drawing of a woman in a houseToe fakaava moe tokanga 

‘I Me 7, ne fakahaa ai e Kovana Brown ‘a hono fakaaava mamalie a Oregon. Koe vahe Multnomah County ‘oku lolotonga ‘i he Konga 1 hono toe fakaava. Konga1 kau ai e ta’utu ki lalo he ngahi falekai kae mavahevahe ‘aki e fute-ono e vamama’o e vaha’a e ‘u kulupu, ngaahi sevesi ki hono tokonga’i kita (falengaahi ‘ulu ki he ‘ulu loloa , fale ngaahi ‘ulu ki he ‘ulu nonou, ngaahi fale fai’anga fakamalohisino) pea moe ngaahi fale fai’anga fakaaha lokolo ki he kakai ‘ikai toe tokolahi hake he 25. 

Neongo e toe fakaava e ngaahi pisinisi moe ngaahi sevesi, ‘oku kei ‘i ai pe e COVID-19 ‘i hotau komiuniti. Te tau fe’ao pe moe COVID-19 kae ‘oleva ke ma’u hano vekisini pe faito’o. Kuopau ke tau fai hotau fatongia takitaka ke malu’i hotau ngaahi famili, maheni moe kaunga’api.

Mei he ‘aho 1 o Siulai, kuopau ke ngaue’aki e me’a’ufi’ufi mataa ‘i loto he ngaahi feituu kakai’ia i Oregon. Koe tutu’uni pau koe ni ‘oku ‘ikai kau ai e fanau ta’u 5 ki lalo, pea moe kakai ‘oku ‘i ai ha nau mahaki tauhi pe uesia e nau mo’uilelei ‘aia ‘oku ‘ikai ke nau malava o tui e me’a’ufi’ufi mata. 

‘Oku faka’ai’ai e kakai ‘oe vahe Multnomah County ke nau faipau ki he tu’utu’uni faka’ofisiale ‘ae kovana. Ka neongo ia, koe ngaahi laulanu ki he kau ’uli’uli, kakai ne ‘ulukai nofo he fonua ni, pea moe kakai ‘oku nau kili lanukehe, ‘oku ‘i ai e tokonga ki he nau malu. He ‘ikai ke mau ngaue’aki ha fa’aahinga to’onga ke toutou polisi’i mo fakamaa’i a kinautolu ko eni. ‘Oku mau fakamamafa’i e foaki e me’a’ufi’ufi mata ki a kinautolu ‘oku nau uesia ngofua, kakai ngaue ‘oku ‘i he ngaue ‘oku fu’u fiema’u, kakai matu’otu’a, moe kakai ‘i he komiuniti lanu. Kataki o anga’ofa, ‘oua e fakamaau, pea ‘oua e polisi’i e kakai kehe.

Ako fekau’aki moe me’a’ufi’ufi mata moe COVID-19.

decorative imageKapau ke ongo’i puke

Kapau ke kamata ke ke ongo’i puke – tautautefito ka ‘oku ‘alu fakataha moe mofi moe tale-nofo ‘i ‘api pea fai e ngaahi me’a nomolo pe ke fa’a fai ke ke ongo’i sai ai: mohe, maloloo, inu ke lahi e me’akai huhu’a. ‘Oku ‘ikai ‘i ai ha faito’o pau ki he COVID-19

Taa ki ho tokotaha tokanga’i ho mo’ui lelei kapau ‘oku ke ongo’i e ngaahi faka’ilonga puke ‘oe COVID-19 pea mo fiema’u e fale’i fakafaito’o.

Koe ngaahi faka’ilonga puke ‘oku kau ai:

 • Tale
 • Nounou e manava pea faingata’a’ia e manava
 • Mofi
 • Fakamokosia
 • Toutou tete moe fakamokosia
 • Mamahi e uoua
 • Langa’ulu
 • Mamahi e monga
 • Fo’ou e mole e ifo e kai moe nanamu

‘E ‘oatu ‘e he tokotaha ne tokanga’i ho mo’ui lelei e ngaahi fakahinohino e founga ke kumi ai e tokoni fakafaito’o pea mo fakapapau’i pe ‘oku fiema’u ke ke sivi. Kapau ‘oku ‘ikai ke ‘i ai hao tokotaha tokanga’i ho mo’uilelei, taa ki he 211 ki he lisi ‘oe ‘u kiliniki ofi atu pea mo e fakamatala ki he sivi. Ka ‘oku ke nofo ‘i he vahe Multnomah County, te ke lava o taa ki he mau senitaa Community Health Centers he 503-988-5558. ‘Oku ‘ikai fiema’u ho fakamatala malu’i pe faka’imikuleisoni pea e ‘ikai ke fakasitu’a’i ha taha ‘oku ka ‘oku ‘ikai ke nau lava o totongi.

Te ke toe lava o vakai ki he tuunga te ke ala uesia ai he COVID-19 he ke tokoni’i ho fakakaukau ho no kumi e tokoni ke fiema’u. Kiliki he “more languages” ‘i he tafaa’ki ki lalo e peesi initaneti ke kumi ho lea ke ngaue’aki.

Feitu’u fakahoko ae sivi?

Feituu: East County Health Center Parking Lot: 600 NE 8th Street in Gresham 

Taimi: Monite moe Tuapulelulu 9:00am-3:45pm.

Telefoni: 503-988-8939 Fetuutaki mai ki ha’o aponimeni. Kii fuoloa hoo talitali kapau nae ikai ke ai hao apoinimeni.

OHSU Mobile Drive Through & Walk Up Testing Sites: Ta kihe fika 833-647-8222 ki hono fakaikiiki.

Kataki 'o nofo 'i 'api lolotonga ho'o tatali ki he ola ho'o sivi.

