gramma and grandaughter together washing handsChomong kich aramas mei nomw ngeni ach famini, chiechiach ika ach roommate non imwach ika mei wor neuch semirit, inach me semach chinap ika spinach me semach.

Aramas ra ier 65 feita, ika emon mei uri semwenin non emun, semwenin ngasangas, mei uri cha feita, mei uri mwi, ika semwenin suke mei mecheres ngeni an epwe uri ewe semwen COVID-19. Ika emon aramas non en imw mei apwangapwang, meinisin aramas repwe tumunu ar resap kinengeni ekan mei urir ei semwen pwun ete urir.

Ekkei ekoch aninis ngeni kich ach sipwe ifa ne tumunu site semwen ach nomw fengen.

Met sipwe fori iteitan ran

Tonu poum fansoun meinisin ngeni soap me konik epwe napeseni ruwe seken. 

 • Kopwe chemeni kopwe tonu poum nupwen ka niwin ngeni imwom, me mwan kopwe mongo, mwirin om nimenim iwe pwan mwirin om aea bathroom ika you me non imwen pinche.

 • Famini ir mei tongeni ewini toton pouch ngeni ew apwapwa ne ani echo keon ukukun ruwe seken ar ra tonu peur. 

Kosap atapa mesom, pwotum, awom ika poum ika ese mwo teoteon

Kopwe aea napkin ne tonu pwotum ika ka mwesi ika mwor ika mwesinong non nesopun poumw. Poutano om napkin en mi pin aea iwe ka tonu poum mwirin. 

Nimet fichi an esap fetan baikin won neni kich mei chok akatapa ren chepen, seaa, suukuun asam, nenien onun tengki, neuch remote, toys, toiletin pinche, iwe won sink iteitan fansoun meinisin. Achocho peupeu ekewe glove kich mei kan aturano ika tonu poum mwirin om nimeti kena neni.

Nupwen kopwe sopwuni pisekum me ufom, kopwe aea chonupwich ika knik mei pwich iwe apwasa pisek me uuf epwe pwaseoch.

 • Kosap wichiki uf mei pwun.

 • Tonu poum mwirin om atapa uf ika pisek mei pwun.

Kokot ren tumwunun inisin meinisin aramas seni semwen

 • Kopwe awesi kokotum me tumwunumw ika ke semwen.  Kopwe areni chochon non imwomw om na kokot. Kopwe pwan makenong itan me nampan phone ren neum doctor ika clinic. Pwan apachanong porousen ika uruwon om semwen usun mwii ika semwenin suke pwan unumom safei en mei ukun. 

 • Awesi kokoun io epwe tumunu neum semirit ika ekena ekoch aramas non imwom na enmi pwan tutumwunur.

 • Ika mei wor om semwen en mi nonomw won (ika semwen mei nonom seni nomw) iwe mei mecheres an epwe uruk semwen wate, Kopwe nochei an epwe naf unumom safei me pisekum pwe ika kopwe nomwonong non imw non fitu week.

young men making dinner togetherIka ke kan angang nukun neimw

Ren om kopwe apeti seni meinisin semwen epwe urir

 • Siwini ufom me neum suus ika ka wareiti imw. Tonu poumw epwe napeseni ruwe seken.

 • Ika mei tufich, epwe onu feet seni ekoch chochon non imwom na.

 • Ekieki an meinisin repwe aea pwonupwonun awer me pwotur ika rese tongeni awora onu feet nefiner.

Ika emon a semwen

 • Eimwueno nenian an epwe asoso pwun epwe chikar sefan.

 • Ika mei tufich epwe pwan imwuno ar imwen pinche.

 • Ika ew chok imwen pinche non en imw iwe epwe nimenimw mwirin iteitan an ewe mei semwen aea.

 • Ousap aea fengen taun, chechechin bed, ousap mongo fengen, ousap aea fengen pwonupwunun maas ika pisekin mongo.

 • Oupwe fini emon non ewe imw ese semwen epwe wisen tumunu ewe mei semwen.

 • Mesemes pwonupwonun maas nupwen kopwe tumunu ewe mei semwen

 • Ika mei tufich, ewe mei semwen epwe pwan wor pwonupwonun awan me pwotun an epwe apeti ekewe re nom rer an esap urir semwen.

Pwan ekoch porous