Hỗ Trợ Tài Chính cho các Gia Đình - Financial Support for Families - Vietnamese

Sự ổn định tại nhà rất quan trọng để học sinh có thể học tập và chịu đựng đại dịch một cách lành mạnh. Nhưng hiện tại, nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà, thanh toán kịp thời hóa đơn hoặc mua nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và quần áo vì những tác động kinh tế của đại dịch COVID-19. Hỗ trợ tài chính từ Quận Multnomah có thể giúp giảm bớt căng thẳng, lo lắng và sự bất ổn mà các gia đình đang phải trải qua trong đại dịch COVID-19. 

Hỗ trợ tiền thuê nhà và bảo vệ khỏi việc bị đuổi

 • Chương Trình Quỹ Cứu Trợ Tiền Thuê Nhà COVID-19 của Quận Multnomah | Trang Web | 2-1-1 hoặc 503-222-5555
  Chương trình Cứu Trợ Tiền Thuê Nhà COVID-19 có thể cung cấp hỗ trợ cho các hộ gia đình bị mất thu nhập, hoặc những người có nhu cầu hoặc rủi ro sức khỏe gia tăng do COVID-19. Các hộ gia đình đủ điều kiện về thu nhập có thể nhận được tối đa 3 tháng hỗ trợ cho các khoản thanh toán tiền thuê nhà trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Để bắt đầu, vui lòng gọi 211, soan mã zip của quý vị gửi tới 898211 (TXT211) hoặc gửi email tới địa chỉ help@211info.org.
   

 • Lệnh Cấm Đuổi Người Thuê Nhà COVID-19 | Trang Web
  Nếu quý vị là một người thuê nhà tại Oregon không thể trả tiền thuê nhà, quý vị sẽ không thể bị đuổi vì lý do không thanh toán bất kỳ khoản tiền thuê nhà, phí hoặc tiện ích nào cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Lệnh cấm đuổi người thuê nhà cũng cho người thuê nhà thời hạn đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 để thanh toán tiền thuê nhà còn nợ. Vui lòng truy cập vào trang web để biết thêm thông tin.

Hỗ trợ năng lượng

 • Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Quận Multnomah | Trang Web | 2-1-1 hoặc 503-222-5555
  Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Quận Multnomah cung cấp hỗ trợ năng lượng tại nhà nhằm giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp bổ sung chi phí sưởi và điện trong nhà của họ. Chương trình này dựa trên cơ sở đến trước, phục vụ trước. Để bắt đầu, vui lòng gọi 211, soan mã zip của quý vị gửi tới 898211 (TXT211) hoặc gửi email tới địa chỉ help@211info.org.
   

 • Chương Trình Cứu Trợ Vi-rút Corona Ổn Định Hỗ Trợ Năng Lượng (EASCR) | 503-988-5910
  Chương trình EASCR cung cấp hỗ trợ nhằm giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trang trải chi phí điện (PGE/PPL), khí đốt tự nhiên, dầu và/hoặc khí propan.  Chương trình này sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 12 năm 2020. Đặt lịch hẹn để tìm hiểu thêm bằng cách gọi 503-988-5910 hoặc gửi email tới địa chỉ energy.covid@multco.us

Hỗ trợ thực phẩm

 • Hộp thực phẩm và hàng tạp hóa miễn phí hiện đang được phân phát tại nhiều địa điểm trên toàn quận. Quý vị không cần phải đủ điều kiện nhận SNAP hoặc EBT để tiếp cập các nguồn lực này. Vui lòng tìm địa điểm phân phát gần quý vị nhất tại đây.