လါမ့ၤ 23, 2020

တၢ်ကွၢ်စူၣ်ကွၢ်ဆးတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် မ့ၢ်ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ပီးလီတမံၤလၢတၢ်စူးကါအီၤဒ်သိးကမၤပတုာ်တၢ်ဆါအတၢ်ရၤလီၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢနဟ့ၣ်အီၤဖဲကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိကိးလီတဲစိအခါမ့ၢ်မၤတၢ်လၢမၤပတုာ်စၢၤ COVID-19 ရၤလီၤသးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်စူၣ်ကွၢ်ဆးတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်ႋ

ဖဲပှၤတဂၤမၤကွၢ်သးဖျါလၢဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 န့ၣ် ဘၣ်တၢ်တီၣ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၤဆူ ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤႋ ပကိးလီတဲစိဆူပှၤတဂၤလၢမၤကွၢ်သးဖျါလၢဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်ဆါ ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ် အိၣ်သးမၤဒ်လဲၣ် မတၤအိၣ်ဘူးဒီးအီၤလဲၣ် ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဂာ်ဘၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါဃၢ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

မတၤကကိးယၤလဲၣ်?

 ပ၀ဲကရၢဖိတဖၣ်:

  • အ၀ဲသ့ၣ်ကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ မၤတၢ်လၢ ကီၢ်မီၣ်နိၣ်မၣ် (Multnomah) တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ် ချ့၀ဲၤကျိၤ န့ၢ်လီၤ.

  • အ၀ဲသ့ၣ်ကကတိၤတၢ်လၢ နကျိ၁် မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ်ကမၤတၢ်လၢ ပှၤတဲကျိးထံ တၢ်န့ၢ်လီၤ.

  • အဆၢကတီၢ်၀ဲန့ၢ် ကကတိၤတၢ်အဂီၢ် နတၢ်ဆၢကတီၢ်မ့တအိၣ်ဘၣ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ်ကကိးက့ၤ နၤလီၤ.

ပ၀ဲကရၢဖိတဂၤဂၤမ့ၢ်ကိးနၤဒီး နမ့ၢ်အိၣ်သ့လၢ သးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်န့ၢ်လီၤ. နသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်၀ဲအံးန့ၢ် မ့ၢ်ဒၣ် ပတီၢ်မုၢ်ဒီး အိၣ်ခ့ၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ. ပ၀ဲမၤလီၤတံၢ် နသ့ၣ် ညါနၢ်ပၢၢ် တၢ်အစၢအခီပညီန့ၢ်လီၤ. ပ၀ဲမၤလီၤတံၢ်နသ့ၣ် ညါကွၢ်ဃူတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲဒ်လဲၣ်ဒီး ဒီသဒၢပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အအိၣ်၀းတရံးနၤန့ၢ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၤတၢ် ကျိၤလၢ နနီၤဖးလီၤဒီးပှၤန့ၢ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်လၢအတဒုး သ့ၣ်ညါ တၢ်ပ၁်အီၤဒ်တၢ်ခူသူၣ်ဒီး ပကဒီသဒၢအီၤ န့ၢ်လီၤ.

ပှၤကွၢ်စူၣ်ကွၢ်ဆးတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တဖၣ်ကသံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်ႋ

  • ပသံကွၢ် နလဲၤဘၣ်တၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်ဒီးနအိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးမတၤလဲၣ် လၢအပူၤကွံာ်စှၤနွံန့ၣ်လီၤႋ 
  • ပသံကွၢ်ဘၣ်ဃးနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ် ဒီးတၢ်န့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ 
  • ပသံကွၢ်လၢမ့ၢ်နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤလၢတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲးဒီးဘျါက့ၤတၢ်ဆါအဂီၢ်ဧါႋ ပမၤစၢၤနၤလၢတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတၢ်လၢတၢ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲးအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ပတသံကွၢ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် ကဒွဲခးနီၣ်ဂံၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပတသံကွၢ် ဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပတီၢ်ဘၣ်လီၤႋ ပတပာ်ဖျါ နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နကဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤယတၢ်စံးဆၢတဖၣ်ဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနဟ့ၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဘၣ်ပှၤလၢကမၤပတုာ်တၢ်ဆါရၤလီၤသးန့ၣ်လီၤႋ

ပစူးကါအီၤဒ်သိးကဃုထံၣ်ဒီးဆဲးကျၢဘၣ်ပှၤတဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢကဘၣ်ဂာ်န့ၢ် COVID-19 အဂီၢ်လီၤႋ ပပာ်နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ ပတတဲဘၣ်ပှၤလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဘၣ်ဂာ်၀ဲ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနဟ့ၣ်ခွဲးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တဘျီဘျီအလီၢ်အိၣ်လၢပဘၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်လီၢ်တဖၣ်လၢနလဲၤဘၣ်အီၤဖဲဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ်အခါ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်န့ၣ်လီၤင ပကမၤသကိးတၢ်ဒီးနၤရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်အံၤလၢတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲးအပူၤဒီးလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နကမၢပှၤလၢအိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်ဘၣ်ဒီးယၤတဖၣ်ကမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

ပမၢပှၤတဖၣ်လၢအအိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 န့ၣ် ကအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ် အိၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤ လၢခံနွံကတီၢ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်လိာ်သးအကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ 

  • ပမၤစၢၤတၢ်ဒ်သိးပှၤကအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢကလဲၤပှ့ၤဘၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤအဂုၤဂၤတဖၣ်သ့ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်လၢတၢ်ပူၤဖျဲးအပူၤအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ
  • ပဃ့လၢပှၤအိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်လိာ်သးတဖၣ်ကအိၣ်လၢဟံၣ် ဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ်လၢဟံၣ်ဘၣ်တခီပတဟ့ၣ်တၢ်ကမၣ် မ့တမ့ၢ် တီၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီကတီၢ်ညါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကါဒိၣ် ခီဖျိလၢပှၤတဖၣ်ရၤလီၤဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါသ့တချုးလၢအ၀ဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါလီၤသးလၢဆိးက့န့ၣ်လီၤႋ 
  • မၤလီၤတံၢ်လၢပှၤကအိၣ်ဒိးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢကဃုမၤန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကွၢ်ထွဲဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤစံးဆၢလီတဲစိဖဲပကိးလီတဲစိအခါတက့ၢ်ႋ နလိၣ်ဘၣ်နတၢ်မၤစၢၤလၢကပတုာ်ကွံာ် COVID-19 အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ

တၢ်ကွၢ်စူၣ်ကွၢ်ဆးတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ (Oregon Public Health Division -အိၣ်ရဲၣ်ကီၣ်ကမျၢၣ်ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤဒ့ တၢ်ဂီၤမူ)