woman wearing a cloth face covering shops for produce

ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်အီၤဖဲ လါမ့ၤ 19, 2020

နမ့ၢ်ဘၣ်လဲၤဆူတၢ်ချၢ ကးဘၢမဲာ်ဒီးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တၢ်ကံးညာ်တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲနအိၣ်စီၤစုၤယံၤဒီးပှၤဂၤလၢ 6 ခီၣ်ယီၢ်မ့ၢ်တသ့အခါတက့ၢ်ႋ အဒိ လၢပနံာ်ရီကျးအပူၤ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢခီၣ်ကျဲအိၣ်ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်အါ မ့တမ့ၢ် လၢကမျၢၢ်၀ံစိာ်တီဆှၢသန့တဖၣ်ႋ

စးထီ်လၢ လါယူ 24 နီ်, တၢ်လီ်ဘီၣ် တၢ်ကသး နီ်က ၢၢ်ဘၢမ ်တဖီၣ်လၢ ကမ ၢျၢၢ်တျၢၢ်သူ်ထူ်လၢ အအူ်ဖ Multnomah ခထူ်ဟူ်ကဝ ီၤတဖူၣ်အပီနူ်လီ. တျၢၢ်လူ်ဘူၣ်တဖူၣ်အီ တမျလၢ ဖ သူၣ် 5 နူ်, ဒီပီလၢအူ်ဒီအတျၢၢ်ဆီတျၢၢ်ဆါ မ တမျ နျခကျဂီတဂီလၢ ကဒီအူ်ထူ်တျၢၢ်က တျၢၢ်ခ လၢကသီန ူၣ်က ၢျၢၢ်ဘၢမဲ်တဖူၣ်အဂျနူ်ဘူၣ်.

တၢ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်ဒီသဒၢစၢၤဘၣ်နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးပှၤလၢနဃၢၤတဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤႋ

နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တၢ်ကံးကညာ် တမ့ၢ် တၢ်လၢအမၤပှဲၤန့ၢ်တၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးအဂီၢ်ဘၣ်-

 • အိၣ်လၢဟံၣ်တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်တက့ၢ်ႋ 
 • အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးဒီးပှၤဂၤလၢကမျၢၢ်ကျါ 6 ခီၣ်ယီၢ်တက့ၢ်ႋ 
 • ဖီၣ်နမဲာ်သၣ်တဂ့ၤႋ
 • ကးဘၢသးဖဲကူးဒီးကဆဲအခါတက့ၢ်ႋ
 • သ့ကဆှီနစုတက့ၢ်ႋ
 • နမ့ၢ်ဆိးက့ အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ယ့ၤဒီးပှၤဂၤတဖၣ်ဒ်သိးကဒီသဒၢဘၣ်အီၤတက့ၢ်ႋ

လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်

ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ပှၤမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ်ဒီးပှၤမၤကလီတၢ်တဖၣ်လၢ Oregon ပူၤခဲအံၤတၢ်ဃ့လၢကဘၣ်ကျီၤနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မုၢ်၀ဲၤတၢ်မၤတဖုဃ့ဘၣ်၀ဲလၢပှၤပှ့ၤစူးကါတၢ်တဖၣ်ကကျီၤဘၣ်အီၤဒ်သိးကဒီသဒၢဘၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

Oregon အတၢ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်

နမ့ၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်မၤကစၢ်ဒီးတၢ်စူးကါတၢ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ Oregon Safety and Health Administration (OSHA) (အိၣ်ရဲၣ်ကီၣ်တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ) ဖဲ 800-922-2689 တက့ၢ်ႋ

စူးကါတၢ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်ဒ်လဲၣ်ႋ

ဖဲတၢ်ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်တၢ်ကံးညာ်အခါ မၤလီၤတံၢ်လၢ-

