Fekau-Fakamuimuitaha ‘aho 5 Sanuali, 2021

Te tau fe’ao pe mo e COVID-19 kae ‘oleva ke huhu-malu’i e tokolahi e kakai pe ‘i ai hatau faito’o. Koe lahi ange ‘ete nofoma’u ‘i ‘api moe si’isi’i ‘ete feohi moe kakai ‘ikai ke te nofo mo ia e founga lelei taha ke malu’i kita mo e kominiuti. ‘Oku ne faka’ataa foki ‘etau ma’unga faito’o kiakinautolu ‘oku nau fiema’u.

‘U lao moe Fakahinohino

Ko e Ngaahi fakahinohino moe fokotu’utu’u Mo’uilelei moe Malu’i ‘oe Vahefonua Oregon ke fakangatangata e ‘u ‘ekitiviti ‘o fakatatau ki he levolo fakatamaki e kaunitii. Koe kauntii Multnomah ‘oku ‘i he kalasi “fakatu’utamaki ‘aupito”, koia ai ‘oku fakangatangata e tokotalahi e kakai ha fakataha’anga moe ‘u lao fo’ou ki he ‘u pisinisi. Kataki ‘alu ki he uepisaiti e Kovana ki he ‘u lao-fakamuimuitaha moe ‘u fakangatangata.

‘U me’a’ufi’ufi mata ‘oku fiema’u i Oregon ki he tokotaha kotoa pe ta’u 5 pe motu’a ange.

Tokanga moe sevesi ma’au mo ho famili

Kapau ‘oku ‘ikai ke ‘iai ha’o toketa, taa ki he 211 pe Multnomah County Primary Care Health Centers (Senitaa ki he tokanga’i mo’ui e Kaunitii Multnomah) he: 503-988-5558. ‘Oku ‘ataa e kau fakatonulea.

‘I he kiliniki Kaunitii Multnomah

 • ‘Oku ‘ikai fiema’u ke ‘i ai ha’o malu’i mo’ui.
 • ‘Oku ‘ikai fiema’u ke ‘i ai ha’o ma’unga pa’anga.
 • Te ke lava ‘o ma’u ho’o tokoni mo’ui tatau aipe ho’o tu’unga faka’imikuleisoni.
 • ‘Oku ‘ikai ke mau vahevahe ho’o ngaahi fakamatala moe ‘u feitu’u pukepuke lao pe ‘u ‘ofisiale faka’imikuleisoni.

‘Oku ‘i ai e polisii e ‘Imikuleisoni moe Kasitomu ke ta’ofi e puke kakai ‘i he feitu’u tauhi mo’uilelei, hange koe ‘u falemahaki, ‘ofisi toketa, kiliniki mo’ui lelei, pea moe ‘u feitu’u tokanga’i e fakatu’utamaki pe fakavavevave.

Ka ke ka ma’u faito’o pe sevesi ki he COVID-19, ‘e ‘ikai ke kaukovi ka koe ‘i ho ‘apalai pepa nofofonua ‘i ‘Amelika. Lau eni fekau’aki moe ‘u Totongi ki he kakai.

Huhu-malu’i

Ko e ‘uluaki vaka ‘oe huhu-malu’i COVID-19 kuo a’u mai ki Oregon. ‘Oku ‘ataa e huhu-malu’i ki he ni’ihi tokosi’i ke kamata’i hono ngaue’aki fakatatau ki he palani ‘ae Ma’u-mafai ki he Mo’ui lelei a Oregon .

‘Oku fakafuofua ki ha ngaahi mahina lahi pea toki ‘ataa e huhu-malu’i ki he taha kotoa.

Ko hai ‘oku tonu ke sivi COVID-19?

