ኮረና ቫይረስ COVID-19 ናይ ካብ ገዛ ምብራር እገዳ ሓበሬታ | Eviction Moratorium - Tigrinya

ሓድሽ ሓበሬታ ሓምለ,16, 2020

ኣብ ሰነ 26,2020፡ እቲ Oregon State Legislature (ሓጋጊ ኣካል ሃገረ ኦሬጎን) ብዘውጽኦ መምርሒHB 4213,ነቲ ናይ ሃገር ምሉእ ናይ ምብራር እገዳ ድምጺ ክልቲኡ ማለት ናይ ነበርትን ናይ ንግዳውያን ትካላትን እገዳ ክሳብ መስከረም 30, 2020 ኣናዊሕዎ ኣሎ። እቲ እማመ ሕጊ ብተወሳኺ ንተኻረይቲ ክሳብ መጋቢት 31,2021 ዝተወንዘፈ ዕዳ ክኽፍሉ ይገልጽ። 

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እገዳ ኣብ ታሕቲ ይርከብ።

ክራይ ክኸፍል ኣይከኣልኩን?

ነባሪ ኦሬጎን ኮይንካ ክራይ ገዛ ክትከፍል እንተዘይኪኢልካ፡ ኣብ ግዜ እገዳ ካብ ቤትካ ክትስጎግ ኣይትኽእልን ኢኻ። ክትከፍል ከምዘይትኽእል ዝገልጽ ምስክር ወረቐት ከተቕርብ ኣይትግደድን ኢኻ።

ተኻረይቲ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ናይ ምኽፋል ናይ ጸጋ ግዜ ኣለዎም፡ ካብ ጥቅምቲ 1, 2020 ጀሚሩ ክሳብ መጋቢት 31, 2021 ናይቲ ኣብ እገዳ ግዜ ተወንዚፉ ዝነበረ ክራይ ገዛ ንምኽፋል። ኣብዚ ናይ ምኽፋል ናይ ጸጋ ግዜ፡ እቲ ዘለካ ናይ ክራይ ዕዳ ከምቲ ዘለውዎ ክትከፍሎ ትሕተት፡ ተወሳኺ ዝጸንሐ ትእወዶ ክፍሊት ክራይ ምስዝህሉ ወሲኽካ ማለት እዩ።

ገዛኻ ተኻሪኻዮ እንተኾይንካ

outline of a person with a check next to it

  • እዚ እገዳ ንዝኾነ ተኻራያይ ውሕስነት ይህብ  ክራይ ክኸፍል ንዘይከኣለ ክሳብ መስከረም 30,2020 ንኸይስጎግ።

  • ውሕስነት ዘይወሃቦም ተኻረይቲ ብዝኾነ ሕጋዊ ዕላማ ዝተባረሩ።

calendar icon

  •  ኣብ ግዜኡ ክራይ ክትከፍል ምስ እትኽእል፡ ክትከፍል ኣለካ።

documents

  • ንስኻ ምስክር ወረቐት ከተቕርብ የብልካን ንኣካራይኻ ብዛዕባ ናይ ምስኣን ዶሞዝ።

  • ኩሉ ዘለካ ሰነዳት ዓቅብ፡ ንዝኾነ ክመጽእ ንዝኽእል ናይ ሃገርዊ ወይ ፈደራል ናይ ክራይ ሓገዝ ፕሮግራም ንምብቃዕ።

money sign

  • እቲ ናይ ምኽፋል ናይ ጸጋ ግዜ ድሕሪ ምልዓል እገዳ ይጅምር። ካብ ጥቅምቲ 1, 2020 ጀሚሩ ክሳብ መጋቢት 31, 2021 ናይቲ ኣብ እገዳ ግዜ ተወንዚፉ ዝነበረ ክራይ ገዛ ናይ ምኽፋል ግዜ ኣሎካ። 

  • ኣብዚ ናይ ምኽፋል ናይ ጸጋ ግዜ፡ እቲ ዘለካ ናይ ክራይ ዕዳ ከምቲ ዘለውዎ ክትከፍሎ ትሕተት፡ ተወሳኺ ዝጸንሐ ትእወዶ ክፍሊት ክራይ ምስዝህሉ ወሲኽካ ማለት እዩ።

scales of justice