ဖဲလါမာ်ရှး 17, 2020, Multnomah ကီၢ်ရ့ၣ်ပှၤပၢၤလီၢဆ့ၣ်နီၤ Deborah Kafoury ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်တစိၢ် တလီၢ်လၢတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲလၢပှၤဒိးငါအိၣ်တၢ်လၢတဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲခီဖျိလၢလါလဲလီၤတူာ်ကွံာ် မ့ၢ်လၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဃိအဂီၢ်လီၤႋ လၢတၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ်ဒိကတီၢ်အံၤ ပတိာ်သူၣ်ပာ်သးတၢ်လၢပှဲၤလၢက ဟးဆှဲးဘၣ်လၢပှၤအါဒံအါဂၤသုတကဲထီၣ်ပှၤဟံၣ်ဃီတအိၣ်ဘၣ်အဂီၢ်ဖဲမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဒီးကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႋ

လၢကမၤလီၤတံၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးမၤလီၤတံၢ်လၢပှၤတလီၤဆူကွံာ်အဟံၣ်ဃီတဖၣ်ဖဲ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ် ကတီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခီၣ်မံရှၢၣ်နၢၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် 16, 2020 လၢကမၤဘၣ်လိာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အကျဲသနူဃုာ်ဒီး Oregon ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲတစိၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

အအံၤမ့ၢ် ပှၤအိၣ်လဲဟံၣ်တဖၣ်လၢ Multnomah  ကီၢ်ရ့ၣ်အခီပညီ-

outline of a person with a check next to it

  • တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ်ကဟုကယာ် Multnomah ကီၢ်ရ့ၣ်ဖိတဂၤလၢ်လၢ်လၢ ဟ့ၣ်တၢ်ဒိးလဲ အဘူးလဲတန့ၢ်လၢဘၣ် တၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်အီၤဖဲကီၢ်ရ့ၣ်အတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တကဟုကယာ်ပှၤအိၣ်လဲဟံၣ်တဖၣ်လၢကဘၣ်တၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢဖိးသဲစးအဂ့ၢ်အဂုၤဂၤအဂီၢ်ဘၣ်လီၤႋ

calendar icon

  • တဲဘၣ်နဟံၣ်ကစၢ်လၢနဟ့ၣ်အီၤတန့ၢ် လၢအဆိအချ့ဖဲနအိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်လၢအကြၢးအဘၣ်တက့ၢ်ႋ
  • အလီၢ်တအိၣ်လၢနဘၣ်တဲဘၣ်နဟံၣ်ကစၢ်ဖဲခီၣ်ထံးကတၢၢ်တလါ မ့တမ့ၢ် ပူၤကွံာ်တလါဘၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤကဟံးကဒါက့ၤအရ့ လၢတၢ်ဒိးလဲတမံၤလၢ်လၢ်အနံၤသီဘၣ်ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ

documents

  • အလီၢ်တအိၣ်လၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်နကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လီၤတူာ်အတၢ်အုၣ်သးဆူနဟံၣ်ကစၢ်ဘၣ်လီၤႋ
  • ကတီၤဃာ်လံာ်တီလံာ်မီတဖၣ်ခဲလၢာ် ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်သိးနကကြၢးထီၣ်ဘးလၢကီၢ်စဲၣ် မ့တမ့ၢ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်ဒိး လဲအတၢ်တိာ်ကျဲၤတမံၤလၢ်လၢ်ကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

money sign

  • ပှၤအိၣ်လဲဟံၣ်တဖၣ်လၢ Multnomah ကီၢ်ရ့ၣ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ် ဃုလါလၢကဟ့ၣ်န့ၢ်က့ၤတၢ်ဘူးလဲအဂီၢ် ဖဲတၢ်ဘိး ဘၣ်ရၤလီၤလၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဂ့ၢ်ကတၢၢ်ကွံာ်န့ၣ်လီၤႋ
  • နဟ့ၣ်တၢ်ဒိးလဲအပှ့ၤဖဲအဆၢကတီၢ်ဘၣ်မ့ၢ်န့ၢ် နကြၢးဟ့ၣ်အီၤလီၤႋ

scales of justice

  • ဃုကွၢ်န့ၢ်သဲစးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ယၢၤပူၤ ဒ်အမ့ၢ် Community Alliance of Tenants (ပှၤတ၀ၢပှၤအိၣ်လဲဟံၣ်သိၣ်မှံၤတဖၣ်) မ့တမ့ၢ် Legal Aid Services of Oregon (အိၣ်ရဲၣ်ကီးသဲစးတၢ် မၤစၢၤ) လၢကမၤစၢၤနၤဖဲန ဟံၣ်ကစၢ်မ့ၢ်မၤပျံၤမၤဖုးလၢကနီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်နၤ မၤအါထီၣ်တၢ်စဲၤခံဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် နလိၣ်ဘၣ်အါ ထီၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ
  • ဟံၣ်ကစၢ်တဖၣ်ဒိးအပှၤအိၣ်လဲဟံၣ်တဖၣ်ကမၤသကိးဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးလဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ် ခံဖုလၢာ်တူၢ်လိာ်မၤသကိးတၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ သဲစးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တအိၣ်လၢကဘၣ်နုာ်လီၤဆူတၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤဘၣ် လီၤႋ

မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သးတၢ်ဂ့ၢ်ဖဲ multco.us/covid-eviction တက့ၢ်ႋ

တၢ်ထုးထီၣ်အီၤဖဲ လါမ့ၤ 1, 2020