ኣብ ማርች 12/2021 ዝተሓደሰ

ክሳብ ዝበዝሑ ሰባት ዝኽተቡ ወይ ፈውሲ ዝርከብ ምስ ኮቪድ-19 ኢና ክንነብር። ክሳብ ሕጂ እቲ ዝበለጸ መገዲ ንነብሰኻን ንኮምካን ክትከላኸለሉ እትኽእል ኣብ ገዛ ምጽናሕ ከምኡ`ውን ርክብ ምስ ዘይትፈልጦም ሰባት ምድራት ኢዩ። ብተወሳኺ፡ ናትና ትካላት ክንክን ጥዕና ነቶም ዘድልይዎም ክፉት ጌርዎም ይጸንሕ።

ሕግታትን መምሪሕታትን

ናይ ክፍለሃገር ኦሪጎን ስርዓት መምሪሕታት ጥዕናን ድሕነትን ብመሰረት ደረጃ ስግኣት ናይቲ ካውንቲ ንጥፈታት ይድርቱ። Multnomah County (ማልትኖማህ ካውንቲ) ኣብ ምድብ “ማእኸላይ ሓደጋ ዘለዎ” ኢያ ዘላ፡ ስለዚ ድማ ደረታት ኣለዉ ክንደይ ሰባት ክእከቡ ከምዝኽእሉ ከምኡ`ውን ሓደሽቲ ሕግታት ዋኒን። ብኽብረትኩም ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኣመሓዳሪ ብምብጻሕ ነቶም ዝዘመኑ ሕግታትን ግትኣታትን ርኸቡ።

ኣብ ኦሪጎን ንዝኾነ 5 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝኾነ ሰብ ግድን መሸፈኒ ገጽ ክገብር ይሕተት።

ክንክንን ኣገልግሎትን ንዓኻን ስድራ-ቤትካን

እንድሕር ሓኪም ዘይብልካ ናብ 211 ደውል ወይ Multnomah County Primary Care Health Centers፡ 503-988-5558። ተርጎምቲ ቅሩባት ኢዮም።

ኣብ ክሊኒክ Multnomah County

 • መድሕን ጥዕና ግድን ክህልወካ የብሉን።
 • ኣታዊ ግድን ክህልወካ የብሉን።
 • ኩነታት ኢሜግሬሽንካ ብዘየገድስ ክንክን ጥዕና ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
 • ናትካ ሓበሬታ ምስ ኣተግበርቲ ሕጊ ወይ ሰብ-መዚ ኢሜግሬሽን ኣይነካፍሎን ኢና።

Immigration and Customs Enforcement (ኢሜግሬሽን ከምኡ`ውን ኣተግበርቲ ግምሩክ) ፖሊሲ ናይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘይምእታው ኣብ ትካላት ክንክን ጥዕና ከም፥ ቤት-ጽሕፈት ሓኪም፡ ክሊኒካት ጥዕና ከምኡ`ውን ትካላት ህጹጽ ወይ ቅልጡፍ ክንክን ኣለዎም። https://www.ice.gov/coronavirus

እንድሕር ናይ ኮቪድ-19 ሕክምናዊ ክንክን ወይ ኣገልግሎት ረኺብካ፡ ናይ ቀዋሚ ነባርነት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ እተመልክተሉ ግዜ ንኣንጻርካ ኣይክሕሰብን ኢዩ። ብዛዕባ Public Charge ዝያዳ ኣንብብ.

ክታበት

እቲ ቀዳማይ ጽዕነት ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ኦሪጎን በጺሑ ኣሎ። ክታበት ንዝተወሰኑ ቁጽሪ ሰባት ጥራይ ኢዩ ክቕረብ ኣብ መጀመርታ በብመድረኽ ኣብ ዝተመደበን ዝውሰንን ብOregon Health Authority (በዓል-መዚ ጥዕና ኦሪጎን). ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንኩሉ ሰብ ቅሩብ ንክኸውን ቡዙሕ ኣዋርሕ ዝወስድ ኢዩ ዝመስል።

ብኸመይ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ይረክብ?

