မၤသီထီၣ်အီၤဖဲ ယနူၤအါရံၤ 5, ၂၀၂၀drive-up COVID-19 testing at East County Health Center

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးCOVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ် နကြၢးဒိးမၤကွၢ်သးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ် အခီပညီမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢ 6 မံးနံးအတီၢ်ပူၤ မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အနၢ့်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီတနံၤညါ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်တကျီၤဘၣ်တၢ်ကးဘၢမဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤကျီၤအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဒိးမၤကွၢ်ဘၣ်သးခီဖျိလၢနအိၣ်ဘူးတံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢနကအိၣ်ခိးတၢ် 4 သီဖဲနအိၣ်ဘူးတံၢ်လိာ်သးတချုးဒိးမၤကွၢ်သး၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်ဒိးမၤကွၢ်သးဆိတလၢန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်မၤကွၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နကြၢးအိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ယံၤကွံာ်ဒီးပှၤဂၤဖဲနအိၣ်ခိးတၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နလဲၤဒိးမၤကွၢ်သးလၢနကသံၣ်သရၣ်၀ဲၤလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တအိၣ်န့ၣ်, နဒိးမၤကွၢ်သးလၢပှၤတ၀ၢတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအလီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤတ၀ၢတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအလီၢ်တဖၣ်

မၤန့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါတလၢာ်ဒီးအဘူးအလဲ သ့ခီဖျိတၢ်သ့ၣ်ဆၢကတီၢ်န့ၢ်ဘၣ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢအပူၤကွံာ်အိၣ်ဘူးတံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ်လီၤႋ

ကိး 503-988-8939 လၢတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤအဂီၢ်တက့ၢ်. အိၣ်ဒီးပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်

တၢ်မၤကွၢ်အဆၢကတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဆီတလဲသးသ့ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကထၢနုာ်အါထီၣ်တၢ်မၤကွၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကိးလီတဲစိဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသီတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

East County Health Center Community Testing - တၢ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်
600 NE 8th St., Gresham
မုၢ်တနံၤဒီးမုၢ်လွံၢ်နံၤစးထီၣ်လၢဂီၤခီ 9:00 နၣ်ရံၣ်တုၤဟါခီ 3:45 နၣ်ရံၣ်.

PCC Cascade Campus - REACH Partnership
705 N Killingsworth St, Portland
မုၢ်သၢနံၤ ဂီၤခီ 11:00 နၣ်ရံၣ်တုၤဟါခီ 6:00 နၣ်ရံၣ်.

Mid County Community Testing - IRCO
10301 NE Glisan St. Portland
မုၢ်ယဲၢ်နံၤ မုၢ်ထူၣ် 12:00 နၣ်ရံၣ်တုၤဟါခီ 6:00 နၣ်ရံၣ်.

Rockwood Community Testing - Latino Network
312 SE 165th Ave. Portland
မုၢ်ဃုနံၤ ဂီၤခီ 9:00 နၣ်ရံၣ်တုၤဟါခီ 3:45 နၣ်ရံၣ်.

တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါ, ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပတီၢ်ဒီးပဒိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲ

 • အလီၢ်တအိၣ်လၢနဘၣ်မ့ၢ် Multnomah ကီၢ်ရ့ၣ်ပှၤဆါ မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤဒ်သိးကဒိးန့ၢ်မၤကွၢ်ဘၣ်သးဖဲပပှၤတ၀ၢတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအလီၢ်တဖၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ 
 • နဒိးန့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါသ့လၢတဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပတီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ပတပာ်ဖျါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူပၢၤကီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးလုၢ်လၢ်သဲစးတၢ်တြီအိၣ်ဒီးအကျဲသနူလၢကကဟးဆှဲးတၢ်ဖီၣ်ဃံးကွံာ်တၢ်ဖဲ တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့၀ဲၤလီၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ် ကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ဆါဟံၣ် ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ကွၢ်ထွဲ၀ဲၤလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ https://www.ice.gov/coronavirus

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤလၢ COVID-19 အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်တဂ့ၢ်လိာ်နၤလၢနတၢ်ပတံထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိအိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤလၢကီၢ်အမဲရကၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖးအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးပဒိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲ တက့ၢ်ႋ

OHSU တၢ်မၤကွၢ်လီၢ်

ကိးလီတဲစိ 833-647-8222 မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ဖဲ OHSU ပှာ်ယဲၤသန့ လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ဖဲနဒိးမၤကွၢ်သး၀ံၤလီၢ်ခံ

တၢ်မၤကွၢ်အစၢမ့ၢ်ဖျါလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါ

ပတီၢ် 1-အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤ, ဃုာ်ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဆိးတပူၤဒီးနၤတပူၤဃီဒၣ်လဲာ်တက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်, နအိၣ်ဘူးဒီးပှၤဂၤတဖၣ်သ့ဖဲ-

