Khayraadka Daryeelka Caafimaadka ee Ardayga - Student Healthcare Resources - Somali

Mar ay ka muhiimsanayd ma jirto in aad la socoto badqabka jirka, maskaxda iyo dareenka ardaygaaga waxbaranaya. Ismaamulka Multnomah iyo saaxiibada bulshadu waxa ay sii wadayaan in ay bixiyaan adeegyo baaxad weyn si ay adiga iyo canuggaagaba idiin siiyaan nabadgalyo dhinaca maskaxda ah in daryeelka caafimaadku uu yahay mid la heli karo lana awoodo inta lagu jiro cudurka safmarka ah.

Xarumaha Caafimaadka ee Ardayga

Xarumaha Caafimaadka ee Ardayga ee Ismaamulka Multnomah waxa ay sii wadayaan in ay bixiyaan bookhashooyin caafimaad oo ah fool-ka-foolka ah, dhinaca taleefanka iyo maqal iyo muuqaalka inta dugsiyada lagu dhiganayo waxbarashada dhinaca khadka internet-ka lagu dhigaayo. Xarumaha Caafimaadka Ardaygu waxa ay siinayaan adeegyada daryeelka caafimaadka aasaasiga ah iyo kuwa maskaxda oo dhammaystiran dhammaan dhalinyarada Ismaamulka Multnomah kuwaas oo da`doodu tahay 5-18 sano jir ayaka oo aan wax kharash ah ka bixinayn jeebkooda. 

Adeegyada waxaa kamid ah talaalka, baaritaanada jirka, baaritaanka COVID-19, caafimaadka habdhaqan, daaweynta xanuunka iyo dhaawaca, baaritaanada aragga, baaritaanada ilkaha iyo dhiig karka, caafimaadka taranka ee da` ahaan ku haboon, baaritaanada shaybaarada oo joogto ah, u qorista daawada, waxbarashada caafimaadka iyo la talinta, iyo u gudbinta daryeelka caafimaadka ee aysan goobta caafimaadku bixinin.

Fadlan wac mid kamid ah Xarumaha Daryeelka Caafimaadka ee soo socda si aad balan u qabsato. Wali waad heli kartaa daryeel xataa haddii aadan dugsiga tagin halka ay xarunta caafimaadku ku taalo.

 • Parkrose Student Health Center | 503-988-3392 | 12003 NE Shaver St., Portland
  • Waxay furan tahay 8:45 subaxnimo ilaa 4:45 galabnimo Talaadada ilaa Jimcaha bookhashooyinka fool-ka-foolka ah, maqal iyo muuqaalka, ama taleefanka ah
  • Isniinaha: Ballamaha taleefanka iyo maqal iyo muuqaalka kaliya
    
 • Roosevelt Student Health Center | 503-988-3909 | 6941 N Central St., Portland
  • Waxay furan tahay 8:45 subaxnimo ilaa 4:45 galabnimo Isniinta ilaa Khamiista bookhashooyinka fool-ka-foolka, maqal iyo muuqaalka, ama taleefanka ah
  • Jimcayaasha: Ballamaha taleefanka iyo maqal iyo muuqaalka kaliya
    
 • David Douglas Student Health Center | 503-988-3554 | 1034 SE 130th Ave., Portland 
  • Waxay furan tahay 8:45 subaxnimo ilaa 4:45 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha bookhashooyinka fool-ka-foolka, maqal iyo muuqaalka, ama taleefanka ah

Adeegyada caafimaadka waxaa sidoo kale laga heli karaa isbitaalada daryeelka aasaasiga ah ee Ismaamulka Multnomah.

In badan oo kamid ah adeegyadanada waxaa hadda laga qabtaa kombuyuutarka ama taleefanka. Haddii aadan heli karin taleefan ama kombuyuutar adigu aad leedahay, ama haddii aad u baahan tahay caawinaad lagaa siiyo teknoolojiyadda iyo qalabka, waxaa jira khayraad aad heli karto. Noo soo sheeg marka aad daryeel raadinayso.

Baaritaanka COVID-19

Haddii adiga ama ardaygaagu leeyahay calaamadaha COVID-19, waxaad dhaqtarkaaga weydiisan kartaa in lagu baaro. Ogaanshaha in aad qabto COVID-19 waa muhiim si aad naftaada u daryeesho aadna uga hortagto ku faafinta fayraska dadka kale. Wac 503-988-5558 si aad balan uga qabsato xarumaha daryeelka aasaasiga ah ee Ismaamulka Multnomah. Ka baro waxyaabo badan oo ku saabsan baaritaanka COVID-19 halkaan.

Caafimaadka habdhaqanka

Haddii qof uu khatar kujiro, si dhakhso ah u wac 911.

 • Xarunta Wicitaanka Caafimaadka Habdhaqanka | Websaytka | 503-988-4888
  Haddii adiga ama ardaygaagu u baahan yahay kaalmo degdeg ah, fadlan wac 503-988-4888. Laynka Taleefanka Xarunta Wicitaanka Caafimaadka Maskaxda ee Ismaamulka Multnomah ayaa diyaar ah 24ka saacadood maalinkii, 7da maalmood ee todobaadka. Xirfadle dhanka caafimaadka maskaxda ah ayaa lagu diyaariyay si uu u caawiyo qofkasta oo wajahaya xaalado caafimaad oo dhanka maskaxda ah wakhti kasta, luuqad kasta.
   

 • Barnaamijka Caafimaadka Maskaxda ee Dugsiga ku salaysan ee Ismaamulka Multnomah | Websaytka
  Barnaamijka Caafimaadka Maskaxda ee Dugsiga ku salaysan waxa uu adeeg caafimaad oo maskaxda ah siinayaa caruurta iyo da` yarta kujira dugsiyada dhammaan Ismaamulka Multnomah kuwaas oo midkood ah in ay kujiraan Qorshaha Caafimaadka Oregon ama aan lahayn caymis. Haddii canuggaagu wajahaayo isbaddal dhanka dareenka ah ama jadwalka joogtada ah, barnaamijkaanu waa uu ku caawin karaa. La hadal la taliyaha dugsiga ardaygaaga ama la xiriir Xarunta Caafimaadka Ardayga. Waxay canuggaaga ku xiri doonaan dhaqtar barnaamijka naga kujira kaas oo ay ula hadli karaan si khaas ah. Ardayda 14 jirka ah ama ka weyn waxa ay iskood u raadsan karaan adeegga. Qaar kamid ah goobaha Xarumaha Caafimaadka Ardayga waxa ay leeyihiin dhaqaatiir aan caddaan ahayn kuwaas oo siinaya adeeg dhaqan ahaan u gaar ah.

Caafimaadka taranka iyo jinsiga

 • Barnaamijka Caafimaadka Bulshada iyo Da`da Qaangaarka | aubrey.daquiz@multco.us
  Barnaamijka Caafimaadka Bulshada iyo Da`da Qaangaarka ee Ismaamulka Multnomah waxa uu siinayaa casharo ku saabsan dhanka galmada ardayda, qoysaska iyo bareyaasha si looga caawiyo in dhalinyaradu qaataan go`aano ay ogyihiin kuwaas oo ku saabsan caafimaadkooda galmada kana taageeraya dadaalada ka hortagga isku dhacyada bulshada dhexdeeda ah. Waxbarashadayada ku saabsan galmadu waa mid da` ahaan ku haboon, dhaqanka ku xeeran, waxaana kujira dumarka isku galmooda, ragga isku galmooda, labeebshaha, dadka jinsigooda baddala iyo dadka aan jinsi ahaan caadiga ahayn. Iimayl ugu soo dir Isku-duwaha Barnaamijka Aubrey Daquiz aubrey.daquiz@multco.us si aad u ogaato sida barnaamijkaanu u caawin karo ardaygaaga iyo qoyska inta ay socoto waxbarashada khadka internet-ka lagu dhigaayo.
   

 • Xarunta Khayraadka Dhalinyarada ee kuwa laga Tirada Badan yahay Jinsi ahaan | Websaytka | 503-872-9664
  Xarunta Khayraadka Dhalinyarada ee kuwa laga Tirada Badan yahay Jinsi ahaan (The Sexual and Gender Minority Youth Resource Center (SMYRC) waxa ay siinaysaa goob amaan ah, la ilaaliyo xadgudubna uusan kajirin dhalinyarada laga tirada badan yahay jinsi ahaan kuwaas oo da`doodu tahay 13 ilaa 23 sano. Marka lagu daro howlaha wanaagsan, ka qaybgaleyaashu waxa ay sidoo kale heli karaan adeegyada sida kooxaha wax taageera, maaraynta kiiska iyo la talinta. Bookho websaytka SMYRC si aad u hesho saacadaha bookhashooyinka bilaa ballanta ah iyo macluumaadka badqabka COVID-19.

  SMYRC waxa ay sidoo kale bixisaa adeegyada taageerada caafimaadka maskaxda. Dhaqtar ku takhakhusay caafimaadka maskaxda ee dadka loo yaqaan LGBTQ oo ku sugan Cascadia Behavioral Health ayaa diyaar ku ah xarunta Bookhashooyinka bilaa Ballanta ah ee magaalada bartankeeda ee SMYRC Isniinaha iyo goobta East County Arbacooyinka. Isu diiwaan gali la talin oo ka hel macluumaad badan halkaan.

Caafimaadka ilkaha

Dhammaan lixda goobood ee xarumaha ilkaha ee Ismaamulka Multnomah hadda waa ay furan yihiin, ayada oo balamaha lagu siinaayo fool-ka-fooli iyo onlayn (ayada oo taleefanka la isticmaalayo) bukaanada kujira Qorshaha Caafimaadka Oregon (Medicaid) kuwaas oo leh CareOregon Dental. Waxaanu sidoo kale aragnaa bukaano aan caymis lahayn si ay u helaan daryeel degdeg ah.

Ayada oo uu sabab u yahay qalalaasaha caafimaad ee COVID-19, qaar kamid ah howl maalmeedkii fool-ka-foolka ahaa ama adeegyadii ilkaha ee aan degdega ahayn ayaa noqon kara kuwo xaddidan, kuwaas oo ay kamid yihiin nadiifinta ilkaha. Daryeelka ilkaha ee degdega ah waxaa laga heli karaa goob kasta. 

Bukaanada soo laabanayaa waa in ay wacaan goobaha xarumaha caafimaadkooda. Ka hel lambarka taleefanka goobtaada xarunta caafimaad halkaan iyo saacadaha iyo ciwaanada xarun kasta halkaan

Bukaanada ilkaha ee cusub waa in ay wacaan 503-988-5558 si ay u diyaarsadaan balan.