drawing of a woman in a house

Dib u furis Taxaddar leh 

Marka ay ahayd bisha 7, Guddoomiyaha gobolka Brown waxa uu ku dhawaaqay qaab tartiib ah oo dib loogu furayo Oregon. Ismaamulka Multnomah waxa uu hadda kujiraa Wajiga 1aad ee dib ufurista. Wajiga 1aad waxaa kamid ah fadhi ku cuntaynta hudheelada ayada oo la kala fogaanaayo masaafo lix talaabo ah oo u dhexaysa dadka, adeegyada daryeelka shakhsiga (goobaha is qurxinta, timo jareyaasha, goobaha jimicsiga), iyo isu imaatanada gudaha ee ilaa 25 qof. 

Inkasta oo ganacsiyada iyo adeegyada ay dib u furmayaan, COVID-19 wali bulshadeena ayuu ka dhex jiraa. Waa aynu la noolaan doonaa COVID-19 ilaa inta aan ka helayno tallaal ama daawo. Waa in aan dhammaanteen mas’uuliyad is saarnaa si aan u ilaalino qoysaskeena, saaxibadeen, iyo dariskeena.

Marka la gaaro Luuliyo 1deeda, daboolka wajiga ayaa looga baahan doonaa gudaha dhismayaasha dadweynuhu isugu imaadaan ee Oregon. Shuruudanu ma khusayso caruurta da’doodu ka yar tahay 5 sano, iyo dadka xaaladooda caafimaad ama naafonimo ay ka hor istaagaysa xirashada daboolka wajiga. 

Degmada Multnomah waxa uu dadka deegaan ka si aad ah ugu dhiiri galinayaa in ay u hogaansamaan shuruucda guddoomiyaha gobolka. Si kastaba ha ahaatee, falcelinada cunsurinimada ah ee lagu hayo dadka Madow, dadka Asalka ah, iyo Dadka aan Caddaanka ahayn ee xiran daboolka wajiga waa mid werwer dhaka amniga ah keenaysa. Degmadu uma dhaqmi doonto qaab dhiiri galinaya isticmaalka awoodda xad dhaafka ah ee booliska ama ceebaynta shakhsiyaadka. Taa baddalkeeda waxaan muhiimadda siinaynaa ugu deeqidda daboolka wajiga dadka khatarta weyn ugu jira - shaqaalaha lagama maarmaanka ah, dadka waaweyn, iyo bulshooyinka aan caddaanka ahayn. Fadlan naxariis yeelo, ka fogow xukumidda, hana xukumin dadka kale. 

Baro xog dheeraad ah oo ku saabsan daboolka wajiga iyo COVID-19.

Caafimaad qabka

Fayraska sababa COVID-19 waxa uu si fudud uga fida qof ilaa qof kale. Si aad caafimaad qabkaaga u ilaashato:

Haddii aad qabto xaalad caafimaad oo cudurrada raaga ah sida cudurrada wadnaha, neefta, macaanka ama dhiig karka, si daran ayaa aad ugu xanuunsan kartaa COVID-19. La xiriir dhaqtarkaaga si aad qorshe u samayso haddii aad xanuunsato. 

Haddii aad xanuunsan tahay, guriga joog kana fogow dadka kale si aad uga ilaaliso caabuqa

decorative image

Haddii aad xanuunsato

Haddii aad bilowda dareemidda xanuun — khaasatan qandho iyo qufac — guriga joog waxaadna samaysaa waxyaabaha aad caadiyan samayso si aad u wanaagsanaato: seexo, naso, cab dareere fara badan. Majirto daawo u gaar ah COVID-19. 

Garaac bixiyaha daryeelka caafimaad kaaga haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19 aadna u baahan tahay talo caafimaad.

