မၤသီထီၣ်အီၤဖဲ ယနူၤအါရံၤ 5, ၂၀၂၀

နမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 ဒီးနလိၣ်ဘၣ်ကသံၣ်သရၣ်အတၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါလၢကအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်အဂီၢ်န့ၣ် နဆဲးကျၢနကသံၣ်သရၣ် တၢ်ဆါဟံၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်လၢနဒိးမၤကွၢ်သးအလီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋPerson at work on a car wheel wearing a mask

ကြၢးလၢယတဲဘၣ်ယတၢ်မၤကစၢ်ဧါႋ

နမ့ၢ်မၤတၢ်လၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီအလီၢ်န့ၣ် ဒ်သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်၀ဲအသိး နကဘၣ်တဲဘၣ်နတၢ်မၤခိၣ်လၢနမၤကွၢ်သးဖျါလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 န့ၣ်လီၤ.

ပဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးသပှၢ်ပှၢ်လၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢမၤကွၢ်သးဖျါလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်န့ၢ်တၢ်ဆါဒီးအိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤဂုၤဂၤလၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်န့ၣ် ကြၢးတဲဘၣ်အတၢ်မၤကစၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

မ့ၢ်ယတၢ်မၤကစၢ်ကတဲဘၣ်ယပှၤမၤသကိးတၢ်ဖိတဖၣ်လၢယဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီးတၢ်ဆါဧါႋ

အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်ကတဲဘၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် လၢမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ် အိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီး COVID-19 လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ်တဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်နမံၤ မ့တမ့ၢ် နနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ် အမဲရကၤပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤသဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ(ADA) အိၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤႋ

မ့ၢ်ယတၢ်မၤကစၢ်ကသံကွၢ်ယၤဘၣ်ဃး COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်

ဖဲတၢ်ဆါသတြိာ်ကတီၢ်အံၤ တၢ်မၤကစၢ်တဖၣ် ကသံကွၢ်ဘၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါကပနီၣ်တဖၣ်တမံၤမံၤဧါန့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခဲလၢာ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်ဆိးက့ဆါက့လၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါ ဒ်တၢ်ဘၣ်ထွဲလၢ ADA အသိးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်အတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲး

ဆဲးကျၢ Oregon OSHA လၢပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်တက့ၢ်ႋ ကိးလီတဲစိဆူ 503-229-5910 မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ဖဲ osha.oregon.gov/workers တက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢတၢ်ဟံးစုကွၢ်မဲာ်ဘၣ်နၤလၢတၢ်တထဲသိးတုၤသိးအပူၤဖဲနတဲဘၣ်နတၢ်မၤကစၢ်လၢနမၤကွၢ်သးဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 န့ၣ် ဆဲးကျၢ Oregon Bureau of Labor and Industries (BOLI) တက့ၢ်ႋ ကိးလီတဲစိ 971-673-0761 မ့တမ့ၢ် ဆှၢလီပရၢဆူ help@boli.state.or.us တက့ၢ်ႋ

ဆိက့ခွဲး

  • တၢ်ဆိက့ဒိးန့ၢ်လါလဲ - Oregon သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီဟ့ၣ်၀ဲပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ခဲလၢာ်တၢ်ဆိက့အခွဲး ပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိမၤတၢ်လၢအနၣ်ရံၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ နတၢ်မၤကစၢ်အပှၤမၤတၢ်ဖိမ့ၢ်အိၣ် 10 ဂၤဆူဖီခိၣ် (6 ဂၤဆူဖီခိၣ်လၢ Portland) န့ၣ် နဒိးန့ၢ်တၢ်အံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ
  • တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤဖဲတၢ်ဆါသတြိာ်ကတီၢ် - နမ့ၢ်တဖံးတမၤဘၣ်တၢ်ခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိဒီးခွဲးယာ်တအိၣ်လၢတၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤပတီၢ်မုၢ်အဂီၢ် အဒိ မ့ၢ်ပှၤမၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်လၢတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤႋ
  • COVID-19 တစိၢ်တလီၢ်တၢ်ဃ့ခွဲးပတုာ်တၢ်မၤဒိးန့ၢ်လါလဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ - နမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤနၤလၢဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးခီဖျိကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အကသံၣ်သရၣ် ဒီးနတၢ်မၤကစၢ်တဟ့ၣ်ခွဲးလၢတၢ်ဆိးက့ခွဲးအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် နစူးကါလၢာ်ကွံာ်နဆိးက့ခွဲးန့ၣ်လီၤႋ