Waxaa la cusboonaysiiyay Abriil 9, 2021

Waxa aynu la noolaan doonaa COVID-19 illamaa iyo dadka badankoodu ay ka helayaan tallaal ama aanu helayno daawo. Inaad guriga joogto inta ugu badan ee ugu macquulsan iyo inaad xaddido la kulanka dadka kale ee aanad la noolayn weli waa sida ugu fiican ee aad u ilaalin karto naftaada iyo bulshada. Waxa kale oo ay fursad usiinaysaa xarumaheenna daryeelka caafimaadka inay u furnaadaan kuwa u baahan.

Xeerarka iyo Hagaha

Hagitaanada Qaabka Badqabka iyo Caafimaadka ee Gobolka Oregon waxa ay xaddidayaan waxqabadyada iyaga oo tixraacaya heerka khattarta ee gobolka. Gobolka Multnomah waxa ay ku jirtaa qaybta “Khatar Sare leh”, sidaa awgeed waxa jira xaddidaado saaran inta qof ee kulmi kara iyo xeerar cusub oo ganacsiyada ah.

Fadlan booqo barta internetka ee Badhasaabka si aad u hesho xeerarkii iyo xaddidaadihii u dambeeyey.

Weji daboollada waxa looga baahan yahay Oregon gudaheeda qofkasta oo 5 jir iyo wixii ka weyn ah.

Daryeel iyo adeeg loogu talo galay adiga iyo qoyskaaga

Haddii aanad lahayn dhakhtar, wac 211 ama Xarumaha Caafimaadka ee Daryeelka Aasaasiga ah ee Gobolka Multnomah: 503-988-5558. Tarjumaano ayaa diyaar kuu ah.

Xarunta Caafimaad ee Gobolka Mulnomah

 • Uma baahnid inaad yeelato caymis caafimaad.
 • Uma baahnid inaad yeelato dakhli.
 • Waxa aad heli kartaa daryeel caafimaad iyada oo aan la eegayn sharcigaaga soo galeetinimo.
 • Lama wadaagayno xogtaada fulinta sharciga ama sarkaallada socdaalka.

Dhaqan gelinta Socdaalka iyo Kastamyada waxa ay leeyihiin siyaasad taas oo ka hortagaysa in la xidho dadka ku sugan xarumaha daryeelka caafimaad, sida isbitaallada, xafiisyada dhakhtarada, xarumaha caafimaad ee bukaan socodka, xarumaha daryeelka xaaladaha degdegga ah. https://www.ice.gov/coronavirus

Haddii aad hesho daawayn caafimaad ama adeegyo la xidhiidha COVID-19, ma aha mid carqalad kugu noqon karta marka aad codsanayso deggenaanshiyaha daa’imka ah ee United States ka. Ka akhri xog dheeraad ah oo ku saabsan Dadka Dulsaarka ku ah Dadweynaha.

Sidee loo helaa tallaalka COVID-19?

Oregon waxay ka shaqaynaysaa in ay tallaasho qof kasta si tartiibsan oo kala horraysa. Haddii aad u qalanto in aad hesho tallaalka, isticmaal qalabka muddaysiga ee kujira websaytka Maamulka Caafimaadka Oregon.

Wakhti xaadirkan, majiraan tallaalo ku filan in qof kasta oo u qalma inuu qaato. Waxaa laga yaabaa in aad xattaa todobaadyo sugto in lagu tallaalo, xataa haddii aad u qalanto.

Haddii aad kujirto kooxda muhiimadda koowaad la siinayo ee Phase 1A aadna u baahan tahay in lagaa caawiyo muddaysiga ballan adiga oo adeegsanaya websaytka OHA tanoo ay sabab u tahay caqabado dhanka teknoolojiyadda ama luuqadda ah, waxaad la xiriiri kartaa Gobolka Multnomah: 503.988.8939 or covidvaccineinfo@multco.us. Waxaan kaa caawin karnaa buuxinta foom onleen ah. Tirada wicitaanada iyo iimayladu aad ayaa ay ubadan yihiin. Waxaanu muhiimadda siinaynaa wicitaanada ka imaanaya dadka kujira Phase 1A ee iyagu ka waajahaya caqabado gelitaanka websaytka OHA.

Macluumaad Dheeraad ah oo ku Saabsan Tallaalka

Qaabka ugu wanaagsan ee aad ku heli karto macluumaadka ku saabsan tallaalka COVID-19 gudaha Oregon waa in aad bookhataa websaytka tallaalka COVID-19.

Waxaad sidoo kale awooddaa:

 • Inaad fariin ahaan ORCOVID ugu dirto 898211 si aad u hesho macluumaadkii ugu danbeeyay oo ah qoraal/fariinta (Ingiriis iyo Isbaanish kaliya)
 • Iimayl udir ORCOVID@211info.org (Dhammaan luuqadaha)
 • Wac Xarunta Wicitaanada Gobolka 211 ama 1-866-698-6155 (TTY: Garaac 711 waxaadna wacdaa 1-866-698-6155). Waxay furan tahay 6 subaxnimo - 7 fiidnimo maalin kasta, oo ay kujiraan maalmaha fasaxyada ahi.

