September 20, 2017

21 Tháng Chín 2017

Tờ thông cáo này có trong tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga, và tiếng So-ma-li.

Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Tháng Mười Một  sẽ diễn ra vào Ngày 07 Tháng Mười Một Năm 2017 ở Hạt Multomah.

Multnomah County Elections staff talks to voter about Voting Center Express Survey
Cuộc bầu cử sắp tới tại Hạt Multomah là một cuộc Bầu Cử Đặc Biệt tại địa phương, sẽ diễn ra vào Ngày 7 Tháng Mười Một Năm 2017. Lần bỏ phiếu này là để xem xét thông qua dự luật dựa trên số phiều bầu và sẽ không có sự tranh đua giữa cách ứng cử viên. Chỉ có những cử tri hội đủ tiêu chuẩn sống trong phạm vi của các quận địa phương có ghi trong lá phiếu mới nhận được lá phiếu. Những quận có ghi trên lá phiếu là Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Portland (Portland Community College), Alto Park Water and Trường Hillsboro (Hillsboro School).

Ban Bầu Cử Hạt Multomah xin nhắc các cử tri là ngày 17 tháng Mười là hạn chót ghi danh cử tri cho Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt vào ngày 7 tháng Mười Một.  Các cử tri tiểu bang Oregon có thể ghi danh trực tuyến tại www.oregonvotes.gov/myvote hoặc điền vào giấy Thẻ Ghi Danh Cử Tri Tiểu Bang Oregon có sẵn tại văn phòng bầu cử, thư viện công cộng, DMV tiểu bang Oregon, hoặc bưu điện.

Các cử tri có thể đăng ký theo dõi phiếu bầu của mình và nhận một tấm nhãn ảo có ghi “I Voted” (“Tôi Đã Bỏ Phiếu”). Tin nhắn văn bản, thư điện tử, hoặc thông báo thoại sẽ cho các cử tri biết khi nào văn phòng bầu cử hạt nhận được phiếu bầu qua đường bưu điện. Các thông báo sẽ chỉ ra rằng liệu phiếu bầu có được chấp nhận cho việc kiểm đếm hay là cử tri cần phải làm thêm điều gì khác. Bên trong tin nhắn “Accepted Ballot” (Phiếu Bầu Đã Được Chấp Nhận), cử tri sẽ được truy cập vào một tấm nhãn đặc biệt của tiểu bang Oregon ghi là “I Voted” (“Tôi Đã Bỏ Phiếu”), được chuẩn bị sẵn sàng để có thể chia sẻ trên mạng xã hội. Các cử tri Hạt Multomah có thể đăng ký bằng cách ghé thăm: multco.us/elections/track-your-ballot.

Ban Bầu Cử Hạt Multomah cung cấp một thông dịch viên không tính phí cho bất cứ ai cần được trợ giúp trong việc bỏ phiếu bằng một ngôn ngữ khác Tiếng Anh. Các thông tin bổ sung về việc bỏ phiếu và bầu cử trong chín ngôn ngữ khác nhau có thể được tìm thấy trực tuyến tại multco.us/education-and-outreach. Bầu Cử Hạt Multomah mong muốn các cử tri có thể bỏ phiếu một cách dễ dàng, bí mật và độc lập, hiểu rõ các bước trong việc bỏ phiếu, hiểu rõ các quy định bầu cử, và biết hỏi ai để được trợ giúp. 

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

Địa chỉ: 1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214
Điện Thoại: 503-988-3720
Hộp thư điện tử: elections@multco.us
Trang mạng: www.mcelections.org