Calaamadaha waxaa kamid ah:

 • Qufac
 • Neefsiga oo yaraada ama dhibaato neefsiga ah
 • Qandho
 • Qarqaryo
 • Gariir soo noqnoqda oo qabow wata
 • Murqa xanuun
 • Madax xanuun
 • Hunguri xanuun
 • Waayintaanka dareenka urta iyo dhadhanka oo cusub 

Bixiyaha daryeelka caafimaad kaaga waxa uu kusiin doonaa tilmaamo ku saabsan sida loo raadsado daryeel caafimaad loona go`aansado in aad u baahan tahay in lagu baaro iyo in kale. Haddii aadan lahayn bixiye daryeel caafimaad, wac 211 si aad u hesho liis isbitaalo ah oo aad la xiriirto ee kuu dhow iyo macluumaadka baaritaanka. Haddii aad ku nooshahay Degmada Multnomah, waxa aad kala xiriiri kartaa Xarumahayaga Caafimaadka ee Bulshada 503-988-5558. Xogta caymiska iyo muhaajirnimada looma baahna mana jiro qof loo diidayo haddii uusan awoodin inuu qarash bixiyo.

Waxa aad sidookale ogaan kartaa khattarta aad ugu jirto COVID-19 si ay kaaga caawiso in aad go`aano samayso ku saabsan raadsashada daryeel kugu haboon. Guji “luuqado dheeraad ah” (more languages” salka hoose ee websaytka si aad u doorato luuqadda aad rabto.

Halkee Ayaa Aan Iska Shaybaadhayaa?

Goobta: East County Health Center Parking Lot at 600 NE 8th Street in Gresham

Goorta: Isniinaha iyo Khamiisaha 9.00 subaxnimo illaa 3.45 galinka dambe.

Garaac 503-988-8939 si aad ballan u samaysato una qabsato boos. Wakhtiga sugitaanku waa uu dheeraan karaa hadii aad bilaa ballan iska timaado.

Xarumaha shaybaadhka ee loo lugaynayo & kuwa gawaadhida lagu tagayo ee OHSU Mobile: Wac 833-647-8222 si aad u ogaato wixii cusub.

Fadlan joog guriga inta aad sugayso natiijooyinka shaybaadhkaaga.

Hadii Lagaa Helo [cudurka]

Waxaanu ka soo qaadi inaad qabto caabuqa oo aad dadka kalena qaadsiin karto. Hadii aad leedahay calaamadaha iyo hadii kaleba, fadlan joog gurigaaga oo ka fogow dadka kale.

Hadii Aad Leedahay Calaamadaha

Bilaa Calaamado Tahay

Waxa aad dadka kale la joogi kartaa kadib marka:

 • Aad bilaa xumad noqoto 24 saacadood adiga oo aan isticmaalin dawada xumada, IYO

 • Calaamadaha aad ka ladnaato, IYO

 • Ugu yaraan 10 maalmood ay kasoo wareegtay, ilaa markii kowaad ee aad calaamadaha yeelato

Waxa aad dadka kale la joogi kartaa kadib marka:

 • 10 maalmood ay kasoo wareegeen ilaa markii aad is baadhay, oo iminka aadan lahayn wax calaamado ah.

Xubnaha kale ee qoysku waa inay joogaan guriga 14 maalmood.

Xubnaha kale ee qoysku waa inay joogaan guriga 14 maalmood.

Shaqaalaha Laga Heley [cudurka]

Hadii aad tahay cida loo shaqeeyo, kuma talino in aad ka dalbato shaqaalaha inay keenaan shaybaadhkooda lagaga waayay COVID-19 oo aad shardi kaga dhigto shaqaalaysiinta. Waxaa jira qaabab dhaama oo aad uga ilaalin karto goobta shaqada caabuqa.

home isolation

Isku tagxiridda/kaarantiimaynta Guriga

Haddii aad xanuunsan tahay aadna leedahay calaamadaha COVID-19, kunaso kuna bugso qayb gaar ah oo guriga ah oo ka fog dadka kale. Waxa aad kaliya joojin kartaa istag xiridda/iskaarantiimaynta kaddib:

 • Ugu yaraan 3 maalmood (24 saacadood) ay kasoo wareegeen ilaa waqtigii aad isku aragtay qandhada qufaca ama neef yaraanta ay kasoo raysay (adiga oo aan isticmaalin daawo qandho jabiye ah ama daawada qufaca). 
 • Ugu yaraan 10 maalmood ay kasoo wareegtay ilaa intii aad dareentay xanuunka.

