September 30, 2019

Tờ thông cáo này có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga, và tiếng So-ma-li.

Liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Ban Bầu Cử Quận Multnomah trợ giúp cho các cử tri bị khuyết tật hoặc các cử tri cần được trợ giúp với ngôn ngữ mong muốn của họ

Cuộc bầu cử tiếp theo tại Quận Multnomah sẽ là Bầu Cử Đặc Biệt ngày 5 tháng 11 năm 2019. Sẽ có các dự luật địa phương đưa vào lá phiếu bao gồm các yêu cầu đối với tiền thuế địa phương hoặc các đề xuất thay đổi luật. Chỉ những cử tri hội đủ điều kiện sống trong địa giới các đặc khu địa phương tổ chức bầu cử mới được nhận lá phiếu. Các đặc khu trên lá phiếu gồm Thành Phố Portland, Thành Phố Troutdale, Metro, Học Khu Công Lập Portland và Sở Cứu Hỏa Sauvie Island.

Các cử tri bị khuyết tật có thể yêu cầu trợ giúp bỏ phiếu từ bạn bè, người thân trong gia đình hoặc một ai đó mà họ quen biết. Nếu cần thiết, các cử tri cũng có thể gọi điện và yêu cầu trợ giúp bỏ phiếu và các trợ giúp liên quan đến việc bầu cử từ Ban Bầu Cử Quận Multnomah. Các Nhóm Hỗ Trợ Cử Tri Bầu Cử có thể trợ giúp cử tri tại nhà, tại cơ sở nơi họ cư trú, hoặc tại nơi phục vụ bầu cử tại SE Portland hoặc Gresham. Trợ giúp này luôn luôn miễn phí. Về mặt pháp lý, các hãng sở và các đại diện nghiệp đoàn không thể trợ giúp.

Các cử tri có trình độ tiếng Anh hạn chế cũng có thể yêu cầu trợ giúp. Ban Bầu Cử Quận Multnomah có nhân viên có thể nói nhiều ngôn ngữ. Ban Đặc Trách Bầu Cử cũng có thể cung cấp một thông dịch viên không tính phí cho bất cứ ai cần được trợ giúp trong việc bỏ phiếu hoặc các quy trình bầu cử với một ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh. Thông dịch qua điện thoại cũng có sẵn cho bất kỳ ngôn ngữ nào.
Multnomah County Elections Assists Voters with Disabilities or Voters Who Need Help in Their Preferred Language.

Các cử tri cần trợ giúp có thể lên mạng trực tuyến, gọi điện thoại, gửi email, hoặc ghé thăm một địa điểm của Ban Bầu Cử Quận Multnomah để được trợ giúp trong bất kỳ bước nào của thủ tục bỏ phiếu bao gồm: ghi danh để bỏ phiếu, đánh dấu hoặc đọc phiếu bầu, cập nhật thông tin ghi danh cử tri, hiểu rõ các quy định bầu cử và các bước bỏ phiếu, hoặc các trợ giúp khác liên quan đến việc bầu cử.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah xin nhắc các cử tri là ngày 15 tháng 10 là hạn chót ghi danh cử tri cho cuộc Bầu Cử Đặc Biệt vào ngày 5 tháng 11. Tất cả các cử tri hội đủ điều kiện ở Quận Multnomah sẽ nhận được lá phiếu. Các cử tri tiểu bang Oregon có thể ghi danh trực tuyến tại www.oregonvotes.gov/register hoặc điền vào bản giấy Thẻ Ghi Danh Cử Tri Tiểu Bang Oregon có sẵn tại văn phòng bầu cử, thư viện công cộng, Nha Lộ Vận Oregon hoặc bưu điện. Cử tri sẽ vắng nhà vào Ngày Bầu Cử cần liên hệ với văn phòng bầu cử để yêu cầu nhận lá phiếu bầu khiếm diện càng sớm càng tốt.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ mở cửa Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Gresham cho cuộc bầu cử này. Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc sẽ mở cửa từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, được đặt bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah. Các cử tri sẽ có thể xin thay lá phiếu bị mất, nhận được sự hỗ trợ bỏ phiếu, đặt câu hỏi, hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại trung tâm Gresham.


Ban Bầu Cử Quận Multnomah mong muốn tất cả các cử tri có thể bỏ phiếu một cách dễ dàng, riêng tư và độc lập, hiểu rõ các bước trong việc bỏ phiếu, hiểu rõ các quy định bầu cử, và biết hỏi ai để được trợ giúp. Hoàn cảnh của mỗi cử tri có thể khác nhau. 


Văn phòng chính:
Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah
1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm Gresham:
Mở cửa từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2019

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah
600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE
Email: elections@multco.us
Trang web:www.mcelections.org