Taageerada Waxbarashada ee Ardayga - Student Learning Support - Somali

Dugsiyada iyo macalimiintuba waxa ay dadaalkooda ugu wanaagsan ku bixinayaan in ay xaqiijiyaan guusha waxbarasho ee ardaygaaga sanad dugsiyeedkaan, laakiin waxbarashada khadka internet-ka lagu dhigaayo ayaa ka dhigi karta mid adag in la ogaado sida aad ugu heli karto caawinaad dheeraad ah ardaygaaga, ama taageero uu qoyskaagu helo. Ismaamulka Multnomah iyo saaxiibadanada ayaa halkaan u jooga si ay uga taageeraan adiga iyo canuggaaga inta aad kujirtaan sanad dugsiyeedkaan gaarka ah.

Khayraadka akhriska iyo barashada

Hanaanka Maktabadda ee Ismaamulka Multnomah waxa uu bixiyaa tiro ikhayraad waxbarasho iyo adeegyo oo maqal iyo muuqaal ah kuwaas oo adiga iyo ardaygaaga aad heli kartaan adinka oo guriga jooga, kuwaas oo ay kamid yihiin:

Iyo inkastoo dhismayaasha Maktabadda Ismaamulka Multnomah aysan u furnayn adeegyada ayada oo uu sabab u yahay COVID-19, wali si onleen ah ayaad buugaag uga carbuunan kartaa una diyaarsan kartaa wakhtigii aad soo qaadan lahayd. Maktabaddu sidoo kale waa mid gabi ahaanba bilaash ah! Maktabaddu waxa ay ku siinaysaa khayraad dhowr ah si ay kaaga caawiso korinta ama sii socoshada hormarka canuggaaga ee jacaylka wax akhriska:

Taageerada dugsiga lagu saleeyay ee ardayda

Barnaamijka Dugsiyada Bulshada ee Schools Uniting Neighborhoods (SUN) waxa uu taageerayaa guusha waxbarasho ee caruurta da`doodu dugsiga gaartay iyo degenaanshaha iyo barwaaqada qoysaskooda. Khayraadka waxaa kamid ah taageerada waxbarashada khadka internet-ka lagu dhigaayo, kaalmada shaqada guriga, caawinta helidda tamarta iyo barnaamijyada kaalmada kirada, iyo goobaha cuntada ee dugsiga loogu tala galay. Halkaan riix si aad u hesho khariiradda isku jirta si aad u hesho goobtaada SUN ama aad u hesho tafaasiisha xiriirka isku dubaridaha goobta SUN ee dugsigaaga halkaan

Adeegyada wakhtiga hore ee caruurnimada ee loogu tala galay caruurta iyo waalidiinta

 • Adeegyada Horumarinta Waalidka iyo Ardayga SUN | Websaytka
  Adeegyada Horumarinta Waalidka iyo Ardayga SUN waa adeegyo loogu tala galay qoysaska leh caruurta (dhalmada da`da 5) si ay sare ugu qaadaan barbaarinta wanaagsan, horumarka canugga oo caafimaad qaba iyo u diyaar ahaanshaha dugsiga.

  Si aad wax badan uga ogaato ama aad uga qayb qaadato, wac lambarada hoose adiga oo ku salaynaya halka aad Ismaamulka Multnomah uga nooshahay:

  • Galbeed: Impact NW - 503-294-7387
  • Woqooyi/Waqooyi beri: SEI - 503-285-0493
  • Mid-county: IRCO - 971-271-6510
  • Outer East/Reynolds: Mt. Hood Community College - 971-319-6947
  • Outer Gresham: Mt. Hood Community College - 971-319-6947
    
 • Bixiyeyaal dhaqanka u gaar ah ayaa sidoo la heli karaa: 

  • Maraykanka-Afrikaanka ah: SEI - 503-285-0493
  • Muhaajirka Afrikaanka ah, kan kasoo jeeda Aasiya/Jasiiradda Pacific-ga, Slavic: IRCO - 971-271-6510
  • Laatiino: Shabakadda Laatiino - 503-283-6881 x119
  • Maraykanka Asalka ah: Xarunta Dhalinyarada iyo Qoyska ee Maraykanka Aaslka ah - 503-288-8177
    
 • Barnaamijka Dugsiyada P-3 | Websaytka
  Barnaamijka Dugsiyada ee P-3 waxa uu waalidiinta ka taageerayaa u diyaarinta canuggooda si uu u galo rowdada iyo fasalada hore. Adeegyada waxaa kamid ah kooxo waalidiinta taageera oo u gaar ah dhaqan ahaan si maqal iyo muuqaal ah, kooxaha ciyaarta iyo barashada iyo ka caawinta ku xirista qoysaska khayraad dheeraad ah.La xiriir isku-duwaha P-3 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Tafaasiisha xiriiradooda waxaa laga heli karaa halkaan.