မၤသီထီၣ်အီၤဖဲ အ့ဖြ့ၣ် 16

နမ့ၢ်စးထီၣ်တူၢ်ဘၣ် တၢ်ခိၣ်ဆါ, တၢ်ဟၢဖၢဆါ, ခီၣ်ဆါ, မ့တမ့ၢ် ကသါတလၢသါနးနးကလဲာ် လၢသၢနွံတီၢ်ပူၤ ဖဲဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်, နကြၢးကိးလီတဲစိဆူ 911 မ့တမ့ၢ် လဲၤဆူဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဒၢးန့ၣ်လီၤႋ တဲဘၣ်နကသံၣ်သရၣ်လၢ နဆဲးဘၣ် Johnson & Johnson ကသံၣ်ဒီသဒၢတက့ၢ်ႋ 

ပကအိၣ်ဘၣ်ဒီး COVID-19 တုၤလၢပှၤအါဒၣ်တက့ၢ်ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ်တၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် ပအိၣ်ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲတစုန့ၣ်လီၤႋ တၢ်အိၣ်လၢဟံၣ်တသ့ဖဲအသ့ဒီးမၤစှၤလီၤတၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤဂၤလၢနတအိၣ်ဆိးဃုာ်ဒီးအီၤန့ၣ် မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢကဒီသဒၢလီၤသးဒီးပှၤတ၀ၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်လၢဒုးဖံးဒုးမၤဒံးပဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤတဖၣ်လၢပှၤလၢလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲ

Oregon ကီၢ်စဲၣ် အ ဆူၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတကွီၣ်လၢတၢ်ပူၤဖျဲးအကျဲတၢ်နဲၣ်ကျဲ ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ဒ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်အတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အပတီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤႋ Multnomah ကီၢ်ရ့ၣ် အိၣ်လၢ “တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အိၣ်အါ” အပူၤ အဃိ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အိၣ်၀ဲလၢပှၤအိၣ်ဖှိၣ်လိာ်သးအနီၣ်ဂံၢ်သ့ပှဲၤဂၤပှဲၤဂၤလဲၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီအသီတဖၣ်လၢမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

၀ံသးစူၤ ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ်အပှာ်ယဲၤသန့ လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တြီဃာ်အသီအသီတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ 

တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၢ်အိၣ်၀ဲ လၢ  Oregon ပူၤလၢပှၤကိးဂၤဒဲးလၢသးနံၣ် 5 နံၣ်ဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢနၤဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်

နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 211 မ့တမ့ၢ် Multnomah County Primary Care Health Centers - 503-988-5558. အိၣ်ဒီးပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲ Multnomah County တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်

 • တလိၣ်လၢနကအိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်လီၤႋ
 • တလိၣ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်ဘၣ်လီၤႋ
 • နဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပတီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ပတပာ်ဖျါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူပၢၤကီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးလုၢ်လၢ်သဲစးတၢ်တြီအိၣ်ဒီးအကျဲသနူလၢကကဟးဆှဲးတၢ်ဖီၣ်ဃံးကွံာ်တၢ် ဖဲ တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့၀ဲၤလီၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ် ကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ဆါဟံၣ် ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ကွၢ်ထွဲ၀ဲၤလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤလၢ COVID-19 အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်တဂ့ၢ်လိာ်နၤလၢနတၢ်ပတံထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိအိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤလၢကီၢ်အမဲရကၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖးအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး ပဒိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲ တက့ၢ်ႋ

ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ

ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 အဆိကတၢၢ်တဘျီဟဲတုၤလၢ Oregon လံန့ၣ်လီၤႋ ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါတဖၣ် တၢ်ကဒိးန့ၢ်အီၤလၢပှၤအနီၣ်ဂံၢ်စှၤဒိၣ်မးအဂီၢ် ဒ်သိးကစးထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအပတီၢ်စုာ်စုာ်လၢဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤအီၤခီဖျိ Oregon Health Authority န့ၣ်လီၤႋ ဖျါလၢကယံာ်ဒံးအါလါတချုးလၢ ပှၤကိးဂၤ ကဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 အဂီၢ်န့ၣ်လီ

ၤႋယကမၤန့ၢ် ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 ကသံၣ်ဒ်လဲၣ်ႋ

Oregon ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲဒၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးကဆဲးန့ၢ်၀ဲကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်တကတီၢ်ဘၣ်တကတီၢ်အဂီၢ်လီၤႋ နမ့မ့ၢ်ပှၤ လၢအကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ ကဆဲးကသံၣ်သဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်, စူးကါတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်အကျိၤအကျဲလၢ Oregon Health Authority (အီၣ်ရံၣ်ကိၣ် ဆူၣ်ချ့ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ) ပှာ်ယဲၤသန့ အပူၤတက

