ኣብ ማርች 17, 2020፣ ማልትኖማህ ካውንቲ ኣደ ወንበር ዲቦራ ካፎሪ ብኮቪድ-19 ምኽንያት ብዝፍጠር ዘሎ ናይ ኣታዊ ስእነት ምኽንያት ግዜኣዊ ናይ ተኻረይቲ ናይ ምብራር እገዳ ኣዊጃ። ኣብዚ እገዳ እዚ፣ ኣብዚ ናይ ኢኮኖሚን ጥዕናን ሃንደበታዊ ቅልውላው ግዘ ሰባት ንጎደና ሓደርነት ንከይቃልዑ ኢና ዕላማ ጌርና ንሰርሕ ዘለና።

ምድንጋራት ንምቕናስን ሰባት ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ግዘ ገዝኦም ከይስእኑ ንምርግጋጽን፣ ናይቲ ካውንቲ ቦርድ ኮሚሽነራት ኣብ ኣፕሪል 16, 2020 ናይቲ ካውንቲ ፖሊሲ ምስ ናይ ኦሬጎን ግዝኣት ሙሉእ ናይ ምብራር እገዳ ፖሊሲ ንምትሕብባር ድምጾም ሂቦም።

ኣብ ማልትኖማህ ካውንቲ ንዘለዉ ተኻረየቲ ነበርቲ እዚ እንታይ ማለት ከምዝኾነ ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ:

outline of a person with a check next to it

  • እዚ እገዳ ንናይ ማልትኖማህ ካውንቲ ገዛ ክራይ ምኽፋል ዘይኽእሉ ነበርቲ ኣብዚ ናይ ግዝኣት ህጹጽ ግዘ ኣዋጅ እዚ ንከይባረሩ ይሕሉ። 
  • ብካልእ ሕጋዊ መገዲ ንዝባረሩ ነበርቲ ኣይምልከትን።  

calendar icon

  • ንኣካራይኹም ክትነግርዎ ኣብ እትኽእልዎ ግዘ ክትከፍሉ ከምዘይትኽእሉ ንገርዎ። 
  • ነቲ  ኣካራይኹም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ወርሒ ወይ ቅድሚኡ ናይ ምንጋር ግዴታ የብልኩምን።   እዚ ብቐጥታ ንናይ ኣፕሪል ዝነበረ ክራይ ይምልከት።

documents

  • ንኣካራይኹም ናይ ኣታዊ ስእነትኩም መረጋገጺ ናይ ምቕራብ ግዴታ የብልኩምን።
  • እንተኾነ ግን ኩሎም ሰነዳት መዝግብዎም፣ ንናይቲ ግዝኣት ወይ ንናይ ፌደራል ናይ ክራይ ሓገዝ ብቑዕ ከምዝኾንኩም ንምርኣይ።

money sign

  • ናይ ማልትኖማህ ካውንቲ ተኻረይቲ ነበርቲ ናይ ሽድሽተ ኣዋርሕ ናይ መኽፈሊ ግዘ  ድሕሪ እዚ  ናይ  ህጹጽ ኣዋጅ ግዘ ክህልዎ እዩ። 
  • ኣብ ግዚኡ ክራይ ክትከፍሉ ትኽእሉ እንተኾይንኩም፣ ናይ ክራይ ክፍሊትኩም ክትከፍሉ ኣለኩም።

scales of justice

  • ሕጋዊ ምኽሪ ወይ ሓገዝ ካብ ናይ ተኻረይቲ ማሕበረ ሰባት ሕብረት ወይ ናይ ኦሬጎን ሕጋዊ ኣገልግሎት ዝኣመሰሉ ማሕበረ ሰባዊ ሓገዛት  ሓገዝ ርኸቡ እቲ ኣካራይኹም ከባርረኩም እንተፈራሪሕኩም፣ ደንጊኹም ከፊልኩም ኢሉ ዋጋ እንተወሲኹ፣ ወይ ዝበለጸ መምርሒ እንተደሊኹም። 
  • ኣካረይቲን ተኻረይቲን እንተተስማዕሚዖም ናብ ናይ ክፍሊት ኣፈጻጽማ ትልሚ ክኣትዉ ይኽእሉ።  ናብ ናይ ኣከፋፍላ ትልሚ ንምእታው ሕጋዊ ረቛሒ የብሉን።

ብዝበለጸ ኣብ multco.us/covid-eviction ሓበሬታ ርኸቡ። 

ጉንበት 1,2020 ተፈጢሩ።