 • မၤကဆှဲကဆှီဘၣ်နစုတချုးကျီၤထီၣ်အီၤ ဒီးဖဲဖီၣ်ဘၣ်အီၤ၀ံၤ မ့တမ့ၢ် ဘ့ၣ်လီၤအီၤ၀ံၤတက့ၢ်ႋ
 • စူးကါအပျံၤ မ့တမ့ၢ် အနီၣ်ကျီၤဘိလၢကကျီၤထီၣ်အီၤဒီးဘ့ၣ်လီၤအီၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • နထးခိၣ်ဒီးနနါဒ့ကဘၣ်ကးဘၢသးလၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤႋ
 • ကဘၣ်ကျီၤတံၢ်လီၤနမဲာ်သၣ်ခံခီလၢာ် လၢတဘၣ်အိၣ်ဒီးအကဖိလီၢ်ဘၣ်လီၤႋ
 • နကဘၣ်ကသါန့ၢ်မုာ်မုာ်လီၤႋ

တၢ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်တၢ်ကံးညာ်န့ၣ်ကသးဘၣ်တၢ်ညီန့ၣ်လီၤႋ တဘၣ်ဘုးလီၤလၢအဖီလာ်လၢကဖီၣ်ဘၣ်နနါဒ့ မ့တမ့ၢ် ထးခိၣ်အဂီၢ်တဂ့ၤႋ

ဆှုၣ်အီၤဒီးဆၣ်ပၠၣ်ဒီးထံကလၢၤကိးဘျီဒဲးဖဲစူးကါအီၤ၀ံၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢတၢ်က့ၢ်ဂီၤဒိအဂီၢ်

ဒ်တၢ်ကံးညာ်တီၣ်ဒီးဆးသးဃံးထဲၣ်လဲၣ်န့ၣ် ဒ်ကဘၣ်လိာ်ဒီးနမဲာ်သၣ်ဒီးဒီသဒၢတၢ်န့ၢ်ဂ့ၤထဲန့ၣ်လီၤႋ တကြၢးလၢအကဘၣ်တီၣ် အါတလၢ မ့တမ့ၢ်တခီကဘၣ်တၢ်တမုာ်ဘၣ်လီၤႋ

ဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်အခါ ကွၢ်ဘၣ်-

 • တၢ်ကံးညာ်တီၣ်တီၣ် မ့ၢ်ဘဲတၢ်ကံးညာ် 100% ဒ်အမ့ၢ်လီၢ်မံဒါ ယၣ်ဘျးသဒၢ ဆ့ကၤထါသးတဖၣ်ႋ
 • အိၣ်အစှၤကတၢၢ် 2 ကထၢ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢနသါဖျိတက့ၢ်ႋ 
 • အနီၣ်ကျီၤ မ့တမ့ၢ် အပျံၤတဖၣ်အိၣ်လၢအလီၢ်ႋ
 • လုၣ်တၢ်ဆးကဘျံးပူၤ နီၣ်ကျၢၢ်တံၢ်နါဒါလၢတၢ်ဆှုၣ်အီၤသ့ လၢဖိးကျၢၤတံၢ်တၢ်အဂီၢ် (နီၣ်တြံာ်တံၢ်စးခိဖျးစတံးတဘိ)ႋ

နီၣ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်တနီၤအိၣ်တကထၢ မ့တမ့ၢ် အါကထၢလၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢဖျးစတံးအကျၢၤန့ၣ်လီၤႋ နထုးထီၣ်လၢကဆှုၣ်အီၤမ့ၢ်သ့စူးကါနီၣ်ပှံၢ်ခီဖံၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တဘၣ်စူးကါ HEPA နီၣ်ပှံၢ်ပီးလီတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်နီၣ်ဆူးသ၀ံးကဆှီတၢ်အဒၢတဖၣ်တဂ့ၤႋ ကအိၣ်ဒီးတၢ်စုၣ်တၢ်စီသ့န့ၣ်လီၤႋ

ဃုမၤကွၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်လၢအကြၢးဒီးနၤကတၢၢ်တက့ၢ်ႋ နကျီၤနီၣ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်အယူာ်ဖျီၣ်လၢနၢ်သ့ဧါႋ မ့တမ့ၢ် နအဲၣ်ဒိးလၢအစၢတံၢ်သးလၢခိၣ်န့ၣ်ဧါႋ

