မၤသီထီၣ်အီၤဖဲ နိၣ်၀့ဘၢၣ် 25, ၂၀၂၀

မၤသီထီၣ်အီၤဖဲ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ -  မ့ၢ်လၢ COVID-19 အတၢ်ဆါအအါထီၣ်၀ဲဒၣ်အဃိ,ကီၢ်စဲၣ်အီးရံၣ် ကၢၣ်ဒီတဘ့ၣ်အံၤ တၢ်ကကးတံၢ်အီၤလၢ ၂ နွံအဂီၢ်ဒီးတၢ်အံၤကစး ထီၣ်တဘျီဃီလၢ နီၢ်တဂၤဒီးမုၢ်၀ဲၤတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ခီၣ်တံၢ်တနီၤ,ပာ်ဃုာ် Multnomah အံၤတၢ်ကကးတံၢ်အသးလၢအ စှၤကတၢၢ် ၄ နွံအဂီၢ်တုၤလီၤလၢ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆ သီန့ၣ်လီၤ.  

ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ကးတံၢ်ကွံာ်တၢ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်က့ၤအိးထီၣ်က့ၤလၢတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအပူၤ

ဖဲလါမ့ၤ 7 သီန့ၣ်, ပဒိၣ် Brown အံၤဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲဒၣ် တၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါကယီကယီလၢတၢ်ကက့ၤအိးထီၣ် Oregonအဂီၢ်လီၤ. အခဲအံၤန့ၣ်, Multnomah ခီၣ်ထံၣ်အံၤအိၣ်ဝဲဖဲ တၢ်က့ၤအိးထီၣ်အပတီၢ် 1 န့ၣ်လီၤ. အပတီၢ် 1 အံၤအိၣ်ဃုာ်ဝဲဒီးတၢ်ဆ့ၣ်နီၤအီၣ်တၢ်ဖဲတၢ်အီၣ်ကျးလၢအအိၣ်စီၤစုၤဃုပ့ၣ်,နီၢ်ကစၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤ(တၢ်မၤဃံမၤလၤလီၢ်,တၢ်ရံးခိၣ်ဆူၣ်,နီၢ်ခိတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲလီၢ်)ဒီးလီၢ်ကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတုၤလၢ 25 ဂၤန့ၣ်လီၤ. 

ပနံၤကၤတၢ်မၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤက့ၤအိးထီၣ်သးဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ၤ COVID-19 အံၤအိၣ်ဒံးဒၣ်တၢ်လၢပပှၤတဝၢပူၤန့ၣ်လီၤ. COVID-19 အံၤကအိၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤပၢၢ်တုၤလၢပဃုထံၣ်န့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢမ့တမ့ၢ်တၢ်ကူစါယါဘျါတစုန့ၣ်လီၤ. ပကဘၣ်မၤတၢ်လၢပကြၢးမၤအီၤဒ်သိးပကဒီသဒၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်,တံၤသကိးတဖၣ်ဒီးဟံၣ်ခိၣ်ဟံၣ်ဃၢၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ဖဲလါယူၤလံ 1 သီန့ၣ်,တၢ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်အံၤတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤဖဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤဖဲ Oregon န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်လၢသးနံၣ်စှၤန့ၣ် 5 နံၣ်ဒီးပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါမ့တမ့ၢ်က့ကွဲၣ်လၢအသိးတၢ်ဖျီၣ်မဲာ်သၣ်တန့ၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတလိၣ်သိးတၢ်ဖျီၣ်မဲာ်သၣ်ဘၣ်. 