Yaa ay tahay inuu helo shaybaadhka COVID-19?

Waa inaad is shaybaadho haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19 ama haddii aad la kulantay una dhawaatay qof qaba COVID-19. 

La kulanka dhow waxaa laga wadaa inaad ujirsato lix fuut qof muddo 15 daqiiqo ah ama in ka badan maalin gudaheed, ayada oo uu qofku xidhan yahay ama uusan xidhnayn maaskaro.

Shaybaadhka COVID-19 »

Dabbaaldegyada iyo Isu imaatinnada Xilliyeed

Isu imaatinnadu ma aha bilaa khattar. Inaad la qaadato wakhti yar dad yar ayaa ugu ammaansan.

Tixgeli tallaabooyinkan sheegaya siyaabooyin aad udabbaal degi karto fasaxyada iyo maalmo dhaqameedyada si ammaan dheeraad ahi ku jiro (CDC)»

Waxa aad yarayn kartaa khattarta aad ku qaadayso ama ku faafinayso COVID-19:

 • Xaddid ama yaree dadka
 • Xaddid ama yaree wakhtiga
 • Ku qabso dibadda
 • Joogtee kala fogaanshiyo jidheed oo ugu yaraan lix fuut ah xidhana weji dabool.

Ka hortag faafitaanka COVID-19

Dadka iyagu leh xaalado caafimaad oo hore ujiray, sida xiiq, macaan ama wadno ama sambabo xanuun, waxa ay khattar dheeraad ah ugu jiraan in ay xanuun aad udaran yeeshaan haddii ay qaadaan COVID-19.

Fayraska sababa COVID-19 waxa uu si fudud uga fidaa qof illaa qof kale. Si aad uga hortagto inaad xanuusato:

 • Gacmahaaga udhaq si joogto ah
 • Xidho maaskaro marka aad dibadda ubaxaysid
 • Ka fogow taabashada wajigaaga
 • Dabool qufacyadaada iyo hindhisooyinkaaga
 • Ujirso ugu yaraan 6 tillaabo dadka kale aadan la noolayn
 • Ha ahaadaan isu imaatinadu kuwo ay dadku kooban yiin, wakhti kooban ah, oo dibadana ah markasta oo ay macquul tahay
 • Nadiifi oo jeermiska ka dil meelaha inta badan la taabto
 • Xaddid safarrada joogna guriga agtiisa

Haddii aad dareento xanuun

Haddii aad bilawdo inaad dareento xanuun — gaar ahaan haddii aad yeelato xummad iyo qufac:

 • Guriga joog kana fogow dadka kale.
 • Wac dhakhtarkaaga ama xaruntaada caafimaad ee bukaan socodka si aad u ogaato inaad ubaahan tahay shaybaadh.
 • Guriga joog illamaa iyo dhakhtarkaaga ama xaruntaada caafimaad ay kugu wergeliso inaad dadka kale ag joogi karto markale.
 • Samee waxyaalaha aad caadi ahaan samaysid si aad u ladnaato: seexo, naso, cab dareeraayal badan.

Raadi daryeel caafimaad oo degdeg ah sida ugu dhakhsiyaha badan haddii adiga ama qof da’da uu doono ha ahaadee uu yeesho calaamadahan digniinta degdegga ah:

 • Neefsiga oo adkaada
 • Xannuun joogto ah ama cadaadis qofku ka dareemayo shafka
 • Wareer cusub
 • In awood qofku uyeelan waayo inuu hurdada ka koco ama sooba jeedo
 • Dibnaha ama wejiga oo midabkoodu buluug noqdo
 • Calool xanuun aad udaran

Wac 911 ama sii wac inta aanad tagin xarunta daryeelka degdegga ah ee deegaankaaga. Usheeg hawlwadaha in adiga ama qofka daryeelka ubaahani laga yaabo inuu qabo COVID-19.

Khayraadka

Xogaha sahlan ee COVID-19 | Do your part flyer

Waraaqda macluumaadka ee COVID-19 | Community flyer

JOOG GURIGA, BADBAADI NOLOL | Do’s and Don’ts

Dukaameysiga dukaanka raashiinka talooyin aad ku ahaato caafimaad-qab | Staying Healthy

Jaheynta Oregon ee Isticmaalka Waji Daboolida ee Dad weynaha si Looga hortago Faafida COVID-19 | COVID-19 guidance from Oregon Health Authority

Hagitaanka Guud ee Oregon ee ku saabsan Cudurka Korona Fayraska (COVID-19) ee loogu talagalay Loo-shaqeeyayaasha | COVID-19 guidance for employers

CAWEM iyo COVID19

Xarunta Wicitaanka Caafimaadka Maskaxda Gobolka Multnomah | 503-988-4888, taleefanka bilaashka ah 800-716-9769 - Taageero bilaah ah 24/7, iyagoo turjumaanona ay diyaar kuu yihiin.

Su`aalo?

Wac 2-1-1 7dii maalmood ee todobaadka laga bilaabo 8da subaxnimo ilaa 11ka habaynimo | ama bookho 211Info