Dhaqagalinta Shuruucda Soo galeetiga iyo Xuduudaha (Immigrations and Customs Enforcement)

Markay ahyd Maarso 18, ICE waxa ay ku dhawaaqday in ay si kumeel gaar ah u hakin doonto dhaqan galinta shuruucdeeda ayna diiradasaari doonto inay ka hortagga khattaraha ammaanka ee dadwaynaha iyo dadka ay tahay in xabsiga lagaliyo sababtoo ah danbiyo ay galeen. Shakhsiyaadku maahan in ay ka fogaadaan raadsashada daryeelka caafimaadka sababtoo ah in ay ka cabsanayaan in lagu qaado shuruucaha soo galeetiga.

Xukunka Dadweynaha iyo COVID-19

Dowladda federaalka waxa ay ku dhawaaqday in daaweynta caafimaad ama adeegyada ka hortagga caabuqa corona (COVID-19) aan lagu tirin doonin dadka raadsanaya degenaanshaha rasmiga ah ee Maraykanka. Si aad u hesho macluumaad ku saabsan noocyada badan ee faaidooyinka dadweynaha ee aad heli karto, wac 211 si aad ula hadasho qof ku hadlaya luuqaddaada. Su'aalaha khaaska ah ee ku saabsan faaidooyinka dadweynaha iyo xukunka dadweynaha, wac Xarunta Sharciga Oregon/Adeegyada Kaalmada Sharciga ee Lambarka Faaidada Dadweynaha ee Oregon 1-800-520-5292.

Welwelka Shaqaalaha

Qofkasta oo garanaya khatar caafimaad oo ah goobta shaqada waxa uu ku wargalin karaa xaaladaa khattarta ah OSHA (Maamulka Badqabka iyo Caafimaadka ee Oregon) (Oregon Safety and Health Administration) asagoo ka wacaya 800-922-2689.

Haddii aad tahay shaqaale qaba welwel badqab oo ka jira goobtaada shaqada, waxaad dacwo u gudbin kartaa Caafimaadka Shaqada iyo Badqabka ee Oregon (Oregon Occupational Health and Safety. Foomka cabashadu waxa uu ku diyaarsan yahay Ingiriis iyo Isbaanish.  

Hay`adda Shaqaalaha iyo Warshadaha ee Oregon waxa ay caawinaysaa shaqaalaha qaba Waqtiga Xanuunka, Sharciga Fasaxa Qoyska ee Oregon, iyo khayraad kale. Haddii aad tahay shaqaale qaba su`aalo waxaad wici kartaa 971-673-0761 ama iimayl mailb@boli.state.or.us.

Macluumaad dheeraad ah

Xogaha sahlan ee COVID-19 | Do your part flyer

Waraaqda macluumaadka ee COVID-19 | Community flyer

JOOG GURIGA, BADBAADI NOLOL | Do’s and Don’ts

Dukaameysiga dukaanka raashiinka talooyin aad ku ahaato caafimaad-qab | Staying Healthy

Jaheynta Oregon ee Isticmaalka Waji Daboolida ee Dad weynaha si Looga hortago Faafida COVID-19 | COVID-19 guidance from Oregon Health Authority

Hagitaanka Guud ee Oregon ee ku saabsan Cudurka Korona Fayraska (COVID-19) ee loogu talagalay Loo-shaqeeyayaasha | COVID-19 guidance for employers

Su`aalo?

Wac 2-1-1 7dii maalmood ee todobaadka laga bilaabo 8da subaxnimo ilaa 11ka habaynimo | ama bookho 211Info