ပှၤလၢအိၣ်ဆိးဖဲခီၣ်ထံၣ်အံၤတၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤသပှၢ်ပှၢ်လၢကလူၤပိာ်မၤထွဲပဒိၣ်အတၢ်ကလုၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့တၢ်အဲၣ်ကလုာ်ဒွဲသနူလၢအတၢ်ခီဆၢလၢပှၤသူဖံးဖိ,ပှၤထူလံၤဒီးကလုာ်ဒူၣ်အဂၤခီဖျိတၢ်သိးတၢ်ဖျီၣ်မဲာ်သၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီၣ်ထံၣ်အံၤတမၤတၢ်ဖဲအကျိၤအကျဲလၢကမၤဆူၣ်မၤစိးခီဖျိပၢၤကီၢ်မ့တမ့ၢ်မၤမဲာ်ဆှးပှၤတဂၤစုာ်စုာ်ဘၣ်. လၢန့ၣ်အလီၢ်,တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လီၤနါဒ့ခံဖျီၣ်ဆူပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢအဒိၣ်ဒ်အမ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤသပှၢ်ပှၢ်,ပှၤသးပှၢ်ဒီးပှၤကလုာ်ဒူၣ်ဖိအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤပပာ်အီၤဒ်တၢ်အကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီ,ဟးဆှဲးတၢ်ပဲာ်အၢပဲာ်သီတဖၣ်ဒီးတဘၣ်စူးကါပၢၤကီၢ်ဂံၢ်ဘါတဂ့ၤ. 

မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကးဘၢမဲာ်သးဒီCOVID-19.

drawing of a woman in a house

အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

တၢ်ဆါဃၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ် COVID-19 အံၤရၤလီၤသးလၢပှၤကညီတဂၤဆူအဂၤတဂၤညီဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်-

 • ဟးဆှဲးတၢ်အိၣ်ဘူးဒီးပှၤလၢတၢ်ချၢလၢတမ့ၢ်နပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်
 • ဖဲကမျၢၢ်လီၢ်ကဝီၤပူၤန့ၣ်အိၣ်ယံၤလိာ်သးဒီးပှၤအဂၤမ့တမ့ၢ်ပှၤလၢတအိၣ်လၢဟံၣ်တဖျၢၢ်ဃီအပူၤလၢ 6 ခီၣ်ယီၢ်တက့ၢ်.
 • ဒီသဒၢတၢ်ဆါဃၢ်အတၢ်ရၤလီၤသး ခီဖျိတၢ်သ့စီနစုတလီၢ်လီၢ်ဒီးကးဘၢဃာ်နကူးအခါ
 • ဟးဆှဲးတၢ်ဖီၣ်လီၤနမဲာ်သၣ် 
 • မၤကဆှီဒီးမၤသံတၢ်ဃၢ်ဖဲတၢ်လီၢ်လၢပှၤဖီၣ်အီၤအါ
 • ဖဲနအိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအခါသိးနါဒ့ခံဖျီၣ်
 • နမ့ၢ်ဆိက့န့ၣ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ယံၤဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်ဒ်သိးကဒီသဒၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါယံာ်ယံာ်ထၢထၢဒ်အမ့ၢ်သးတၢ်ဆါ,တၢ်သါအံး,သွံၣ်ဆၢဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါမ့တမ့ၢ်သွံၣ်ဂံၢ်ဆူၣ်တၢ်ဆါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်,နဆိက့နးနးလၢ COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဆိက့န့ၣ်ကိးနကသံၣ်သရၣ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါတက့ၢ်. 

decorative image

ဖဲ​န​မ့ၢ်​ဆိ​က့​အ​ခါ

နမ့ၢ်ဆိက့,လီၤဆီဒၣ်တၢ်တၢ်ကိၢ်မ့ၢ်ထီၣ်နၤဒီးနမ့ၢ်ကူးန့ၣ်,အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီး မၤတၢ်မၤလၢညီနုၢ်နမၤအီၤဒ်သိးနကအိၣ်မုာ်ထီၣ်-မံ,အိၣ်ဘှံး,အိတၢ်ထံတၢ်နိမ့ၢ်အါတက့ၢ်. လၢ COVID-19 အဂီၢ်ကသံၣ်ကသီလီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်ဘၣ်. 

နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်ဒီးနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်န့ၣ်,ကိးနကသံၣ်သရၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဆါပနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်​ကူး
 • ကသါတလၢသါ မ့တမ့ၢ် ကသါန့ၢ်ကီခဲ
 • တၢ်​လိၤ​ကိၢ်
 • တၢ်ဂိၢ်ကနိး
 • လိၤတနိးဃုာ်ဒီးတၢ်ဂိၢ်ကနိး
 • တၢ်တကံတကး
 • ခိၣ်ဆါ
 • ကိာ်ယုၢ်ပူၤဆါ
 • ကိာ်ပူၤလီၤဘျါမ့တမ့ၢ်နါနၢလီၤမၢ် 

နကသံၣ်သရၣ်အံၤကဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢနကဘၣ်ဃုဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကွၢ်ထွဲဒ်လဲၣ်ဒီးကဆၢတဲာ်ဝဲလၢမ့ၢ်နကဘၣ်မၤကွၢ်သးအဂီၢ်လီၤ. နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး,ကိး 211 ဒ်သိးနကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒၢးအမံၤလၢအအိၣ်ဘူးဒီးနၤဒီးတၢ်မၤကွၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်. နမ့ၢ်အိၣ်ဖဲ Multnomah ကီၢ်ရ့ၣ်န့ၣ်,နဆဲးကျိးပပှၤတဝၢဆူၣ်ချ့လီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်လၢ 503-988-5558 သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အုၣ်ကီၤဒီးတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ဆိးလၢထံကီၢ်ပူၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်တလိၣ်ဘၣ်အီၤဘၣ်ဒီးပှၤတဂ့ၢ်လိာ်ပှၤလၢအဟ့ၣ်အဘူးအလဲတန့ၢ်နီတဂၤဘၣ်.

နသမံသမိးစ့ၢ်ကီး နတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ COVID-19 သ့ဝဲဒ်သိးကမၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဃုဒိးန့ၢ်တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲလၢအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဆီၣ်လီၤဖဲ“ကျိၤအဂၤတဖၣ်”အလိၤဖဲပှာ်ယဲၤသန့အခီၣ်ထံးအံၤဒ်သိးနကဃုထၢကျိာ်လၢနဘၣ်သးအီၤတခါအဂီၢ်တက့ၢ်.

ယလဲၤမၤကွၢ်သးကသ့ဖဲလဲၣ်.

တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ- East County Health Center Parking Lot at 600 NE 8th Street in Gresham

တၢ်ဆၢကတီၢ် မုၢ်တနံၤဒီးမုၢ်လွံၢ်နံၤစးထီၣ်လၢဂီၤခီ 9:00 နၣ်ရံၣ်တုၤဟါခီ 3:45 နၣ်ရံၣ်.

ကိး 503-988-8939 ဒ်သိးနကမၤတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ဒီးဃ့ပာ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢနဂီၢ်. နမ့ၢ်နမၤတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်န့ၣ်,ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်ယံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

OHSU တၢ်လဲၤနီသိလ့ၣ်ဒီးမၤကွၢ်သးဒီးတၢ်လဲၤမၤကွၢ်လၢတလိၣ်တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ် . ကိး 833-647-8222 လၢဆူညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသီတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

န​က​မၤ​ကွၢ်​သး​လၢ​တၢ်​လီၢ်​ဖဲ​လဲၣ် | Where Can I Get Tested?

ဖဲ​န​အိၣ်​ခိး​တၢ်​မၤ​ကွၢ်​အ​စၢ​အ​ခါ​န့ၣ်,ဝံ​သး​စူၤ​အိၣ်​လၢ​ဟံၣ်​တ​က့ၢ်.

န​မ့ၢ်​အိၣ်ဒီး​တၢ်​ဆါ​ဃၢ်​န့ၣ်

ပ​တ​ယာ်​ကွၢ်​လၢ​အ​ခဲ​အံၤ​န့ၣ်​န​အိၣ်ဒီး​တၢ်​ဆါ​ဃၢ်ဒီး​ဘၣ်​ကူ​ဘၣ်​ဂာ်​ပှၤ​အ​ဂၤ​သ့​ဝဲ​န့ၣ်​လီၤ.န​မ့ၢ်​အိၣ်ဒီး​တၢ်​ဆါ​ပ​နီၣ်​သ့ၣ်​တ​ဖၣ်​ဘၣ်​မ့ၢ်​ဂ့ၤ​မ့ၢ်​တ​အိၣ်​မ့ၢ်​ဂ့ၤ,ဝံ​သး​စူၤ​အိၣ်​လၢ​ဟံၣ်ဒီး​အိၣ်​ယံၤ​လိာ်​သးဒီး​ပှၤ​ဂၤ​တ​ဖၣ်​တ​က့ၢ်.

