Thông tin về Lệnh Cấm Trục Xuất do COVID-19 | Eviction Moratorium - Vietnamese

Cập nhật ngày 16 tháng 7 năm 2020

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, Cơ quan Lập pháp bang Oregon đã thông qua HB 4213,mở rộng lệnh cấm trục xuất toàn tiểu bang đối với cả bất động sản dân cư và thương mại cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dự luật cũng cho người thuê nhà thời hạn đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 để thanh toán tiền thuê nhà còn nợ. 

Tìm thêm thông tin về lệnh cấm trục xuất ở bên dưới.

Quý vị không thể trả tiền thuê nhà?

Nếu quý vị là người thuê nhà ở Oregon không thể trả tiền thuê nhà, quý vị không thể bị trục xuất vì không thanh toán trong thời gian có lệnh cấm trục xuất. Quý vị không phải cung cấp bằng chứng rằng quý vị không thể thanh toán tiền thuê.

Người thuê nhà sẽ có thời gian ân hạn trả nợ 6 tháng, kéo dài từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 để thanh toán tiền thuê từ thời gian có lệnh cấm. Trong thời gian ân hạn trả nợ, người thuê nhà sẽ được yêu cầu trả tiền thuê nhà hiện tại khi đến hạn, bên cạnh bất kỳ khoản tiền thuê nào họ có thể nợ.

Nếu quý vị cho thuê nhà

outline of a person with a check next to it

  • Lệnh cấm trục xuất bảo vệ mọi người thuê nhà không thể trả tiền thuê nhà trước việc bị trục xuất đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.

  • Bên cạnh đó, lệnh hoãn trục xuất cũng bảo vệ những người thuê nhà bị trục xuất không có lý do cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.

  • Lệnh hoãn trục xuất không bảo vệ những người thuê nhà ở bị trục xuất vì bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác, nhưng chủ nhà phải thông báo lý do trục xuất cho người thuê nhà.

calendar icon

  • Nếu quý vị có thể trả tiền thuê khi đến hạn, quý vị nên thanh toán tiền thuê nhà của mình.

documents

  • Quý vị không phải cung cấp bằng chứng bị mất thu nhập cho chủ nhà.

  • Tuy nhiên, hãy lưu tất cả tài liệu để quý vị có thể đủ điều kiện nhận bất kỳ chương trình hỗ trợ thuê nhà nào của tiểu bang hoặc liên bang.

money sign

  • Thời gian ân hạn trả nợ bắt đầu sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ. Quý vị sẽ có thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 để thanh toán tiền thuê còn thiếu từ thời gian có lệnh cấm.

  • Nếu chủ nhà vi phạm bất kỳ phần nào của lệnh hoãn trục xuất, chủ nhà có thể bị người thuê nhà khởi kiện với số tiền gấp ba lần tiền thuê nhà hàng tháng.

scales of justice

  • Tìm kiếm tư vấn hoặc hỗ trợ pháp lý từ các tài nguyên cộng đồng như Cộng Đồng Người Thuê Nhà hoặc Dịch Vụ Hỗ Trợ Pháp Lý Oregon nếu chủ nhà của quý vị đe dọa trục xuất quý vị, thu phí thanh toán trễ hoặc quý vị cần thêm hướng dẫn.

  • Chủ nhà và người thuê nhà có thể ký kết kế hoạch thanh toán nếu cả hai bên đều sẵn lòng. Không có yêu cầu pháp lý nào bắt buộc người thuê nhà phải ký kết kế hoạch thanh toán.