June 30, 2020

Quý vị có thể xem bản thông cáo này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Somali.

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Tất cả các cử tri tại Thành Phố Portland sẽ nhận được một lá phiếu cho cuộc bầu cử này với hai ứng cử viên hàng đầu đã vượt qua Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ diễn ra vào Tháng 5 năm 2020 cho chức vụ Ủy Viên Thành Phố Portland, Vị Trí Số 2.

Thành Phố Portland đã kêu gọi cử tri tham gia Cuộc Bầu Cử Chung Kết Đặc Biệt diễn ra vào ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Tất cả các cử tri tại Thành Phố Portland sẽ nhận được một lá phiếu cho cuộc bầu cử này với hai ứng cử viên hàng đầu đã vượt qua Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ diễn ra vào Tháng 5 năm 2020 cho chức vụ Ủy Viên Thành Phố Portland, Vị Trí Số 2.
Tất cả các cử tri tại Thành Phố Portland sẽ nhận được một lá phiếu cho cuộc bầu cử này với hai ứng cử viên hàng đầu đã vượt qua Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ diễn ra vào Tháng 5 năm 2020 cho chức vụ Ủy Viên Thành Phố Portland, Vị Trí Số 2. Điều Lệ và Bộ Luật Thành Phố yêu cầu tổ chức Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt để tìm ra ứng viên cho vị trí đang trống. Cuộc bầu cử chung kết cho các vị trí khác tại Thành Phố Portland, bao gồm vị trí Thị Trưởng và Ủy Viên, Vị Trí Số 4 đã được lên kế hoạch cho cuộc Tổng Tuyển Cử sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Hạn chót ghi danh dành cho cử tri tham gia Cuộc Bầu Cử Chung Kết Đặc Biệt là ngày 21 tháng 7 năm 2020. Các cử tri tại Oregon có thể ghi danh trực tuyến tại www.oregonvotes.gov/register hoặc điền thông tin vào Thẻ Ghi Danh Cử Tri Oregon hiện có sẵn tại Bưu Điện Hoa Kỳ và Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy tạIi Quận Multnomah.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ yêu cầu các cử tri kiểm tra xem địa chỉ và tên của họ đã được cập nhật trong hồ sơ ghi danh cử tri chưa. Cử tri có thể cập nhật thông tin của mình trực tuyến tại www.oregonvotes.gov/myvote hoặc trên Thẻ Ghi Danh Cử Tri Oregon.. Những cử tri sẽ vắng nhà vào Ngày Bầu Cử cần yêu cầu gửi lá phiếu vắng mặt đến địa chỉ tạm thời của họ qua đường bưu điện. Cử tri nên tham khảo Các Câu Hỏi Thường Gặp Trong Cuộc Bầu Cử tại multco.us/absentee hoặc gọi điện tới Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah để được hỗ trợ yêu cầu lá phiếu vắng mặt càng sớm càng tốt.

Các cuộc bầu cử chấp nhận hình thức Bỏ Phiếu Qua Đường Bưu Điện của Oregon cho phép cử tri ở nhà, giữ an toàn và bỏ phiếu sớm. Quý vị không cần phải dán tem khi gửi lại phiếu bầu của mình. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình theo hai cách. Quý vị có thể bỏ phiếu từ nhà, qua đường bưu điện được miễn bưu phí — có đóng dấu bưu điện chậm nhất vào Thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020 (chỉ trong phạm vi Tiểu Bang).

Nếu quý vị bỏ phiếu từ một địa chỉ vắng mặt bên ngoài tiểu bang, vui lòng gửi lại phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện ít nhất một tuần trước Ngày Bầu Cử. Hoặc quý vị có thể đến bất kỳ địa điểm bỏ phiếu chính thức nào tại Quận Multnomah, hạn chót vào 8:00 tối Ngày Bầu Cử, ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Cử tri cũng có thể ghi danh để theo dõi lá phiếu của mình và nhận nhãn dán trực tuyến "I Voted” (Tôi Đã Bỏ Phiếu). Thông báo bằng cách nhắn tin, gửi e-mail hoặc thư thoại sẽ cho cử tri biết thời điểm văn phòng bầu cử của quận gửi lá phiếu qua đường bưu điện. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Bên trong tin nhắn "Accepted Ballot” (Lá Phiếu Được Chấp Nhận), các cử tri sẽ có quyền truy cập vào nhãn dán "I Voted” đặc biệt của Oregon hiện đã sẵn sàng để có thể chia sẻ trên mạng xã hội. Các cử tri tại Quận Multnomah có thể ghi danh bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ mở địa điểm bỏ phiếu thứ hai, Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc, tại Gresham phục vụ cho việc bỏ phiếu của các cử tri Portland hiện đang sinh sống hoặc làm việc gần Gresham. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc sẽ mở cửa từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 11 tháng
8 tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah. Các cử tri sẽ có thể thay thế lá phiếu bị thất lạc,
được hỗ trợ bỏ phiếu, đặt câu hỏi hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại địa chỉ 600 NE 8th Street ở trung tâm Thành Phố Gresham.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bất kỳ ai cần được hỗ trợ bỏ phiếu bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Thông tin khác về việc bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ hiện có sẵn trực tuyến tại multco.us/education-and-outreach.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah mong muốn tất cả cử tri có thể bỏ phiếu dễ dàng, riêng tư và độc lập, hiểu rõ các bước trong quy trình bỏ phiếu cũng như quy tắc bầu cử và biết ai cần yêu cầu trợ giúp.

Văn phòng chính:

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Voting Center Express tại Multnomah County East Building

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang web: www.mcelections.org