ኣብ ጃንወሪ 4/2021 ዝተሓደሰ

ክሳብ ዝበዝሑ ሰባት ዝኽተቡ ወይ ፈውሲ ዝርከብ ምስ ኮቪድ-19 ኢና ክንነብር። ክሳብ ሕጂ እቲ ዝበለጸ መገዲ ንነብሰኻን ንኮምካን ክትከላኸለሉ እትኽእል ኣብ ገዛ ምጽናሕ ከምኡ`ውን ርክብ ምስ ዘይትፈልጦም ሰባት ምድራት ኢዩ። ብተወሳኺ፡ ናትና ትካላት ክንክን ጥዕና ነቶም ዘድልይዎም ክፉት ጌርዎም ይጸንሕ።

ሕግታትን መምሪሕታትን

ናይ ክፍለሃገር ኦሪጎን ስርዓት መምሪሕታት ጥዕናን ድሕነትን ብመሰረት ደረጃ ስግኣት ናይቲ ካውንቲ ንጥፈታት ይድርቱ። Multnomah County (ማልትኖማህ ካውንቲ) ኣብ ምድብ “ዝለዓለ ስግኣት” ኢያ ዘላ፡ ስለዚ ድማ ደረታት ኣለዉ ክንደይ ሰባት ክእከቡ ከምዝኽእሉ ከምኡ`ውን ሓደሽቲ ሕግታት ዋኒን። ብኽብረትኩም ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኣመሓዳሪ ብምብጻሕ ነቶም ዝዘመኑ ሕግታትን ግትኣታትን ርኸቡ።

ኣብ ኦሪጎን ንዝኾነ 5 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝኾነ ሰብ ግድን መሸፈኒ ገጽ ክገብር ይሕተት።

ክንክንን ኣገልግሎትን ንዓኻን ስድራ-ቤትካን

እንድሕር ሓኪም ዘይብልካ ናብ 211 ደውል ወይ Multnomah County Primary Care Health Centers፡ 503-988-5558። ተርጎምቲ ቅሩባት ኢዮም።

ኣብ ክሊኒክ Multnomah County

 • መድሕን ጥዕና ግድን ክህልወካ የብሉን።
 • ኣታዊ ግድን ክህልወካ የብሉን።
 • ኩነታት ኢሜግሬሽንካ ብዘየገድስ ክንክን ጥዕና ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
 • ናትካ ሓበሬታ ምስ ኣተግበርቲ ሕጊ ወይ ሰብ-መዚ ኢሜግሬሽን ኣይነካፍሎን ኢና።

Immigration and Customs Enforcement (ኢሜግሬሽን ከምኡ`ውን ኣተግበርቲ ግምሩክ) ፖሊሲ ናይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘይምእታው ኣብ ትካላት ክንክን ጥዕና ከም፥ ቤት-ጽሕፈት ሓኪም፡ ክሊኒካት ጥዕና ከምኡ`ውን ትካላት ህጹጽ ወይ ቅልጡፍ ክንክን ኣለዎም። https://www.ice.gov/coronavirus

እንድሕር ናይ ኮቪድ-19 ሕክምናዊ ክንክን ወይ ኣገልግሎት ረኺብካ፡ ናይ ቀዋሚ ነባርነት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ እተመልክተሉ ግዜ ንኣንጻርካ ኣይክሕሰብን ኢዩ። ብዛዕባ Public Charge ዝያዳ ኣንብብ.

ክታበት

እቲ ቀዳማይ ጽዕነት ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ኦሪጎን በጺሑ ኣሎ። ክታበት ንዝተወሰኑ ቁጽሪ ሰባት ጥራይ ኢዩ ክቕረብ ኣብ መጀመርታ በብመድረኽ ኣብ ዝተመደበን ዝውሰንን ብOregon Health Authority (በዓል-መዚ ጥዕና ኦሪጎን). ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንኩሉ ሰብ ቅሩብ ንክኸውን ቡዙሕ ኣዋርሕ ዝወስድ ኢዩ ዝመስል።

መን ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክገብር ኣለዎ?

ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 እንተሃልዮምኻ  ወይ ኮቪድ-19 ናይ ዝሓመመ ሰብ ናይ ቀረባ ቀራቢ እንተነይርካ ክትምርመር ኣለካ።

ናይ ቀረባ ቀራቢ ማለት መሸፈኒ ገጽ ጌርካ ወይ ከይገበርካ ካብ ሽድሽተ ጫማ ኣብ ዘይበዝሕ ርሕቀት ብጠቕላላ ን15 ደቓይቕ ወይ ልዕሊኡ ኣብ መዓልቲ ኣብ ጥቓ ሓደ ዝሓመመ ሙዃን ማለት ኢዩ።

መርመራ ኮቪድ-19 »

