မၤစှၤလီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပတုာ်ကွံာ်တၢ်ပှ့ၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤ, တၢ်ဒိးလဲမၤတၢ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လၢအဒုးကဲထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဃိ,

  • လံာ်ပရၢလၢကၠိ မ့တမ့ၢ် ပဒိၣ်လံာ်တၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါ လၢအဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲလၢကၠိပံးကွံာ်သးခီဖျိ COVID-19 တၢ်ဆါ, မ့တမ့ၢ်

  • လံာ်ပရၢလၢကသံၣ်သရၣ်အအိၣ် လၢအဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကဘၣ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါလၢဟံၣ်, အိၣ်လီၤလီၤဆီဆီလၢဟံၣ်, ဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒီသဒၢဒ်န့ၣ်အသိးသ့ၣ်တဖၣ်လၢပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ် မ့တမ့ၢ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တဖၣ်.

တၢ်ဆိကတီၢ်မ့ၢ်ဒီသဒၢပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ပတုာ်ကွံာ်မ့ၣ်အူၣ်ဒီးထံသ့ၣ်တဖၣ်ခီဖျိတၢ်တဟ့ၣ်အဘူးအလဲစ့ၢ်ကီးဧါ.

တၢ်ဆိကတီၢ်အံၤတဒီသဒၢပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ပတုာ်ကွံာ်မ့ၣ်အူၣ်ဒီးထံသ့ၣ်တဖၣ်ခီဖျိတၢ်တဟ့ၣ်အဘူးအလဲန့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့, Portland ထံတၢ်ကရၢကရိ  အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ဟ့ၣ်ထံခီဖျိတၢ်တဟ့ၣ်တၢ်မၤကဆှီထံဘၣ်အၢကျိၤ, ကလံၤမုၢ်လီၤထံ ဒီးထံအဘူးအလဲဖဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအကတီၢ်ဘၣ်. ဒ်န့ၣ်အသိး, Pacific Power, Portland General Electric (PGE) ဒီး Northwest Natural အံၤဆိကတီၢ်ဝဲတၢ်ပာ်ပတုာ်မ့ၣ်အူလၢတၢ်တဟ့ၣ်အဘူးအလဲအဃိဒီးကဟ့ၣ်အါထီၣ်ဆူညါလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲစဲၤခံအစ့အီၣ်လီးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလၢယဟံၣ်ကစၢ်အံၤလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်, ယကြၢးမၤဒ်လဲၣ်.

ဟံၣ်ကစၢ်အံၤမ့ၢ်မၤပျံၤမၤဖုးဝဲလၢကနီဟးထီၣ်ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်, မ့ၢ်ဃ့တၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲစဲၤခံစ့အီၣ်လီး, မ့ၢ်ဃ့တၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲအတၢ်တိာ်ကျဲၤ, မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် တၢ်ဆိကတီၢ် တၢ်နီဟးထီၣ်လၢအကျိၤအကျဲတမံၤမံၤန့ၣ်, ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိအံၤကြၢးဆဲးကျိးပီၢ်ရီတဂၤမ့တမ့ၢ်ပှၤတဝၢအပှၤမၤစၢၤတၢ်ဖိဒ်အမ့ၢ်မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်နီဟးထီၣ်အံၤတၢ်ကပတုာ်အီၤအခါဖဲလဲၣ်.

ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်နီဟးထီၣ်အံၤကပတုာ်သးဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်အသီ ၃၀, ၂၀၂၀ ဒီးပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်နီဟးထီၣ်လၢတၢ်တဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲအဃိစးထီၣ်လၢလါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီ, ၂၀၂၀ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့, ဖဲအံၤအိၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဆိကတီၢ်ဃာ်တၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲ အဆၢကတီၢ်လၢဘၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤဆူပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိပၢၢ်တုၤလၢလါမာ်ှရး ၃၁ သီ, ၂၀၂၁ ဒ်သိးကဟ့ၣ်က့ၤဟံၣ်လဲလၢတၢ်ဆိကတီၢ်အဆၢကတီၢ်အဂီၢ်လီၤ. ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဖိအံၤမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးစူးကါတၢ်ဆိကတီၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲန့ၣ်, အကဘၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအဟံၣ်ကစၢ်န့ၣ်လီၤ.