ኦረጎን ንኹሉ ሰብ ንምኽታብ ትሰርሕ ኣላ በብደረጃ። ብቑዕ እንተ ደኣ ኮይንካ ነዚ ክታበት ክትወስድ፡ ነቲ ቆጸራ መትሓዚ ኣብቲ ናይ ኦሪጎን በዓል መዚ ጥዕና መርበብ ሓበሬታ ወብሳይት ተጠቐም

ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ንነፍሲ ወከፍ ክኽተብ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ዝኣክል ቁጽሪ ክታበት የለን። ዋላ’ኳ ብቑዕ እንተኾንካ፡ ነቲ ክታበት ንምርካብ ንገለ ሰሙናት ክትጽበ ትኽእል ኢኻ።

ንስኻ ሓደ ካብቶም ቀዳምነት ዝተዋህቦም ጉጅለታት ኢኻ፡ ደርጃ 1A እንተ ደኣ ኮንካን ብመገዲ ናይ በዓል መዚ ጥዕና ኦሪጎን መርበብ ሓበሬታ OHA ቆጸራ ንምሓዝ ብሰንኪ ሕጽረት ቋንቋ ወይ ዕንቅፋት ቴክኖሎጂ ድማ ሓገዝ ምስ ትደሊ፡ ንማልቲኖማ ካውንቲ ክትረኽቦም ትኽእል፡ 503.988.8939 ወይ covidvaccineinfo@multco.us። ነቲ ኣብ መስመር ኮይንካ ዝምላእ ቅጥዒ ንምምላእ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና። ደወል ከምኡ’ውን ብዝሒ ኢ-መይል ብጣዕሚ’ዩ ልዑል ዘሎ። ቀዳምነታት እንህቦም፡ ነቶም ናይ መርበብ ሓበሬታ ወብሳይት ናይ ጥዕና በዓል መዚ ኦሪጎን ክኣትው ዝጽገሙ እሞ፡ ኣብ ደረጃ 1A ድማ ዘለው ዝድውሉ እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ክታበት

How the COVID Vaccines Protect You - Tigrinya (662.33 KB)

You Were Vaccinated for COVID-19. What Now? - Tigrinya (536.76 KB)

እቲ ዝበለጸ መገዲ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ኦሪጎን፡ ምብጻሕ ናብ መርበብ ሓበሬታ ክታበት ኮቪድ-19 በዓል መዚ ጥዕና ኦሪጎን እዩ።

ብተወሳኺ ንስኻ፡

 • ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ORCOVID ናብ 898211 ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ንምርካብ ወይ ሓጸርቲ መልእክታት ምዕባለታት (ብቋንቋ እንግሊዝ ከምኡ’ውን ቋንቋ ስጳኛ ጥራይ)
 • ኢ-መይል ORCOVID@211info.org (ኩሉ ቋንቋታት)
 • ናብ መደወሊ ማእከል ክፍሊ ግዝኣት ብ 211 ደውሉ ወይ 1-866-698-6155 (TTY፡ ናይ ጽሑፍ መልኽቲ ንናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም፡ ደውሉ 711 ከምኡ’ውን ደውሉ 1-866-698-6155)። መዓልታዊ ዝኽፈተሉ ሰዓታት፡ በዓላት ወሲኽካ 6 ቅ.ቀ - 7 ድ.ቀ.።

መን ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክገብር ኣለዎ?

ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 እንተሃልዮምኻ  ወይ ኮቪድ-19 ናይ ዝሓመመ ሰብ ናይ ቀረባ ቀራቢ እንተነይርካ ክትምርመር ኣለካ።

ናይ ቀረባ ቀራቢ ማለት መሸፈኒ ገጽ ጌርካ ወይ ከይገበርካ ካብ ሽድሽተ ጫማ ኣብ ዘይበዝሕ ርሕቀት ብጠቕላላ ን15 ደቓይቕ ወይ ልዕሊኡ ኣብ መዓልቲ ኣብ ጥቓ ሓደ ዝሓመመ ሙዃን ማለት ኢዩ።

መርመራ ኮቪድ-19 »

ወቕታውያን በዓላትን ምትእኽኻባትን

ስግኣት ዘይብሉ ምትእኽኻብ የለን። ዝወሓደ ግዜ ምስ ውሑዳት ሰባት ምጽናሕ ኢዩ ውሑስ።

ብዝያዳ ንበዓላትን ባህልታት ብውሑስ ኣገባብ ንምጽንባል ነዚኦም ምኽሪታት ኣብ ግምት የእትዎም (CDC)»