 • နလိၤတကိၢ်လၢၤဘၣ်လၢ 24 နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤလၢတၢ်တအီဘၣ်ကသံၣ်ကသီ ၀ံၤလီၢ်ခံ ဒီး
 • နတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ကယာ်လီၤ၀ံၤလီၢ်ခံ ဒီး
 • ပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 10 သီစးထီၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်၀ံၤလီၢ်ခံ

နမ့ၢ်တအိၣ်ဒီး တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ် နအိၣ်ဘူးဒီးပှၤဂၤတဖၣ်သ့ဖဲ-

 • စးထီၣ်လၢနဒိးမၤကွၢ်သး ဒီးနတၢ်ဆါပနီၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ် ပူၤကွံာ် 10 သီ၀ံၤလီၢ်ခံ

ပှၤလၢနအိၣ်ဆိးဃုာ်ဒီးအီၤ ကြၢးအိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ယံၤဒီးပှၤဂုၤဂၤတဖၣ်လၢတမ့ၢ်နပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ လၢ 14 သီစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ တၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူနကသံၣ်သရၣ်တက့ၢ်ႋ

ပတီၢ် 2-တဲဘၣ်ပှၤလၢနအိၣ်ဘူးတံၢ်ဒီးအီၤတဘျီဃီလၢနဒိးမၤကွၢ်သးဖျါလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်န့ၢ်တၢ်ဆါတက့ၢ်ႋ

“တၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်” အခီပညီမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢ 15 မံးနံးတီၢ်ပူၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီတနံၤညါ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်တကျီၤဘၣ်တၢ်ကးဘၢမဲာ်န့ၣ်လီၤႋ တဲဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢအကြၢးအိၣ်လၢဟံၣ် 14 သီစးထီၣ်လၢအိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးနၤအကတၢၢ်တသီဒီးဒိးမၤကွၢ်သးလၢ COVID-19 အဂီၢ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ်တက့ၢ်ႋ

 • နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်- ဆဲးကျၢပှၤလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးနၤစးထီၣ် 2 သီတချုးနတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ဖျါထီၣ်တက့ၢ်ႋ
 • နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်- ဆဲးကျၢပှၤလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးနၤစးထီၣ် 2 သီတချုးနမၤကွၢ်သးလၢ COVID-19 အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ပတီၢ် 3-ဃ့တၢ်မၤစၢၤဖဲနလိၣ်ဘၣ်အီၤတက့ၢ်ႋ နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ပာ်အိၣ်လီၤဆီသး မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးအဂီၢ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိ 2-1-1 တက့ၢ်ႋ အ၀ဲသ့ၣ်မၤန့ၢ်စၢၤနၤတၢ်အိၣ်ယၢၤတနဖၣ်လၢနကလိၣ်ဘၣ်အီၤ (ပနံာ်ရိကျးတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ တၢ်မၤစၢၤဒိးလဲ တၢ်အလီၢ်အိၣ်အဂုၤဂၤတဖၣ်) တက့ၢ်ႋ

ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤကကိးနၤလီတဲစိန့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဆဲးကျၢန့ၢ်နၤပှၤလၢတအိၣ်ဆိးဒီးအီၤသ့န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤစံးဆၢအလီတဲစိတက့ၢ်ႋ အ၀ဲသ့ၣ်တပာ်ဖျါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ် မ့တမ့ၢ် ပၢၤကီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နဒိးမၤကွၢ်သးမ့ၢ်တဖျါလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19

နမ့ၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ် ဆဲးအိၣ်လၢဟံၣ်တုၤလၢအပှဲၤ 14 သီ တလၢကွံာ်စးထီၣ်လၢနအိၣ်ဘူးတံၢ်ဒီးအီၤ တၢ်ကိးအီၤလၢ တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ယံၤကွံာ်ဒီးပှၤဂၤတဖၣ်လၢနတအိၣ်ဆိးဃုာ်ဒီးအီၤလၢ 14 သီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အလီၤပူၤဖျဲးအဂ့ၤကတၢၢ်လၢကဒီသဒၢဘၣ် COVID-19 တၢ်ရၤလီၤသးဆူပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

 • နမ့ၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ် ဒီးတဖံးတမၤတၢ် မ့တမ့ၢ် ဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်သကိးလၢအကရူၢ် -- ဒ်အမ့ၢ် ယံာ်ထၢတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤသးပှၢ်အလီၢ်န့ၣ်-- နအိၣ်လီၤဖျီၣ်သးတုၤအပူၤကွံာ် 10 သီသ့န့ၣ်လီၤႋ
 • နမ့ၢ်အိၣ်ဆိးဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအနးနးကလဲာ်အဂီၢ်န့ၣ် အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးလၢ 14 သီပှဲၤပှဲၤတက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူနကသံၣ်သရၣ်တက့ၢ်ႋ

ဆဲးဒီသဒၢလီၤနသးဒီးပှၤဂၤတက့ၢ်- ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ် အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး 6 ခီၣ်ယီၢ် သ့ကဆှီနစုခဲအံၤခဲအံၤတက့ၢ်ႋ