May 7, 2020

Tờ thông cáo này có bằng tiếng Anhtiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga, và tiếng So-ma-li.

Liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Tất Cả Các Cử Tri Đã Đăng Ký tại Quận Multnomah Sẽ Nhận Được Phiếu Bầu Của Họ

Tất cả các cử tri đã đăng ký tại Quận Multnomah sẽ nhận được phiếu bầu của họ chậm nhất là vào hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2020. Bất kỳ cử tri nào của Hạt Multnomah chưa nhận được lá phiếu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 19 tháng 5 nên gọi cho văn phòng bầu cử quận tại 503-988-VOTE (8683).

Cuộc Bầu Cử của Quận Multnomah khuyến khích cử tri ở nhà, giữ an toàn và bỏ phiếu qua đường bưu điện. Nhờ có luật bưu chính trả trước được thông qua vào năm 2019 — nên không còn cần tem nữa.

Tất cả các cử tri đã đăng ký tại Quận Multnomah sẽ nhận được phiếu bầu của họ chậm nhất là vào hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2020.
Các cử tri Quận Multnomah có thời hạn đến ngày 14 tháng 5 để gửi lại phiếu bầu của họ qua đường bưu điện một cách an toàn cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 19 tháng 5. Sau ngày đó, có thể sử dụng bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức nào ở Oregon, để gửi lại phiếu bầu chậm nhất vào 8 giờ tối, ngày 19 tháng 5 năm 2020. Các c tri cũng có th s dng bt k hp thư 24 gi nào trong thư vin ca Qun Multnomah để gi phiếu bu an toàn và bo mt. Để tìm địa đim b phiếu chính thc hoc địa đim hp thư ca thư vin gn nht, vui lòng truy cp: multco.us/dropsites

Trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 19 tháng 5, Cuộc Bầu Cử của Quận Multnomah đã mở thêm một địa điểm ở Gresham. Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc (VCE) sẽ mở cửa từ ngày 27 tháng 4 đến Ngày Bầu Cử vào ngày 19 tháng 5. VCE có vị trí bên trong Tòa Đông Quận Multnomah tại 600 NE 8th Street ở trung tâm thành phố Gresham.

Các cử tri có thể thay phiếu bầu bị mất, nhận trợ giúp bỏ phiếu, đặt câu hỏi hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc. Các lá phiếu chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc trong giờ mở cửa. Địa điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa 24 giờ gần nhất nằm trong bãi đậu xe của Thư Viện Gresham tại địa chỉ 385 NW Miller Avenue. Nhiều dịch vụ dành cho cử tri có thể được hoàn thành trực tuyến. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng gọi 503-988-VOTE.

Cuộc Bầu Cử của Quận Multnomah cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bất kỳ ai cần trợ giúp bỏ phiếu bằng một ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh. Thông tin bỏ phiếu và bầu cử bổ sung bằng chín ngôn ngữ có thể tìm thấy trực tuyến tại: multco.us/VEOLang.

Các lá phiếu đã bầu cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 19 tháng 5 phải được nhận chậm nhất vào 8 giờ tối, ngày 19 tháng 5 năm 2020. Để biết thêm thông tin về cuộc bầu cử, vui lòng truy cập
www.mcelections.org.

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Tòa Nhà Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-3720

Email: elections@multco.us | Website: www.mcelections.org