ခဲကနံၣ်အံၤ, ပှၤလၢအထီၣ်ဘးလၢကဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ် တလၢလီၣ်၀ဲလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်ဒံးဘၣ်ႋ ဒ်သိး နကဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်စှၤနွံန့ၣ်လီၤႋ

့ၢ်ႋနမ့ၢ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်လၢ 1A ကရူၢ်အပူၤ ဒီးလိၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်လီၤစၢၤတၢ်သ့ၣ်ဆၢကတီၢ်အဂီၢ် ခီဖျိလၢ OHA ပှာ်ယဲၤ သန့ အဂီၢ် ခီဖျိလၢကျိာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်သ့ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိန့ၣ်, နဆဲးကျၢတၢ်ဆူ Multnomah ကီၢ်ရ့ၣ်- 503.988.8939 မ့တမ့ၢ် covidvaccineinfo@multco.us အအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ပကမၤစၢၤနၤဒ်သိး နကမၤ န့ၢ်လံာ်ကွီၣ်ဒိအဂီၢ်လီ

ပှၤဆဲးကျိးခီဖျိ လီတဲစိဒီး လီပရၢအံၤ အါ၀ဲဒၣ်လၢကတီၢ်ခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႋ ပပာ်တၢ်အကါ ဒိၣ်လၢ ပှၤလၢအပၣ်ဃုာ်လၢ 1A အပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ကနုာ်လီၤဘၣ်ဆူ OHA ပှာ်ယဲၤ သန့အပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

မ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်

How the COVID Vaccines were Developed - Karen (665.54 KB)

How the COVID Vaccines Protect You - Karen Language (688.32 KB)

You Were Vaccinated for COVID-19. What Now? - Karen (563.62 KB)

ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢကမၤန့ၢ် ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 အဂ့ၢ် လၢ Oregon အပူၤန့ၣ် လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဆူ OHA ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 ပှာ်ယဲၤသန့ တက့ၢ်ႋ

တၢ်လၢနမၤသ့စ့ၢ်ကီးမ့ၢ်၀ဲ -

 • ဒိဆှၢလံာ် ORCOVID ဆူ 898211 အအိၣ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ် လံာ်/တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအချုးစိၤတဖၣ်အဂီၢ် (အဲကလံးဒီးစပ့ၣ်ကျိာ်ဧိၤ)
 • ဆှၢလီပရၢဆူ ORCOVID@211info.org (ကျိာ်ခဲလၢာ်)
 • ကိးလီတဲစိဆူ ကီၢ်စဲၣ်လီတဲစိကျိၤလီၤဆီ ဖဲ 211 မ့တမ့ၢ် 1-866-698-6155 (TTY- ဆဲးကျိး 711 ဒီး 1-866-698-6155) အိးထီၣ်ကတီၢ် ဂီၤ ၆ - ဟါ ၇ နၣ်ရံၣ်, ကိးနံၤဒဲး ဃုာ်ဒီး နံၤသဘျ့သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

မတၤတဂၤကြၢးမၤကွၢ်သးလၢ COVID-19 လဲၣ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ် နကြၢးဒိးမၤကွၢ်သးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ် အခီပညီမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢ 15 မံးနံးအတီၢ်ပူၤ မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အနၢ့်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီတနံၤညါ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်တကျီၤဘၣ်တၢ်ကးဘၢမဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤကျီၤအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤကွၢ် COVID-19»

တၢ်မၤတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအမူးဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးလိာ်သးအဆၢကတီၢ်

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးလိာ်သးန့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ စူးကါတၢ်ဆၢကတီၢ်ထဲအစှၤဒီးပှၤစှၤဂၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအပူၤဖျဲးဒိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဆိကမိၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအကျဲတဖၣ်လၢတၢ်မၤတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအမူးလၢနံၤသဘျ့တဖၣ်ဒီးလုၢ်လၢ်ထူသနူလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပူၤဖျဲး (CDC)» တဖၣ်အံၤ

နမၤစှၤလီၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ဂာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ရၤလီၤ COVID-19 သ့ခီဖျိ-

 • မၤအီၤဆံးကိာ်ဖိ
 • မၤအီၤတစိၢ်တလီၢ်ဖိ
 • မၤအီၤလၢတၢ်ချၢ
 • အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးအစှၤကတၢၣ်ဃုခီၣ်ယီၢ်ဒီးကျီၤတၢ်ဘၢမဲာ်တက့ၢ်ႋ

ဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤသး

ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအအိၣ်ပာ်သး ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သးအံး, တၢ်ဆံၣ်ဆၢ မ့တမ့ၢ် သး မ့တမ့ၢ် ပသိၣ်တၢ်ဆါ တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢကဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်ဆါဃၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ် COVID-19 အံၤရၤလီၤသးလၢပှၤကညီတဂၤဆူအဂၤတဂၤညီဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. လၢကဟးဆှဲးတၢ်ဆိက့ဆါက့အဂီၢ်-

 • သ့ကဆှီနစုခဲအံၤခဲအံၤတက့ၢ်ႋ
 • ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်ဖဲဟးဆူတၢ်ချၢအခါတက့ၢ်ႋ
 • ဟးဆှဲးတၢ်ဖီၣ်လီၤနမဲာ်သၣ်တက့ၢ်ႋ
 • ကးဘၢဃာ်ကိာ်ပူၤဖဲကူးဒီးကဆဲအခါတက့ၢ်ႋ
 • အိၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤလၢနတသ့ၣ်ညါအီၤအစှၤကတၢၢ် 6 ခီၣ်ယီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • အိၣ်သကိးလိာ်သးစှၤဂၤ တစိၢ်ဖိလီၢ်ဖိ ဒီးလၢတၢ်ချၢတသ့ဖဲအသ့တက့ၢ်ႋ
 • မၤကဆှီဒီးမၤသံတၢ်ဃၢ်ဖဲတၢ်လီၢ်လၢပှၤဖီၣ်အီၤအါ
 • ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တၢ်ဟးလိာ်ကွဲဒီးအိၣ်ဘူးဒီးဟံၣ်တက့ၢ်ႋ

ဖဲ​န​မ့ၢ်​ဆိ​က့​အ​ခါ

နမ့ၢ်စးထီၣ်ဆိက့ - လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢတၢ်လိၤကိၢ်ဒီးတၢ်ကူး-

 • အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤတက့ၢ်ႋ
 • ကိးလီတဲစိဆူနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်လၢကသံကွၢ်လီၤတံၢ်လၢမ့ၢ်နဘၣ်ဒိးမၤကွၢ်သးဧါတက့ၢ်ႋ
 • အိၣ်လၢဟံၣ်တုၤလၢနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်စံးလၢနအိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤဂၤသ့ဒီးတဘျီတစုတက့ၢ်ႋ
 • မၤတၢ်လၢနညီနုၢ်မၤအီၤဒ်သိးကမၤမုာ်ထီၣ်နၤ- မံ, အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ, အိထံအါအါတက့ၢ်ႋ

လၢ COVID-19 အဂီၢ်ကသံၣ်ကသီလီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်ဘၣ်. ၤႋ

နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢအသးနံၣ်အိၣ်တနံၣ်လၢ်လၢ် မ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အပနီၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ဃုဒိးန့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီ-

 • ကသါကီတၢ်ခဲ
 • ဆါတပတယူၢ်ဃီ မ့တမ့ၢ် တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဃၢတၢ်စုာ်လၢ သးနါပှၢ်ပူၤ
 • သးကဒံကဒါ
 • မံဂဲၤဆၢထၢၣ်တန့ၢ် မ့တမ့ၢ် မံတန့ၢ်
 • ပျုၤ မ့တမ့ၢ် မဲာ်သၣ် ထီၣ်လါ
 • ဟၢဖၢဆါနးနးကလဲာ်

ကိးလီတဲစိဆူ 911 မ့တမ့ၢ် ကိးဆိလီတဲစိဆူနလီၢ်က၀ီၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ၀ဲၤကျိၤတက့ၢ်ႋ တဲဘၣ်ပှၤစံးဆၢလီတဲစိလၢနၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 သ့န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်ညီညီဖိတဖၣ် (Do Your Part flyer)

COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလံာ်ကဘျံးပၤ (Community flyer)

CAWEM ဒီး COVID19

Multnomah County Mental Health Call Center | 503-988-4888, toll-free 800-716-9769 - တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဃုာ်ဒီးပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်လၢတလၢာ်ဒီးဘူးလဲ အိၣ်လၢ 24/7 န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်သံကွၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဧါႋ

နကိး 2-1-1 7 သီကိးမုၢ်နံၤသ့ဝဲစးထီၣ်လၢဂီၤခီ 8 နၣ်ရံၣ်တုၤမုၢ်နၤခီ 11 နၣ်ရံၣ်, မ့တမ့ၢ်လဲၤနုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ ဖဲ 211 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအပူၤ