Melele kin Mo in Kadruoj ikijen COVID-19 | Eviction Moratorium - Marshallese

Melele ko emoj kōkkaal Julae 16, 2020

Ilo Juun 26, 2020, Oregon State Legislature ear ka le HB 4213, ej kaitoklok mo in kadruoj ko an aoleben state eo ñan jikin jokwe ko an armij im bijnej mae Jebtomba 30, 2020.  Kakien in ej bar lelok ñan armij ro rej reen mae Maaj 31, 2021 ñan karoollok wonnen reen eo remuri.

Lale melele ko relablok kin mo ko ijin lal.

Kwōban kolla wonnen reen?

Elañe kwe juon armij eo ej reen ilo Oregon im kwōjab maron kollaiki wonnen reen eo am, reban kadruoj kwe kin am jab kolla ilo ien mo eo.  Kwōjab aikuj lelok kein kamool kin am jab maron kolla.

Enaj wor an armij ro rej reen ien karoollok kolla iomwin jiljino allon, im enaj jemlok ilo Maaj 31, 2021, ñan aer karoollok reen eo jen ien mo.  Ilo ien kaitoklok kolla eo, armij ro rej reen renaj aikuj kollaiki reen eo aer kio ilo ien aer aikuj kolla, im koba bar muri in reen eo.

Elañe kwōj reene mweo mōm

outline of a person with a check next to it

 • Mo in ej kejbarok jabdrewot armij ej reen im ejab maron kollaiki reen eo jen an kar mōj kadruoj ie mae Jebtomba 30, 2020.

 • Moratorium ej bareinwot kejbarok ro rej jen air evicted ilo ejelok uun nan Jeptomba. 30, 2020.

 • Ejab kejbarok armij ro rej jokwe jen evicted elane eor uun ko ikijen kakien ko, botab landlord eo ej aikuij karon ro rej jokwe ta unin komane eviction eo.

calendar icon

 • Elañe kwōjab maron kolla wonnen reen ilo ien an aikuj kolla, kwōj aikuj kollaiki reen eo am.

documents

 • Kwōjab aikuj lelok kein kamool in kolla ko rejako ñan landlord eo am.

 • Kakwon aoleb beba, bōtab bwe kwōn maron tōbrak ñan jabdrewot burokraam in jiban ko an state ak federal.

money sign

 • Ien karoollok kolla enaj jinoe alikin an bōjrak mo eo.  Enaj iwoj Oktoba 1 2020 Maaj 31, 2021 ñan am karoollok reen eo jen ien mo eo

 • Ilo ien kaitoklok ien kolla eo, kwōnaj aikujin kollaiki reen eo am kio ilo ien an aikuj kolla, im koba jabdrewot muri in reen.

scales of justice

 • Landlords ro rej kakure kakien ko ikijen koon in eviction moratorium kakien ko ro rej jokwe remaron liakelok kin jonan eo elablok kottan jilu wonen rent ilo juon allon.

 • Kabok jiban in loar ak jban jen kein jerbal ko an jukjukinbed einwot Community Alliance of Tenants ak Legal Aid Services of Oregon elañe landlord eo am enaj kamijak in kadruoj kwe, lewaj wonnen rumij in kolla, ak elañe kwōaikuj melele in kajinet ko relablok.

 • Landlord ro im armij ro rej reen ilo mwon jokwe remaron kōmman bebe in kolla elañe pade ro ruo rekōnaan. Ejellok aikuj iomwin kakien ñan am kobalok ilo juon bebe in kolla.