ወቕታውያን በዓላትን ምትእኽኻባትን

ስግኣት ዘይብሉ ምትእኽኻብ የለን። ዝወሓደ ግዜ ምስ ውሑዳት ሰባት ምጽናሕ ኢዩ ውሑስ።

ብዝያዳ ንበዓላትን ባህልታት ብውሑስ ኣገባብ ንምጽንባል ነዚኦም ምኽሪታት ኣብ ግምት የእትዎም (CDC)»

ስግኣታት ምትሓዝ ወይ ምምሕልላፍ ኮቪድ-19 ክትቅንሱ ትኽእሉ ኢኹም

 • ንእሽተይ ግበርዎ
 • ሓጺር ግበርዎ
 • ኣብ ደገ ግበርዎ
 • ብውሑዱ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ኣካላዊ ርሕቀት ሓሉዉ ከምኡ`ውን መሸፈኒ ገጽ ግበሩ።

ነቲ ምስሕፋሕ ናይ ኮቪድ-19 ግትኡ

< lang="ti"p>ውሽጣዊ ሕማማት ከም ኣዝማ፡ ሽኮርያ፡ ሕማም ልቢ ወይ ሳንቡእ ዘለዎም ሰባት ዝለዓለ ስግኣት ብኮቪድ-19 ብቡርቱዕ ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎ ኣለዎም።

እቲ ንኮቪድ-19 ዘስዕብ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ይመሓላለፍ። ካብ ምሕማም ንምክልኻል፥

 • ብተደጋጋሚ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ
 • ናብ ደገ ክትወጹ ከለኹም መሸፈኒ ገጽ ግበሩ
 • ገጽኩም ምትንካፍ ኣወግዱ
 • ክትህንጥሱ ወይ ክትስዕሉ ከለኹም ተሸፈኑ
 • ብውሑዱ 6 ጫማ ካብ ምሳኻ ዘይነብሩ ሰባት ርሓቕ
 • ብዝተኻእለ መጠን ምትእኽኻባት ንእሽተይ፡ ሓጺር ከምኡ`ውን ኣብ ደገ ግበሮዎም
 • ብብዝሒ ዝትንከኡ ዛባናት ኣጽሪ ከምኡ`ውን ኣምክ።
 • መገሻታት ደርት ከምኡ`ውን ካብ ገዛ ኣይተርሕቕ።

እንድሕር ሓሚምካ

እንድሕር ሕማም ክስምዓካ ጀሚሩ - ብፍላይ ረስንን ምስዓልን፥

 • ኣብ ገዛ ጽናሕ ከምኡ`ውን ካብ ካልኦት ርሓቕ።
 • መርመራ የድልየኩም እንተኾይኑ፡ ናብ ሓኪምኩም ወይ ክሊኒክ ደውሉ።
 • ኣብ ገዛ ጽንሑ ክሳብ ሓኪምኩም ወይ ክሊኒክኩም ዳግም ምስ ካልኦት ሰባት ክትሕወሱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብልኹም።
 • እቶም ብልምዲ ንክሕሸካ እትገብሮም ነገራት ግበር ከም፥ ምድቃስ፡ ምዕራፍ፡ ቡዙሕ ፈሳሲ ምስታይ።

ንኮቪድ-19 ዝኾውን ንጹር መድሃኒት የለን። ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም Coronavirus Checker ንክትሕገዙ ኣብ ምውሳን ክንክን ዘድልየኩም እንተኾይኑ።

ቀልጢፍኩም ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክን ድለዩ እንድሕር ንስኹም ወይ ካልእ ዝኾነ ዕድሚኡ ሰብ ነዞም ናይ ህጹጽ መጠንቀቕታ ምልክታት የርኢ ኣሎ፥

 • ጸገም ምስትንፋስ
 • ቀጻሊ ቃንዛ ወይ ጸቕጢ ኣብ ኣፍልቢ
 • ሓድሽ ድንግርግር ምባል
 • ክትበራበር ዘይምኽኣል ወይ ተብራቢርካ ነዊሕ ዘይምጽናሕ
 • ሰማያዊ ዝሕብሩ ከንፈር ወይ ገጽ
 • ብርቱዕ ቃንዛ ከብዲ

ናብ 911 ደውሉ ወይ ኣቐዲምኩም ናብ ናይ ከባቢኹም ትካል ህጹጽ ረድኤት ደውሉ። ነታ ኦፐረይተር ንስኹም ወይ እቲ ሓገዝ ዝድልዮ ሰብ ኮቪድ-19 ክህልዎ ከምዝኽእል ንገርዋ/ዋ።

ጸጋታት

ናይ COVID-19 ቀለልቲ ሓቅታት | Do Your Part flyer

ናይ COVID-19 ወረቐት ሓበሬታ | Community flyer

CAWEM ከምኡ`ውን ኮቪድ-19

Multnomah County Mental Health Call Center | 503-988-4888, toll-free 800-716-9769 - Free 24/7 support, with interpreters available.

ሕቶታት?

ናብ 2-1-1, 7 መዓልቲታት ኣብ ሰሙን ካብ 8 a.m. ክሳብ 11 p.m. ደውሉ ወይ| ብጽሑ 211Info