drawing of a woman in a house

Bed wot mweo. Kejbarok mour.

Ilo raan in May 7, Governor Brown ekar kojjela ke enij jinoe kapeloke Oregon . Ej kilok wot Oregon im order eo nan bedwot imoko (jen kar March 23 raan) ej kien wot nan iien eo governor kaalikar ke ejemlok. Kien in ej nan bobrae naninmej in COVID-19 bwe en jab lap an mona’ne an walok. Kij ne ekapopo im emaron in ajeeded ippen armij. Bedwot imoko bwe jen jipan bobrae naninmej in.  

Nan am ajmour 

Kij in COVID-19 elap an kapopo im emaron in ajedeed jen armej nan armej. Nan bobrae:

 • Bedwot imoko jekdoon ne kwoj ajmourur
 • Bobrae am itaak ippen armej ro kojjab joke ippeir kap jab keipaak er iumin 6 ne ettolak ilo loblej
 • Bobrae ajeeded in kij ilo am ikwutkwut am kwale peim im binjake loniim ne kwoj pokpok
 • Jab jibwe turin mejam 
 • Kareoki ijoko turim me elap am jibwe 
 • Kojerbal mask ak nuknuk ak pepa nan am cover mejam ilo loblej
 • Ne kwoj naninmej, bedwot mwemom bwe kwon jipan ro rejein po 

Ne ewor am naninmej eo eto an ped ipem einoot naninmej in menono, asthma, tonal, ak aiblot, enij laplok an kauwotata ne kwe po kon naninmej in COVID-19. Kenono ipen takto eo am im kajutak juon plan nan pojak ne kwe po kon naninmej in. 

decorative image

Ne kwoj enjake am naninmej 

Ne kwoj enjake am naninmej---- elaptata kon pipa im pokpok--- bedwot mwemom im kajeon kakije bwe kwon emman lak am bed: kiki, kakije, daak aiboj. Ejelok juon uno nan COVID-19. 

Call e lak taktok eo am ne kwoj enjaake kokela ko an COVD-19. 

Kokela ko: 

 • Pokpok
 • Epen am menono
 • Pipa
 • Molo
 • Udidid jen molo
 • Emetak muscle ko
 • Metak bar
 • Metak buruom
 • Epen am edejone jet mona ak eben am et bwiin 

Takto ak health care provider eo am enij lewoj naan in rojan ko nan am kapok medical care ne kwoj aikuj in boke test in. Ne ejelok am health care provider call e 211 nan juon list in clinic ko turim. Ne koj joke ilo Multnomah County, komaron call e Community Health Centers ilo 503-988-5558. Rejjab aikuj insurance im immigration information borainwot rejjab koroole iok ne kwojjab maron kolla. 

Komaron lale ewi jonan risk eo am nan COVID-19 bwe en jipan kwe ilo am kapok uaak nan bobrae. Jipede batin ne ej ba “more languages” ilo ilalin website in nan am kalete kajin eo am. 

home isolation

Bedwot Imoko

Ne kwoj bok naninmej in COVID-19, kakije ilo juon jikin eo etolak jen armij ro jet ilowaan mweo. Ne komaron, kojerbal bar juon jikin kapojak eo ejelok ej kojerbale. Jab kojerbal kein tutu, mona, towel ipen ro jet. Komaron bojrak ne: 

 • Emoj an jemlok 3 raan (72 awa) jen iien eo eliktata am pipa ak metak upom. 
 • Emoj an mootlak 10 raan jen iien eo kwoj jinoe naninmej. 

graphic of person wearing a mask

Mask kon nuknuk im medical mask ko 

CDC rej kajjitok ipen aoleb bwe ren kojerbal mask ko ilo iien makutkut ko ilo loblej ne kwojab maron in likit 6 ne kotaan kwe im ro jet. 

Mask ko rej borainwot juon example nan jipan im bobrae an ro jet bok naninmej in. 

Ne kwojjab takto ak jerbal ilo health care, jouj im jab wia medical mask ak N95 respirator bwe ro rej aikuuji reban maron wia. 

Etal nan website ne an CDC nan pija ko nan jipan koman am make mask ilo mwemom. 

Immigrations im Customs Enforcement (ICE)

Ilo raan in March 18, ICE emoj an komman kojjela ke enij bojrak ilo tore in nan kotlak armej ro me remijak civil enforcement ren maron in etal im takto im jab mijak. 

COVID-19 im Ro rej kojerbal welfare im benefits 

Kien in Amedika emoj an kojjela ke uno in jipan ko nan COVID-19 remaron jpan ro rej konaan joke ‘permanently’ ak nan indreo ilo Amedika.

Ne ewor am kajjitok kon benefit kein, call 211 im kajitok am kenono ipen juon eo ejela kajin eo am. Ne ej wor wot am kajjitok, call Oregon Law Center/Legal Aid Services of Oregon Public Benefits Hotline ilo 1-800-520-5292.

Information ko jet

COVID-19 melele ko ;remol

COVID-19 pepa in kemelele ko

PĀD WŌT ṂWEO, KŌJPAROK MOUR

Itān wia ṃōn̄ā rōjan̄ nan ājmuur

Kajitōk ko?

Kurlok 2-1-1, 7 ran ko juōn wiik jen 8 jiboñ. ñan 11 jota,ak etal ñan 211 melele ko