drawing of a woman in a house

ኣብ ገዛኹም ጽንሑ። ህይወታት ኣድሕኑ። 

ግንቦት 7 አማሓዳሪ Brown፡ Oregon ቀስብቐስ  እትኽፈተሉ ኣሰራርሓ ከምዝኽተል ኣፍሊጡ ኣሎ  ። ዋላኳ ኣብ ገለ ክፋላት ኦሪገን ትካላት ንግዲን ኣገልግሎታትን ይኽፈቱ እንተሃለዉ፡ ብዙሓት ምስ ተዓጸዉ ዘይተኸፍቱ ትካላት ኣለዉ። ኣብ ማልቲኖማ ካውንቲ እቲ ኣብ ገዛኹም ተሰተሩ ዝብል ናይቲ ኣማሓዳሪ ትእዛዝ ክቕጽል እዩ፡ ኣገደስቲ ጉዕዞታት ጥራይ ይፍቀዱ። እዚ ናይ ኮቪድ-19 ምስፍሕፋሕ ንምግታእ ኣብ ሙሉእ ግዝኣት ዝተኣወጀ ትእዛዝ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ክንዲ ዝተኽኣለ ኣብ ገዛ ተሰቲርካ ምጽናሕ እቲ ቫይረስ ከይስፋሕፋሕ ብምዕጋት ህይወት ሰባት ምድሓን ማለት እዩ። 

ጥዕንናኹም ምሕላው 

ኮቪድ-19 ዘስዕብ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ እዩ ዝመሓላለፍ።  ጥዕናኹም ሓሊኹም ንምጽናሕ:

 • ዋላ ደሓን ይሰመዕኩም ክንደ  ዝከኣለኩም ኣብ ገዛኹም ክትጸንሑ ፈትኑ
 • ኣብ በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ቦታ ምሳኹምካብ ዘይነብሩ ሰባት እንተንኢሱ 6 ፉት ርሒቕኩም ደው በሉ
 • ናይዞም ጀርምታት ምትሕልላፍ  ኣእዳውከምብተደጋጋሚ ብምሕጻብን እንተስዕለኩም ኣፍኩም ብምሽፋንን ተኸላኸሉ
 • ገጽኩም ምንካእ ኣወግዱ 
 • ብተደጋጋሚ ዝንክኡ ቦታታት ኣጽርዩን ዲስኢንፌክት ግበሩን 
 • ክዳን፣ ወረቐት ወይ ተጠቒምኩም ትድርብይዎም ናይ ገጽ መሸፈኒታት ተጠቐሙ
 • እንተሓሚምኩም፣ ኣብ ገዛኹም ጽንሑ ካብ ካልኦት ሰባት እውን ረሓቑ

ቀጻላይ ዝኾነ ወይ ሕዱር ናይ ጥዕና ጸገም እንተሊኩም ንኣብነት ናይ ልቢ ሕማም፣ ኣዝማ፣ ሽኮርያ ወይ ልዑል ናይ ደም ጸቕጢ፣ ኮቪድ-19 እንተሒዝኩም ኣዚኹም ክትሓሙ ትኽእሉ ኢኹም። እንተሓሚምኩም ትልሚ ንምውጻእ ምስ ዶክተርኩም ተዘራረቡ። 

decorative imageእንተሓሚምኩም

ክትሓሙ እንተጀሚርኩም — ብፍላይ ረስኒን ሰዓልን እንተሊኩም — ኣብ ገዛኹም ጽንሑ ደሃን ስምዒት ንክስመዓኩም ቅድሚ ሕዚ ትገብርዎም ነገራት ምግባርኩም ድማ ቀጽሉ: ደቅሱ፣ ኣዕርፉ፣ ብዙሕ ፈሳሲ ስተዩ። ንኮቪድ-19 ዝኸውን መድሓኒት ክሳብ ሕዚ የለን።  

ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት እንተተራኢዮምኹምን ናይ ሕክምና ምኽ ዘድልየኩም እንተኾይኑ ንናይ ሕክምና ክንክን ኣቕራቢኹም ደውሉ። 

እዞም ምልክታት እዞም ዝስዕቡ የካትቱ:

 • ሰዓል
 • ናይ ምትንፋስ ሕጽረትን ናይ ምትንፋስ ጸገምን
 • ረስኒ
 • ቁሪቁሪ
 • ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ ብቁሪ ቁሪ
 • ናይ ጭዋዳ ቃነንዛ
 • ርእሲ ሕማም
 • ናይ ጎሮሮ ቃንዛ
 • ሓድሽ ናይ ጣዕሚን ጨኛን ምጥፋእ 

ጥዕና ክንክን ኣቕራቢኹም ናይ ሕክምና ክንክን ከመይ ምርካብ ከምትኽእሉን ምርመራ ክተካይዱ እንተሃሊኩምን ክነግረኩም  እዩ።  ኣቕራቢ እንተዘይሃሊኩም፣ 211 ደዊልኩም ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ክሊኒክ ንክትምርመሩሉ ዝርዝር ርኸቡ።  ኣብ ማልትኖማህ ካውንቲ ትነብሩ እንተኾይንኩም፣ ንናይ ማሕበረሰባዊ ጥዕና ማእኸልና ብ 503-988-5558 ምርካብ ትኽእሉ። ናይ መድሕንን ኢሚግሬሽንን ሓበሬታ ኣድላዪ ኣይኮነን ክኸፍል ብዘይምኽሉ ድማ ኣገልግሎት ከየረክብ ዝግበር ማንም የለን። 

ብዛእባ ኣግባባዊ ሕክምና ምርካብ ንክትውስኑ ሓገዝ እንተድሊኩም ናይ ኮቪድ-19 ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ረኣዩ ።  “ብዙሓት ቋንቋታት” ኣብ ዝብል ኣብቲ ዊብሳይት ታሕቲ ክሊክ ጌርኩም ዝደለኹሞ ቋንቋ ምረጹ።

home isolationኣብ ገዛኹም ምፍላይ

ኮቪድ-19 ምልክታት እንተርኢኹምን እንተሓሚምኩምን፣ ኣዕርፉ ኣብ ናይ ገዛኹም ዝተፈለየ ክፍሊ ኮይንኩም ድማ ክሳብ ተገግሙ ዓርስኹም ፍለዩ።  ዝከኣል እንተኾይኑ፣ ዝተፈለየ ሽንትቤት ተጠቐሙ።  መግቢ፣ ናይ መግቢ ኣቕሑት ወይ ፎጣታት ምስ ሰብ ኣይትካፈሉ።  ብተደጋጋሚ ኣጽርዩን ዲነስኢንፌክት ግበሩን።  ዓርስኹም ምፍላይ ደው እተብሉሉ ድሕሪ ዝስዕብ እዩ:

 • እንተንኢሱ 3 መዓልቲታት (72 ሰዓታት) ረስኒን ሰዓልን ወይ ትንፋስ ምሕጻር እንተዘይተራእዮምኹም (ብዘይ ናይ ረስኒ መቐነሲ መድሓኒት ወይ ናይ ሰዓል መድሓኒት)።  
 • ሕማ ስምዒት ካብ ዝስመዓኩም እንተንኢሱ 10 መዓልቲታት እንተሓሊፎም።

graphic of person wearing a maskናይ ገጽ መሸፈኒታትን ናይ ሕክምና ማስክታትን  

CDC 6 ፌት ርሕቐት ኣብ መንጎ ሰባት ክትሕልዉ ዘይትኽእሉ እንተኾይንኩም ናይ ገጽ መሸፈኒ ክትጥቀሙ ይመክር፣ ከም ኣብ ግሮሰሪ መደብር ወይ ፋርማሲ፣ ወይ ኣብ ሰብ ዝበዝሖ መሕለፊ ሰባት። 

ናይ ገጽ መሸፈኒ ንኣካላዊ ርሕቐት ኣይትክኡን።  ናይ ገጽ መሸፈኒ ንባዕልና ንምሕላው ካብ ንጥቀሞም ነገራት ሓደ እዩ።

ሓፈሻዊ ህዝቢ ናይ ሕክምና ማስክታት ወይ N95 መተንፈሲ ክጥቀም የብሉን።  ናይ ጥዕና ክንክን ሰራሕተኛታት እዞም ናይ ሕክምና ማስክታት  እዚኦም ደሕንነቶም ንክሕልዉን ስርሖም ብኣግባቡ ንክሰርሑን የድልይዎም እዮም።  

ኣብ ገዛኹም ከመይ ናይ ገጽ መሸፈኒ ክትሰርሑ ከምትኽእሉ ስእልታትን መምርሒታትን ንምርኣይ ናይ CDC ዌብጅ ረኣዩ

ኢሚግሬሽንን ናይ ባህሊ ኣስፈጻሚን (ICE)

ካብ ማርች 18 ጀሚሩ፣ ICE ስራሕ ኣጽፈጻሚነቱ ነግዚኡ ደው ኣቢሉ ኣብ ናይ ህዝቢ ደሕንነት ሓደጋታትን ብገበን ምኽንያት ናይ ግድን ክእሰሩ ኣ ዘለዎም ሰባት ምክትታል ከምዘትኩር ገሊጹ  ።  ውልቀ ሰባት ሲቪል ኢሚገሬሽን ኣስፈጻሚ ፈሪሖም ሕክምና ምኻድ ከይገድፉ።

ህዝባዊ ክፍሊት COVID-19

እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ሕክምናታት ኮኑ ምክልኻል ኣንጻር እቶም ቀዋሚ ነባራይነት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓቱ ዘለዉ ሰባት ኣይቑጸርን ክብል ኣዊጁ። ንብዙሓት ክትረኽብዎም እትኽእሉ ህዝባዊ ረብሓታት ፣ ና 211 ደዊልኩም ብናይ ባዕልኹም ቋንቋ ዝኾነ ሰብ ኣዘራርቡ።  ብዛዕባ ህዝባዊ ረብሓታትን ህዝባዊ ክፍሊትን ሓደ ሓደ ሕቶታት እንተሊኩም፣ ናብ ናይ ኦሬጎን ሕጊ ማእኸል/ናይ ኦሬጎን ህዝባዊ ረብሓታት ሕጋዊ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት ብቀጥታ መስመር 1-800-520-5292 ደውሉ። 

ዝበለጹ ሓሬታታት

ናይ COVID-19 ቀለልቲ ሓቅታት

ናይ COVID-19 ወረቐት ሓበሬታ

ሕቶታት?

ናብ 2-1-1, 7 መዓልቲታት ኣብ ሰሙን ካብ 8 a.m. ክሳብ 11 p.m. ደውሉ ወይ| ብጽሑ 211Info