Ku Ilaalinta Ardayda si Badqab ah - Keeping Students Safe - Somali

Waa iska caadi in waxyaabaha welwelka sababa wakhtigaan ay adkeeyaan xiriirka iyo barbaarinta. Marka lagula go`doomiyo dadka aad jeceshahay waxa ay sare u qadi kartaa khilaafaadka, dad badanna waxa ay u baahan yihiin taageero dheeraad ah sidii ay u ahaan lahaayeen kuwo badqaba caafimaadna qaba iyaga iyo lamaaneyaashooda iyo caruurtooda.

Welwelka iyo hubanti la`aanta uu sababayo cudurka safmarka ah waxa ay sidoo kale horseedi karaan xaalado cusub oo qalalaase ah kuwaas oo guriga ka dhaca ama ka dhiga xaaladda awal horeba aan fadhin ee guriga ka jirtay mid khatar ah. Waxaa jira dad aad kala hadli karto waxyaabaha aad wajahayso. Haddii aad caawin uga baahan tahay badqabkaaga iyo kan qoyskaaga, waxaa jira khayraad diyaar kuu ah.

Qalalaasaha guriga

 • Xarunta Gateway | Websaytka | 503-988-6400
  Wac Xarunta Gateway si aad u hesho kaalmo fool-ka-fool ah oo aad la yeelato la taliye khibrad leh kaasoo kaa caawin kara in aad la timaaddo qorshe kuu gaar ah. La taliyeyaashu waxa ay sidoo kale kaa caawin karaan in aad dhex mushaaxd hanaanka amarka xakamaynta kuguna xiraan adeegyo kale. Ayada oo uu sabab u yahay COVID-19, Xarunta Gateway hadda ma aqbalayso iska imaanshaha bilaa ballan wakhtigaan.

  Wixii degdeg ah, fadlan wac 911.
   

 • Call to Safety | Websaytka | 503-235-5333 ama bilaash ku wac 1-888-235-5333
  Ku xirnow Call to Safety haddii aadan wajahayn xaalad degdeg ah, laakiin aad doonayso in aad si dhakhso ah ula hadasho qof. U-doodayaasha Call to Safety waxa ay bixiyaan faragalinta qalalaasaha, taageerada dareenka, macluumaadka iyo u gudbinta adeegyada kale ee taleefanka.

Xadgudubka caruurta

 • Reach Out Oregon | Websaytka | 1-833-REACH-OR
  Haddii aad ka welwel san tahay in caalwaagaagu ka sii darayo in aad maarayso, ma jirto sabab aad ku ceebaysan tahay. Waxaa jira dad aad kala hadli karto arintaan. Wac Reach Out Oregon lana hadal qof fahmaaya kaana caawin kara in aad hesho khayraad ku haboon baahiyaha gaarka ah ee qoyskaaga.
   

 • Waaxda Adeegyada Aadanaha iyo Warbixinada Dayacaadda iyo Xadgudubka Caruurta ee Oregon | Websaytka | 503-731-3100 ama 1-855-503-SAFE
  Xadgudubka ama dayacaadda laga shakiyo waa in la soo sheegaa ayada oo la wacaayo lambarada tooska ah ee Xadgudubka Caruurta ee Oregon kuwaas oo furan 7 maalmood todobaadkii, 24 saacadood maalinkii.

Aan degdegga ahayn

 • Booliska Portland Aan Degdegga Ahayn | Websaytka | 503-823-3333
  Lambarka Aan Degdegga Ahayn waxa uu ku haboon yahay xaaladaha AAN AHAYN khatar degdeg ku ah naf ama maal. Dadka wicitaanka qabanayaa waxa ay had iyo jeer dadka soo wacaya u gudbiyaan hay`adaha kale, ay kamidka yihiin Animal Control, Parking Patrol, Abandoned Autos, Portland General Electric iyo kuwo kale oo badan.

Ganacsiga sharci darrada ah

 • New Day (Waddooyinka Cusub ee Dhalinyarada) | Websaytka | 503-258-7081
  New Day waxa ya bixisaa adeegyo bulshada ku salaysan dhaqankana gaar u ah kuwaas oo ay kamid yihiin kuwa muhiimadda siiya badqabka, baahiyaha iyo xuquuqaha dhalinyarada da`doodu tahay 12 ilaa 26 sano kuwaas oo wajahay ka ganacsiga jirka ama xadgudubyada ka ganacsiga jirka dadka.