န​မ့ၢ်​အိၣ်ဒီး​တၢ်​ဆါ​ပ​နီၣ်​တ​ဖၣ်​န့ၣ်​

တၢ်​ဆါ​ပ​နီၣ်​တ​ဖၣ်​မ့ၢ်​တ​အိၣ်

န​က့ၤ​အိၣ်​ဘူးဒီး​ပှၤ​အ​ဂၤ​သ့ၣ်​တ​ဖၣ်​သ့​ဝဲဒၣ်​ထဲ​လၢ-

 • န​မ့ၢ်​တ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​လိၤ​ကိၢ်​လၢ24​နၣ်​ရံၣ်​အ​တီၢ်​ပူၤ​လၢ​တ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​စူး​ကါ​က​သံၣ်​လိၤ​ကိၢ်​အ​ခါ,ဒီး 

 • န​တၢ်​ဆါ​ပ​နီၣ်​သ့ၣ်​တ​ဖၣ်​အံၤ​ကိ​ညၣ်​လီၤ,ဒီး

 • စး​ထီၣ်​လၢ​နဒိး​န့ၣ်​ဘၣ်​တၢ်​ဆါ​ပ​နီၣ်​သ့ၣ်​တ​ဖၣ်​အံၤ​ဝံၤ​အ​စှၤ​က​တၢၢ်​အ​သီ10

​န​က့ၤ​အိၣ်​ဘူးဒီး​ပှၤ​အ​ဂၤ​သ့ၣ်​တ​ဖၣ်​သ့​ဝဲဒၣ်​ဖဲ-

 • န​မၤ​ကွၢ်​န​သး​ဝံၤ​အ​သီ10ဒီး​န​တ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​ဆါ​ပ​နီၣ်​တ​ဖၣ်. 

န​ပှၤ​ဟံၣ်​ဖိ​အ​ဂၤ​တ​ဖၣ်​က​ဘၣ်​အိၣ်​လၢ​ဟံၣ်​လၢ14​သီ.

န​ပှၤ​ဟံၣ်​ဖိ​အ​ဂၤ​တ​ဖၣ်​က​ဘၣ်​အိၣ်​လၢ​ဟံၣ်​လၢ14​သီ.

ပှၤ​မၤ​တၢ်​ဖိ​တ​ဖၣ်​လၢ​တၢ်​မၤ​ကွၢ်​အိၣ်ဒီး​တၢ်​ဆါ​ဃၢ်​သ့ၣ်​တ​ဖၣ် 

န​မ့​မ့ၢ်​တၢ်​မၤ​က​စၢ်​န့ၣ်,ပ​တ​ဟ့ၣ်​ကူၣ်​လၢ​န​က​ဃ့​တၢ်​မၤ​ကွၢ်​တ​အိၣ်ဒီး COVID-19 ​အ​လံာ်​အုၣ်​သး​လၢ​ပှၤ​မၤ​တၢ်​ဖိ​အ​အိၣ်ဒ်​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​လီၢ်​အ​တၢ်​အိၣ်​သး​အ​သိး​ဘၣ်. အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​ဂ့ၤ​န့ၢ်​တၢ်​အံၤ​သ့ၣ်​တ​ဖၣ်​အိၣ်​ဝဲဒ်​သိး​န​ကဒီ​သဒၢ​န​တၢ်​မၤ​လီၢ်​လၢ​တၢ်​တဒိး​န့ၢ်​တၢ်​ဆါ​ဃၢ်​အ​ဂီၢ်​လီၤ.

home isolation

တၢ်အိၣ်လီၤလီၤဆီဆီလၢဟံၣ်

နမ့ၢ်ဆိက့လၢ COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ဒီး,အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါဒီးဟံးန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးဖဲတၢ်လီၢ်လီၤလီၤဆီဆီလၢဟံၣ်ပူၤလၢအယံၤဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်တက့ၢ်. နပတုာ်တၢ်အိၣ်လီၤလီၤဆီဆီသ့ဝဲထဲဒၣ်ဖဲလၢ-

 • တၢ်လိၤကိၢ်ဒီးတၢ်ကူး မ့တမ့ၢ်တၢ်ကသါတဘျဲတၢ်ဆါအံၤဟဲကိညၢ်လီၤ(ဖဲလၢနမ့ၢ်တဘၣ်အိကသံၣ်ကသီလၢအမၤကိညၢ်လီၤတၢ်ကိၢ်ထီၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ကူး) လၢ 3 သီ (24 နၣ်ရံၣ်) ဝံၤအလီၢ်ခံအခါ. 
 • နတၢ်ဆါပနီၣ်စးထီၣ်ကဲထီၣ်သးဝံၤအလီၢ်ခံ 10 သီအခါ.

တၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢတၢ်ခီထံခီကီၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်အဂီၢ် (ICE)

ဖဲလါမာ်ရှး 18 သီန့ၣ်, ICEဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲဒၣ်လၢအကပတုာ်တၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီတစိၢ်တလီၢ်ဒီးကပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲလၢတၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢကမျၢၢ်အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဖီၣ်ဃာ်ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢအတၢ်မၤကမၣ်တၢ်ဘျၢအဂီၢ်လီၤ. ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်အံၤတဘၣ်ဟးဆှဲးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲမ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ပျံၤသးဖုးလၢတၢ်ခီထံခီကီၢ်အတၢ်ဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢသဲစးအဃိဘၣ်.

ကမျၢၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကမၣ်ဒီး COVID-19

ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်အံၤဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကူစါယါဘျါမ့တမ့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤသ့ၣ်ဖၣ်လၢခိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါဃၢ်(COVID-19) အဂီၢ်အံၤတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကမၣ်(တကွၢ်ကပာ်)ပှၤလၢအဃုဒိးန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆိးလၢကီၢ်အမဲရကၤထီဘိတဖၣ်ဘၣ်. ဆူညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးကမျၢၢ်တၢ်မၤစၢၤအါကလုာ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့တဖၣ်အဂီၢ်,ကိး 211 ဒ်သိးနကကတိၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢနနီၢ်ကစၢ်အကျိာ်တက့ၢ်. လၢတၢ်သံကွၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဃးကမျၢၢ်တၢ်မၤစၢၤဒီးကမျၢၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကမၣ်အဂီၢ်,ကိး Oregon တၢ်ဘျၢသဲစးလီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်ဘျၢသဲစးတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤလၢ Oregon ကမျၢၢ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်လီတဲစိကျိၤဖဲ 1-800-520-5292 တက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်တၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲး မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ် ကဘၣ်တီၣ်ဖျါထီၣ်တၢ်အိၣ်သးလၢတလီၤပူၤဖျဲးအဂ့ၢ်ဆူ OSHA (အိၣ်ရဲၣ်ကီၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့) ဖဲ 800-922-2689 န့ၣ်လီၤႋ

နမ့မ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်, န တီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသးမုာ်အဂ့ၢ်ဆူ Oregon Occupational Health and Safety (အိၣ်ရဲၣ်ကီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲးကရၢ) သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်သူၣ်တမံသးမုာ်အကွီၣ်ဒိအိၣ်လၢအဲကလံးကျိာ်ဒီးစပ့ၣ်ကျိာ်န့ၣ်လီၤႋ  

Oregon အ Bureau of Labor and Industries (ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးစဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤဘူၣ်ရိၣ်) မၤစၢၤဘၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢတၢ်ဆိးက့ဆၢကတီၢ်, Oregon Family Leave Act(အိၣ်ရဲၣ်ကီၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိဆိးက့ခွဲးသဲစးတၢ်ဘျၢ) , ဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့မ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူ 971-673-0761 မ့တမ့ၢ် လီပရၢ mailb@boli.state.or.us သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဆူညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်

COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်ညီညီဖိတဖၣ် (Do Your Part flyer)

COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလံာ်ကဘျံးပၤ (Community flyer)

တၢ်​သံ​ကွၢ်​သံ​ဒိး​အိၣ်​ဧါ

နကိး 2-1-1 7 သီကိးမုၢ်နံၤသ့ဝဲစးထီၣ်လၢဂီၤခီ 8 နၣ်ရံၣ်တုၤမုၢ်နၤခီ 11 နၣ်ရံၣ်, မ့တမ့ၢ်လဲၤနုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ ဖဲ 211 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအပူၤ