drawing of a woman in a house

ዝተምሓየሸሉ 13 ሓምለ ፡ 2020

ብጥንቃቐ ካለአይ ጊዘ ዝተኸፈተሉ 

ኣብ 7 ግንቦት ኣመሓዳሪ Brown ከምዝገለጾ ዘገምታዊ ምኽፋት ኣብ ኦሪገን ከምዝግበር። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ከተማ ማልትኖማህ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ ምኽፋት ትርከብመድረኽ 1በብጉጅለ ኣብ ሪስቶራንት ኮፍ ሽድሽተ ጫማ ርሕቀት ምግባርን ናይ ውልቃዊ ክንክን ኣገልግሎታት ከም ሳሎን፡ መቀምቐሚ፡ ጂምን በብቦታኡ ዝግበር ክሳብ 25 ዝበጽሕ ምትእኽኻባትን። 

ዋላ’ኳ ትካላት ንግድን ኣገልግሎታትን ክፉት ይሃሉምበር፡ ኮቪድ-19 ግን ገና ኣብ ሕብረተሰብና ኣሎ። ክሳብ ክታበት ወይ መድሃኒት ዘይተረኽበ ምስ ኮቪድ-19 ምንባር ክቕጽል እዩ። ስድራናን፡ መሓዙትናን ጎረባብትናን ንምውሓስ ኩልና ግዴታና ክንፍጽም ይግባእ።

ካብ 1 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ኦሬጎን ናይ ገጽ ማስኬራ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ቦታታት ግድነት ክኸውን እዩ። እዚ ግዴታ’ዚ ን ትሕቲ 5 ዝዕድሚኦም ቆልዑን ናይ ገጽ ማስክ ክወድዩ ዘይክእሉ መድሃኒት ዝወስዱ ሰባትን ስንኩላንን ኣይምልከትን። 

ከተማ Multnomah ተቐማጦኣ ናይ ኣመሓዳሪ ትእዛዝ ክኽተሉ ኣዝያ ተተባብዕ ኣላ።  እንተኾነግን ዓለታዊ ግብረመልሲ ን ጸለምቲ፡ ደቀባትን ካልኦት ዓለታትን ምውዳይ ናይ ገጽ መሸፈኒ ናይ ድሕነት ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። እዛ ከተማ ዓቐኑ ዝሓለፎ ፖሊሳዊ ቁጽጽርን ናይ ውልቀሰባትን ውርደት ዝንህር ስጉምቲ ግን ኣይክትወስድን እያ። እኻ ደኣ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ንዘለው፡ ኣገደስቲ ሰራሕተኛታት፡ ዕብይ ዝበሉ ኣጛብዝን ናይ ካልእ ዓሌት ማሕበረሰብ ቀዳምነት ናይ ገጽ መሸፈኒ ከምዝወሃቡ ይግበር ኣሎ። ብኽብረትኩም ለዋህ ብሙኻን ንኻልኦት ካብ ምፍራድን ምእዛዝን ተቆጠቡ።  

ብዛዕባ ናይ ገጽ መሸፈንን ኮቪድ-19ን ዝያዳ ኣፍልጦ ደልብ።

ጥዕናኻ ምሕላው

ኮቪድ-19 ዘምጽእ ቫይረስ ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ይኽእል። ጥዕናኻ ንምሕላው

 • ሓሚምካ እንተሎኻ ካብ ገዛ ከይወጻእኻ ብምጽናሕ፡ ንድሕነት ካልኣት’ውን ተፈለ

ዘየቃርጽ ወይ ሕዱር ሕማም ናይ ኣዝማ፡ ሽኮር፡ ጸቕጢ ደም ምስዝህልወካ ብ ኮቪድ-19 ዝያዳ ክትሓምም ትኽእል ኢኻ።. ምናልባት ምስ እትሓምም መደብ ንምውጻእ ምስ ዶክተርካ ተላዘብ። 

decorative imageሕማም ይስምዓካ እንተሎ

ሕማም ክስሞዓካ እንተጀሚሩ ብፍላይ ድማ ረስንን ሰዓልን ዘለዎ ካብ ገዛ ከይወጻካ እቲ ልሙድ ተግባራት ከም ድቃስ፡ ዕረፍትን ብዝሕ ፈሳሲ ምውሳድን ውሰድ።  ን ኮቪድ-19 ተባሂሉ ብፍሉይ ዝተዳለወ ምድሃኒት የሎን። 

ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ይስሞዓካ እንተድኣ ሃልዩ እሞ ሕክምናዊ ምኽሪ እንተድኣ ደሊኻ፡ ነቶም ናትካ ሕክምና ዘዳልዉልካ ትካል ደውል።

እቲ ምልክታት እዚ ክኸውን ይክእል፡

 • ሰዓል

 • ሕጽረት ትንፋስ ወይ ጸገም ምስትንፋስ

 • ረስኒ

 • ቁሪ

 • መመሊሱ ዝመጽእ ፈጥፈጥናይ ቁሪ

 • ቃንዛ ጅማውቲ

 • ሕማም ርእሲ

 • መሪር ጎሮሮ

 • ጨናን መቐረትን ምጥፋእ ምጅማር 

ጥዕናካ ዝከታተል ትካል ሕክምና ከመይ ገርካ ሕክምናዊ ክንክን ትረክብን መዓስ መርመራ ትገብርን ብምውሳን መምርሂ ክህበካ እዩ። ጥዕናካ ዝከታተል ትካል ሕክምና እንተዘይብልካ፡ 211 ብምድዋል ዝርዝር ኣብ ጥቓካ ዝርከባ ክሊኒካትን ናይ መርመራ ሓበረታን ርኸብ። ኣብ ከተማ ማትኖማህ ትቕመጥ እንተዳኣ ኮንካ 503-988-5558 ብምድዋል ናይ ኮምና ማእከል ሕክምናታት ክትረኽበን ትኽእል። ናይ ኢንሹራንስን ኢሚግረሽንን ሓበረታ ኣየገድስን እዩ፡ ክኸፍል ዘይክእል ድማ ሰኣን ገንዘብ ኣይምለስን።

ብተወሳኺ ንናትካ ኩነታት ሓደጋ ኮቪድ-19 ብምፍላጥ ክንክን ጥዕና ንምግባር ስጉምቲ ንምውሳድ ሓጋዚ እዩ። ዝደለኻዮ ቓንቃ ንምምራጽ “ ካልኦት ቃንቃታት’’ ዝብል ኣብ ታሕቲ ዘሎ ወብሳይት ጠውቅ።

home isolationኣብ ገዛ ምግላል 

ሓሚምካ ምልክታት ኮቪድ-19 እንተድኣ ጌርካ ኣብ ናይ በይንኻ ክፍሊ ብሙኻን ካብ ካልኦት ሰባት ተፈሊኻ ዕረፍቲ ወሲድካ ነብስኻ ምለስ። ነብስኻ ምግላል ከተቓርጽ ምስእትደሊ ነዚ ኣረጋግጽ፡

 • ካብ’ቲ ረስኒ፡ ሰዓልን ሕጽረት ትንፋስ ዝነበርካ ግዜ እሞ ከኣ (ብዘይ ሓገዝ ናይ ረስንን ሰዓልን ዝህድእ መድሃኒት) ተመሓይሹ እሞ ብውሑዱ 3 መዓልቲ(24) ሰዓታት እንተድኣ ሓሊፉ። 

 • ካብ’ቲ ዝሃመምካሉ ብውሑዱ 10 መዓልትታት እንተድኣ ሓሊፉ።

ሓይሊ ኢመግረሽንን ጉምሩክን/Immigrations and Customs Enforcement (ICE)

ካብ18 መጋቢት ጀሚሩ ሓይሊ ኢመግረሽንን ጉምሩክን( ICE) ከምዝኣወጆ ስርሑ ንግዚኡ ደው ብምባል ኣብ ህዝባዊ ጥዕና ወሪዱ ዘሎ ሓደጋን ብምኽንያት ገበን ግድነታዊ ቀይዲ ዝግበኦም ሰባትን ከምዘቶክር ገሊጹ።  ውልቀሰባት ብምኽንያት ፍርሒ ሓይሊ ሲቪላዊ ኢሚግረሽን ሕክምናዊ ክትትል ካብ ምንዳይ ክቦኽሩ የብሎምን።

ክፍሊታት ህዝብን ኮቪድ-19ን

ፈደራላዊ መንግስቲ ከምዝገለጾ ሕክምናዊ ክንክንን ኣገልግሎት ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ነቶም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ቀዋሚ ነባርነት ዝሓቱ ኣይምልከትን። ናብ 211 ብምድዋል ናይ’ቲ ክትረኽቦ እትኽእል ብዙሕ ዓይነት ህዝባዊ ተጠቃምነት ዝያዳ ሓበረታ ብቓንቃኻ ክትረክብ ትኽእል። ንዝርዝር ሕቶታት ብዛዕባ ህዝባዊ ተጠቃምነትን ክፍሊታቱን ናብ ማእከል ሕጊ ኦሪጎን ወይ ሓገዝ ኣገልግሎታት ሕጊ ናይ ህዝባዊ ተጠቃምነት ኦሪጎን ኣብ ሆት ላይን( the Oregon Law Center/Legal Aid Services of Oregon Public Benefits Hotline at) 1-800-520-5292 ደውል።

ስክፍታታት ሰራሕተኛ

ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ቦታ ስራሕ ድሕነት ወይ ድማ ሓደጋታት ጥዕና ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ን ዘይውሑስ ኩነታት ዝምልከት ንOSHA (Oregon Safety and Health Administration, ምምሕዳር ድሕነትን ጥዕና ኦሬገን) ብቑጽሪ 800-922-2689 ብምድዋል ክሕብር ይኽእል።

ሰራሕተኛ ኮንካ እንተዳኣ ኣብ ቦታ ስራሕካ ስክፍታታት ድሕነት ሃልዩካ ኣብ (Oregon Occupational Health and Safety) ክሲ ክትምስርት ትኽእል። እቲ ናይ ጥርዓን ፎርም ብቋንቋ እንግሊሽን ስፓኒሽን ክርከብ ይከኣል እዩ።  

ናይ ኦሪገን ቤት ጽሕፈት ዕዮን ኢንዳስትርን (Bureau of Labor and Industries) ናይ ሕማም ግዜ፡ ናይ ኦሪገን ናይ ስድራቤት ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣዋጅን ካልኦት መወከሲታትን ክሕግዝ ይኽእል። ሰራሕተኛ ኮንካ ሕቶታት ምስ ዝህልወካ ናብ 971-673-0761ምድዋል ይከኣል ወይ ቢኢመይል mailb@boli.state.or.us ምጽሓፍ ይከእል።

ዝበለጹ ሓሬታታት

አበይ ከይደ ክምርመር ይኽእል? | Where Can I Get Tested?

ካብ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ እንታይ ንጽበ | What To Expect From Your COVID-19 Test 

ናይ COVID-19 ቀለልቲ ሓቅታት | Do Your Part flyer

ናይ COVID-19 ወረቐት ሓበሬታ | Community flyer

ሕቶታት?

ናብ 2-1-1, 7 መዓልቲታት ኣብ ሰሙን ካብ 8 a.m. ክሳብ 11 p.m. ደውሉ ወይ| ብጽሑ 211Info