Taageerada Dhaqaale ee Qoysaska - Financial Support for Families - Somali

Xasiloonada gurigu muhiim ayay u tahay awoodda arday kasta uu wax ku baran karo uguna dulqaadan karo cudurka safmarka ah qaab caafimaadkiisa aan waxba yeelayn. Laakiin wakhtigaan la joogo, qoysas fara badan ayaa wakhti adag ku qaadanaya bixinta kiradooda, joogtaynta bixinta biilashooda ama iibsashada baahiyaha aasaasiga ah sida cuntada iyo dharka ayada oo ay sababtay saamaynta dhaqaale ee safmarka COVID-19. Kaalmooyinka dhaqaale ee ka imaanaya Ismaamulka Multnomah waxa ay ka caawin karaan khafiifinta qaar kamid ah welwelada, walaaca iyo degenaansho la`aanta qoysasku ay dareemayaan inta lagu jiro safmarka COVID-19. 

Kaalmada kirada iyo ka ilaalinta guri ka saaridda

 • Barnaamijka Kaalmada Lacagta Kirada COVID-19 ee Ismaamulka Multnomah | Websaytka | 2-1-1 ama 503-222-5555
  Barnaamijka Kaalmada Kirada COVID-19 waxa uu awoodi karaa in uu kaalmo siiyo qoysaska wajahay luminta dakhliga, ama kuwa ay ku kordheen khataraha caafimaadka ama baahiyaha, taasoo uu sababay COVID-19. Qoysaska dakhli ahaan u qalma waxa ay heli karaan ilaa 3 bilood oo la soo dhaafay, hadda, iyo mustaqbalka ah kuwaas oo ah kaalmada lacagta kirada. Si aad u bilowdo, wac 211, fariin ahaan ugu dir furaha deegaankaaga 898211 (TXT211) ama iimayl u dir help@211info.org.
   

 • Joojinta Guri ka saaridda uu Sababo COVID-19 | Websaytka
  Haddii aad tahay qof guri u kiraysan yahay gudaha Oregon aadna awoodin in aad kiradaada bixiso, guriga lagaagama saari karo bixin la`aantaada kirada, khidmadda, ama adeegyada ilaa laga gaarayo Sebteembar 30, 2020. Joojinta guri ka-saariddu waxa ay sidoo kale fursad u siinaysaa kiraystayaasha inay bixiyaan kirada lagu leeyahay ilaa Maarso 31, 2021. Bookho websaytka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Kaalmada tamarta

 • Barnaamijka Kaalmada Tamarta ee Ismaamulka Multnomah | Websaytka | 2-1-1 ama 503-222-5555
  Barnaamijka Kaalmada Tamarta ee Ismaamulka Multnomah waxa uu kaalmada tamarta guriga siinayaa si uu uga caawiyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo in ay ku kabaan kharashaadka kululaynta iyo korontada gurigooda. Barnaamijku waxa uu ku salaysan yahay horeeyaa hor hela. Si aad u bilowdo, wac 211, fariin ahaan ugu dir furaha deegaankaaga 898211 (TXT211) ama iimayl u dir help@211info.org.
   

 • Barnaamijka Kaalmada Koronafayras ee Degenaanshaha Kaalmada Tamarta (Energy Assistance Stability Coronavirus Relief Program (EASCR) | 503-988-5910
  Barnaamijka EASCR waxa uu bixiyaa kaalmo si uu uga caawiyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo kuwaas oo uu saameeyay COVID-19 si ay u dabooli lahaayeen kharashaadkooda korontada (PGE/PPL), gaaska dabiiciga ah, saliidda iyo/ama borobeynta. Barnaamijkaanu waxa uu dhacayaa Diisambar 30, 2020. Balan qabso si aad wax badan uga ogaato adigo wacaya 503-988-5910 ama iimay u diraya energy.covid@multco.us

Kaalmada cuntada

 • Santuukhyada cuntada iyo bagaashyo bilaash ah ayaa hadda laga qaybinayaa goobo fara badan ismaamulka oo dhan. Uma baahnid in aad u qalanto SNAP ama EBT si aad u hesho khayraadkan. Ka hel goobta qaybinta ee kuugu dhow halkaan.