‘Oku tonu ke ke sivi kapau ‘oku ke ma’u e ngaahi faka’ilonga puke e COVID-19 pe na’a ke vaofi mo ha tokotaha ma’u e COVID-19.Tokotaha vaofi ‘oku ‘uhinga koe vaofi ‘i loto he fute ono mei ha taha ‘i he miniti 15 pe lahi hake ‘i he ‘aho kakato, ngaue’aki pe ‘ikai ngaue’aki e me’a’ufi’ufi mata.

sivi COVID-19 »

Ngaahi fakafiefia fakafa’ahita’u moe ‘u fakatahataha

‘Oku ‘ikai ‘iai ha fakatahataha ta’e ‘iai hano fakatamaki. Koe fakasi’isi’i ‘ete taimi feohi mo fakasi’isili e tokolahi e kakai ‘oku malu ange. Fakakaukau ki heni ‘u fakotu’u ki he ‘u founga ke fakafiefia’i e ‘aho maloloo moe ‘u tu’ufakaholo ‘oku malu ange (CDC)»

Te ke lava fakasi’isi’i ho uesia ngofua ke ma’u pe fakamafola e COVID-19:

 • Tauhi ke si’isi’i
 • Tauhi ke nounou
 • Tauhi ki lotofale

Tauhi e vaofi ‘aki e fute e ono pea tui e me’a’ufi’ufi mata.

Ta’ofi e mafola e COVID-19

Ko kinautolu moe ‘u mahaki tauhi, hange koe mahaki-hela, suka, pe mafu pe mahaki ma’ama’a, ‘oku nau uesia ngofua ange ke puke he COVID-19.

Koe vailasi ‘oku ne fakatupu e COVID-19 ‘oku paasi faingofua mei he tokotaha ki he tokotaha. Ke ta’ofi e puke:

 • Fufulu ho ongo nima ma'upe
 • Tui e me’a’ufi’ufimata he fe’alu’aki
 • Ta’ofi e ala ki ho mata
 • ‘Ufi’ufi e tale moe mafatua
 • Fakamama’o ‘o lahi hake he fute 6 mei he kakai ‘ikai ke mou nofo
 • Tauhi e fakataha’anga ke si’isi’i, nounou, pea ‘i lotofale ka lava
 • Fufulu pea fakama’a ‘aki e me’atamate siemu e ngaahi ‘elia fa’a ngaue’aki
 • Fakasi’isi’i e fe’alu’aki pea nofo ofi ki ‘api.

Ka ‘oku ke ongo’i puke

Kapau ke kamata ongo’i puke --- tautautefito mo ha mofi moe tale:

 • Nofo i ‘api pea fakamama’o mei he kakai kehe
 • Ta ki ho toketa pe kiliniki ke sio pe ‘oku fiema’u ke ke sivi. Nofo i ‘api kae ‘oleva ke fakaha mei ho toketa pe kiliniki ‘oku ke malava o feohi moe kakai kehe.
 • Fai e ngaahi me’a ‘oku fa’a fai ke ke sai: mohe, maloloo, inu vai ke lahi. ‘oku ‘ikai ‘iai ha faito’o pau ki he COVID-19.
 • Te ke lava o ngaue’aki e me’avakai e kolonavailasi ke tokoni ke fakapapau’i pe ‘oku tonu ke ke kumi ha tokoni.

Fekumi fakavavevave ki ha faito’o he vave taha kapau ko koe pe ha taha ‘i ha fa’ahinga ta’umotu’a pe ‘oku ‘asi-mai e ‘u faka’ilonga fakatu’utamaki fiema’u fakavavevave:

 • Faingata’a e manava
 • Toutou mamahi pe ongo’i mamafa e fatafata
 • Fo’ou e Ngalongalo
 • ‘Ikai malava ke ‘aa pe ‘aa’aa
 • Lanu puluu e la’ingutu pe mata
 • Mamahi ‘aupito e kete

Taa ki he 911 pe ta kimu’a ki ho tokoni fakavavevave lokolo. Tala ki he tokotaha talitelefoni mahalo pe ko koe pe koe tokotaha fiema’u tokoni ‘oku ma’u ‘e he COVID-19.

Ngaahi naunau tokoni

CAWEM moe COVID-19

Senitaa ke taa ki ai fekau’aki moe Mo’ui Faka-‘atamai ‘i he Kaunitii Mulnomah  | 503-988-4888, ‘ikai totongi 800-716-9769 – tokoni ta lang="to"’etotongi houa 24 ‘aho e 7, ‘oku ‘ataa e kau fakatonulea.

‘U fehu’i?

Ta ki he 2-1-1, ‘aho e 7 he uike mei he 8am ki he 11pm pe ‘alu ki he ngaahi fakamala 211.