'Oka ola positivi ho'o sivi

Temau lava pe ke pēhē 'oku ma'u koe 'e ha mahaki fakaēsino pea 'oku malava ke pipihi atu ki he kakai kehé. Pē 'oku 'iai, pe 'ikai ha ngaahi faka'ilonga 'o e mahakí, kataki 'o nofo ma'u 'i 'api, pea mo nofo mavahe pea mei he kotoa e memipa 'oku mou nofo fakataha 'i 'apí.

Kapau 'oku ke ma'u e ngaahi faka'ilonga 'o e mahaki:

'Ikai ha faka'ilonga 'o e mahaki:

Feohi mo e ni'ihi kehé 'i he 'osi; 

• 'Ikai ke mofi 'i he houa 'e 24 mo 'ikai ke faka'aonga'i ha faito'o ta'ofi mofi, PEA 

• 'Alu ke saiange e ngaahi faka'ilonga 'o e mahaki, PEA 

• Kuo paasi ha 'aho 'e 10, hili e fuofua 'asi e ngaahi faka'ilonga 'o e mahakí. 

Feohi mo e ni'ihi kehé 'i he 'osi;

• Paasi e 'aho 'e 10 mei he 'aho na'a ke sivi aí, pea 'ikai foki ha ngaahi faka'ilonga 'o e mahaki.

 'Oku fiema'u e ngaahi memipa ho 'apí ke nau nofoma'u 'i 'api he 'aho 'e 14.  'Oku fiema'u e ngaahi memipa ho 'apí ke nau nofoma'u 'i 'api he 'aho 'e 14.

Kakai ngaue 'oku positivi 'enau siví.

Kapau ko ha ngaue koe, 'oku 'ikai ke mau tapou mo na'ina'i ke 'eke ki ho'o kau ngaue ke 'iai ha'a nau tohi fakamo'oni sivi nekativi 'o e Koviti-19, 'oku 'ikai ko ha fiema'u fakangaue eni. 'Oku 'iai pe e ngaahi founga leleiange ki hono malu'i 'a ho'o ngaue'anga pea mei he mahaki.

home isolationFakamavahevahe’i ‘i ‘api

Kapau ke puke ‘i he ngaahi faka’ilonga e COVID-19, maloloo pea moe fakaakeake ‘i ha tafafa’aki mavahe e fale o mama’o me i he kakai kehe. Te ke toki lava o ta’ofi e fakamavahevahe’i ko e ‘i ‘api:

 • Lahi hake he ‘aho e 3 (houa 24) kuo paasi talu ho’o ma’u e mofi pea moe tale pe koe sai ange e nounou e manava (‘o ‘ikai ke ngaue’aki e faito’o ke fakasi’isi’i mofi pe faito’o ki he tale)
 • Lahi hake he ‘aho e 10 mei he ‘aho ne kamata ke ke ongo’i puke ai

Feofolau’aki moe Kasitomu fakamamafa’i e lao (ICE)

Mei he ‘aho 18 o Ma’asi, kuo fakahaa ‘e he ICE ‘e ki’i tu’u fakataimi hono fakamamafa’i e lao pea ‘e fakatefito e fakamamafaa ki he malu e kakai pea moe tautea’i kinautolu makatu’unga he maumaulao. Tokotaha kotoa pe ‘oku ‘ikai tonu ke ta’ofi e kumi ki ha fiema’u fakafaito’o koeuhii koe tailiili ki he tautea sivile faka’imikuleisoni.

Totongi ‘e he pule’anga moe COVID-19

Kuo fakahaa he pule’anga fakavahe koe faito’o fakafaito’o pe sevesi ke ta’ofi e kolona vailasi (COVID-19) ‘e ikai ke fakafe’atungi’ai ai ‘a kinautolu kumi ke nofofonua ‘i ‘Amelika. Ki he ngaahi fakamatala ki he ngaahi penefiti ma’ae kakai te ke ala ma’u, taa ki he 211 o lea ki ha taha ‘i ho lea fakafonua. Ki he ngaahi fehu’i fakatefito ki he ngaahi penefiti ma’ae kakai pe totongi ‘oku fai ‘e he pule’anga, taa ki he Oregon Law Center/Legal Aid Services of Oregon Public Benefits Hotline he 1-800-520-5292.

Ngaahi hoha’a ‘o ha tokotaha ngaue

Ko ha taha pe ‘oku ne ‘ilo ki ha fa’ahinga fakatamaki ‘i he ngaue’anga pe ki he mo’uilelei e lava o lipooti e ngaahi tu’unga ‘ikai ke malu ko eni ki he OSHA (Oregon Safety and Health Administration) he 800-922-2689.

Kapau koe tokotaha ngaue koe moe hoha’a ki ho malu ‘i ho feitu’u ke ngaue ai, te ke lava o faile ho launga pe moe Oregon Occupational Health and Safety. Koe foomu ki he launga ‘oku hiki he lea faka Pilitania moe Sipenisi.

Koe Bureau of Labor and Industries o Oregon ‘oku nau tokoni’i e kau ngaue moe Sick Time, lao ki he livi ‘ae Famili o Oregon pe Oregon Family Leave Act, pea moe ngaahi naunau fakamatala kehekehe. Kapau koe tokotaha ngaue ko e mo hao ngaahi fehu’i te ke lava o taa ki he 971-673-0761 pe ‘imeili mailb@boli.state.or.us.

Ngaahi fehu’i?

Feitu’u fakahoko ae sivi? | Where Can I Get Tested

Koe mea eni teke amanaki kiai ihoo sivi COVID-19 | What To Expect From Your COVID-19 Test

Taa ki he 2-1-1, ‘aho 7 he uike me i he 8 pognipongi ki he 11 efiafi | pe ‘alu ki he 211Info