September 30, 2019

arsaxaafadeedkaan waxaa lagu heli karaa luqadaha Ingriisi, Isbaanish, Shiine, Feytnaamiis, Ruush, iyo Soomaali.
Xiriirada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-3720

Doorashooyinka Degmada Multnomah Waxay Caawiyaan Cod-Bixiyayaasha Naafada Ah ama Cod-Bixiyayaasha Ugu Baahan Caawimaad Afkooda Ay Doorbidayaan

Doorashada soo socota ee Degmada Multnomah waa Doorashada Gaarka ah ee Noofambar 5, 2019. Waxaa ku jiri doona u codayn shuruucda deegaanka warqadda cod-bixinta oo ay ka mid yihiin codsiyada lacagta canshuurta ee deegaanka ama isbeddelada sharci ee la soo jeediyey. Kaliya cod-bixiyayaasha xaqa u leh ee ku nool xuduudaha degmooyinka maxalliga ah ee qabanaya doorashooyinka ayaa heli doona warqadda cod-bixinta. Degmooyinka ku yaal warqadda cod-bixintu waa Magaalada Portland, Magaalada Troutdale, Metro, Degmada Dugsiga Shacabka Portland iyo Degmada Sauvie Island Fire.

Cod-bixiyayaasha naafada ah waxay caawimaad codaynta ah ka codsan karaan saaxiib, xubin qoyska ka mid ah, ama qof kale oo ay yaqaanaan. Haddii loo baahdo, cod-bixiyayaasha waxay sidoo kale wici karaan oo ka codsan karaan caawin codaynta iyo doorashooyinka la xidhiidha Doorashooyinka Degmada Multnomah. Kooxaha Caawinta Cod-bixiyaha Doorashooyinka ayaa ku caawin kara cod-bixiyaha gurigiisa, xarunta uu ku nool yahay, ama goobaha adeegyada doorashooyinka ee SE Portland ama Gresham. Kaalmadaan marwalba waa lacag la'aan. Sharci ahaan, loo-shaqeeyayaasha ama wakiilada ururrada shaqaalaha ma bixin karaan caawin.

Cod-bixiyayaasha af Ingiriisigoodu liito waxay sidoo kale codsan karaan caawimaad. Doorashooyinka Degmada Multnomah waxa jooga shaqaale luqado badan ku hadla. Waaxda Doorashooyinka waxay sidoo kale siin kartaa turjubaan, oo lacag la'aan ah qof walba oo ugu baahan caawimo ah codaynta ama nidaamyada doorashooyinka luqad kale oo aan ahayn Ingiriisi. Turjubaad taleefanka ah ayaa sidoo kale luqad kasta lagu heli karaa.
Multnomah County Elections Assists Voters with Disabilities or Voters Who Need Help in Their Preferred Language.

Cod-bixiyayaasha u baahan caawin waxay aadi karaan internetka, wici karaan, iimeyl u diri karaan, ama booqan karaan goobta Doorashooyinka Degmada Multnomah si ay u helaan caawimo tallaabo walba oo nidaamka codaynta ku saabsan oo ay ka mid yihiin: isku diiwaangalinta codaynta, sixitaanka ama akhrinta warqadda cod-bixinta, cusboonaysiinta macluumaadka diiwaangalinta cod-bixiyayaasha, fahamka xeerarka doorashooyinka iyo tallaabooyinka codaynta, ama wixii caawimo kale ee la xidhiidha doorashooyinka.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxey cod-bixiyayaasha xusuusinayaan in Oktoobar 15 ay tahay maalinta kamadambeysta ee isdiiwaangalinta kaqaybqaadashada Doorashada Gaarka ah ee Noofambar 5. Dhammaan cod-bixiyayaasha mutaystay ee Degmada Multnomah waxay heli doonaan warqadda cod-bixinta. Cod-bixiyayaasha Oregon waxay iska diiwaangalin karaan onlayn www.oregonvotes.gov/register ama waxay buuxin karaan warqadda Kaarka Isdiiwaangalinta Cod-bixiyayaasha ee Oregon oo laga heli karo xafiiska doorashooyinka, maktabadda dadweynaha, Oregon DMV, ama xafiiska boostada. Cod-bixiyayaasha safarka ku maqan Maalinta Doorashada waa in ay ula soo xidhiidhaan xafiiska doorashooyinka sida ugu dhakhsaha badan si ay u dalbadaan warqadda cod-bixinta maqnaanshaha.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ka furayaan Goobta Cod Bixinta Gresham doorashadan. Goobta Cod Bixinta waxay furnaan doontaa Oktoobar 21 - Noofambar 5, waxayna ku taala gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah. Cod-bixiyayaashu waxay awoodi doonaan inay baddalaan warqadaha cod-bixinta lumay, helaan kaalmo codaynta ah, su’aalo waydiiyaan, ama waxay iyaga oo socda iman karaan si ay u codeeyaan Goobta Cod Bixinta ee ku taala suuqa hoose ee Gresham.


Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay doonayaan in dhammaan cod-bixiyayaasha ay awoodaan in ay u codeeyaan si fudud, gaar ah oo madaxbannaan, fahmaan tallaabooyinka codaynta, fahmaan xeerarka doorashooyinka, ayna ogaadaan cidda ay caawimaad weydiisanayaan. Xaaladda cod-bixiye walba waxay noqon kartaa mid gooni ah. 

 

Xafiiska guud:
Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah
1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:
Furan Oktoober 21 - Noofember 5, 2019

Goobta Cod Bixinta ee ku taala Dhismaha Bariga Degmada Multnomah
600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefanka: 503-988-VOTE
Iimeylka: elections@multco.us
Websaydka:www.mcelections.org