နမ့ၢ်မၤအီၤလၢနီၢ်ကစၢ်န့ၣ် စူးကါတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးနၤ (တၢ်ကံးညာ်လီၢ်လံၤ ဆ့ကၤလီၢ်လံၤတဖၣ် နီၣ်ပးတဖၣ် လၣ်ဖးပ၀ၣ်ဖိတဖၣ်) တက့ၢ်ႋ တၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်တနီၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ကံာ်ညာ်ယူာ် ¼” န့ၣ်ကဃုပှ့ၤဘၣ်အီၤလၢပနံာ်ရိကျးကီန့ၣ်လီၤႋ 

ဘှီတၢ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်လၢနီၢ်ကစၢ် (CDC) ဒ်လဲၣ်ႋ

ကသံၣ်သရၣ်နီၣ်ကးဘၢမဲာ်

 • ပှၤကမျၢၢ်ထီရီၤတဖၣ်တကြၢးကျီၤဘၣ်ကသံၣ်သရၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ် မ့တမ့ၢ် N95 နီၣ်ကသါပီးလီတဖၣ်ဘၣ်လီၤႋ
 • ဆူၣ်ချ့အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲကသံၣ်သရၣ်နီၣ်ကးဘၢမဲာ်တဖၣ်ဒ်သိးကအိၣ်ပူၤဖျဲးဘၣ်ဒီးမၤဘၣ်အမူဒါတဖၣ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 
 • ကသံၣ်သရၣ်နီၣ်ကးဘၢမဲာ်တဖၣ်အိၣ်စှၤဒီးအလီၢ်အိၣ်လၢပဘၣ်မၤလီၤတံၢ်လၢကအိၣ်ဘၣ်လၢဆူၣ်ချ့မၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအိၣ်လၢမူဒါပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

မတၤလၢတကြၢးကျီၤနီၣ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်လဲၣ်ႋ

တိၢ်နီၣ် ပှၤတနီၤကျီၤနီၣ်ကးဘၢမဲာ်တသ့ဘၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဃိ သးနံၣ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ

ဖိသၣ် 2 နံၣ်ဆူဖီလာ်တဖၣ်တကြၢးကျီၤနီၣ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအဘ့ၣ်လီၤနီၣ်ကးဘၢမဲာ်လၢအနီၢ်ကစၢ်တသ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤထီဒါသဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်လီၤႋ

ပှၤကိးဂၤဒဲးကြၢးဒိးန့ၢ်တၢ်ပာ်ကဲအီၤ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ကျီၤနီၣ်ကးဘၢမဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တကျီၤဘၣ်၀ဲမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးဒီးတၢ်မဲာ်ထံနီၤဖးတဖၣ် ပှၤသူဖံး ပှၤထူလံၤတဖၣ် ဒီးပှၤဖံးဘ့ၣ်လွဲၢ်လီၤဆီအပှၤတ၀ၢဖိတဖၣ်တူၢ်ဘၣ်၀ဲလၢတနံၤဒီးတနံၤစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကလုာ်ဒူၣ်သဘံၣ်ဘုၣ်ဒီးတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဖံးဘ့ၣ်လွဲၢ်လၢပှၤသူဖံး ပှၤထူလံၤတဖၣ် ဒီးပှၤဖံးဘ့ၣ်လွဲၢ်လီၤဆီအပှၤတ၀ၢဖိတဖၣ်လၢတၢ်ကျီၤနီၣ်ကးဘၢမဲာ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်သးနီၢ်နီၢ်လၢပလီၢ်ခိၣ်ဃၢၤတၢ်အိၣ်သးခါခဲအံၤန့ၣ်လီၤႋ ဒီးဒ်န့ၣ်အသိးပသ့ၣ်ညါလၢတၢ်ကးဘၢမဲာ်သၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဘၣ်ပှၤဒ်သိးကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးကတီၤဘၣ်တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤန့ၣ်လီၤႋ Multnomah County တတူၢ်တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖး မ့တမ့ၢ် တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးဘၣ်ပှၤတဖၣ်လၢအကလုာ်လီၤစၢၤ ကလုာ်ဒူၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖျါအဃိဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လီၤတၢ်

Multnomah County တူၢ်လိာ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်သး ကညီၤလီၤတၢ် လၢအမ့ၢ်တၢ်ကးဘၢမဲာ်တၢ်ကံးညာ်ဒီးကသံၣ်ကသရၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်ခံမံၤလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