ስግኣታት ምትሓዝ ወይ ምምሕልላፍ ኮቪድ-19 ክትቅንሱ ትኽእሉ ኢኹም

 • ንእሽተይ ግበርዎ
 • ሓጺር ግበርዎ
 • ኣብ ደገ ግበርዎ
 • ብውሑዱ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ኣካላዊ ርሕቀት ሓሉዉ ከምኡ`ውን መሸፈኒ ገጽ ግበሩ።

ነቲ ምስሕፋሕ ናይ ኮቪድ-19 ግትኡ

ውሽጣዊ ሕማማት ከም ኣዝማ፡ ሽኮርያ፡ ሕማም ልቢ ወይ ሳንቡእ ዘለዎም ሰባት ዝለዓለ ስግኣት ብኮቪድ-19 ብቡርቱዕ ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎ ኣለዎም።

እቲ ንኮቪድ-19 ዘስዕብ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ይመሓላለፍ። ካብ ምሕማም ንምክልኻል፥

 • ብተደጋጋሚ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ
 • ናብ ደገ ክትወጹ ከለኹም መሸፈኒ ገጽ ግበሩ
 • ገጽኩም ምትንካፍ ኣወግዱ
 • ክትህንጥሱ ወይ ክትስዕሉ ከለኹም ተሸፈኑ
 • ብውሑዱ 6 ጫማ ካብ ምሳኻ ዘይነብሩ ሰባት ርሓቕ
 • ብዝተኻእለ መጠን ምትእኽኻባት ንእሽተይ፡ ሓጺር ከምኡ`ውን ኣብ ደገ ግበሮዎም
 • ብብዝሒ ዝትንከኡ ዛባናት ኣጽሪ ከምኡ`ውን ኣምክ።
 • መገሻታት ደርት ከምኡ`ውን ካብ ገዛ ኣይተርሕቕ።

እንድሕር ሓሚምካ

እንድሕር ሕማም ክስምዓካ ጀሚሩ - ብፍላይ ረስንን ምስዓልን፥

 • ኣብ ገዛ ጽናሕ ከምኡ`ውን ካብ ካልኦት ርሓቕ።
 • መርመራ የድልየኩም እንተኾይኑ፡ ናብ ሓኪምኩም ወይ ክሊኒክ ደውሉ።
 • ኣብ ገዛ ጽንሑ ክሳብ ሓኪምኩም ወይ ክሊኒክኩም ዳግም ምስ ካልኦት ሰባት ክትሕወሱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብልኹም።
 • እቶም ብልምዲ ንክሕሸካ እትገብሮም ነገራት ግበር ከም፥ ምድቃስ፡ ምዕራፍ፡ ቡዙሕ ፈሳሲ ምስታይ።

ቀልጢፍኩም ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክን ድለዩ እንድሕር ንስኹም ወይ ካልእ ዝኾነ ዕድሚኡ ሰብ ነዞም ናይ ህጹጽ መጠንቀቕታ ምልክታት የርኢ ኣሎ፥

 • ጸገም ምስትንፋስ
 • ቀጻሊ ቃንዛ ወይ ጸቕጢ ኣብ ኣፍልቢ
 • ሓድሽ ድንግርግር ምባል
 • ክትበራበር ዘይምኽኣል ወይ ተብራቢርካ ነዊሕ ዘይምጽናሕ
 • ሰማያዊ ዝሕብሩ ከንፈር ወይ ገጽ
 • ብርቱዕ ቃንዛ ከብዲ

ናብ 911 ደውሉ ወይ ኣቐዲምኩም ናብ ናይ ከባቢኹም ትካል ህጹጽ ረድኤት ደውሉ። ነታ ኦፐረይተር ንስኹም ወይ እቲ ሓገዝ ዝድልዮ ሰብ ኮቪድ-19 ክህልዎ ከምዝኽእል ንገርዋ/ዋ።

ጸጋታት

ናይ COVID-19 ቀለልቲ ሓቅታት | Do Your Part flyer

ናይ COVID-19 ወረቐት ሓበሬታ | Community flyer

CAWEM ከምኡ`ውን ኮቪድ-19

Multnomah County Mental Health Call Center | 503-988-4888, toll-free 800-716-9769 - Free 24/7 support, with interpreters available.

ሕቶታት?

ናብ 2-1-1, 7 መዓልቲታት ኣብ ሰሙን ካብ 8 a.m. ክሳብ 11 p.m. ደውሉ ወይ| ብጽሑ 211Info