Taageeridda Ardaygaaga wax Baranaya inta lagu jiro COVID-19 - Supporting Your Student Learner during COVID-19 - Somali

Safmarka COVID-19 waxa uu caqabado badan ku keenaa waalidiinta iyo daryeelayaasha caruurta da`da dugsiga ama dhalinyarada. Inkasta oo waxbarashada dhinaca khadka internet-ka lagu dhigaayo ay tahay talaabada saxda ah ee gacan ka gaysanaysa hoos u dhigidda faafitaanka fayraska iyo in bulshadeenu ahaato mid caafimaad qabta oo badqabta, waxa ay sidoo kale ku adkaynaysaa waalidiinta in ay dhammaystiraan adeegyada ardaygu uu sida caadiga ah uga helo dugsiga: helitaanka cunto nafaqo leh, daryeel caafimaad oo maskaxda iyo jirkaba ah, waxbarid gaar ah, ku xiraanshaha macalimiin daryeel badan, iyo adeegyada baahiyaha gaarka ah kuwaas oo taageeraya ardayda iyo qoysaskooda.

Laakiin taasi micnaheedu ma ahan in adiga, ama ardaygaagu aad wajahdaan sanad dusiyeedka kaligiin. Ka hel macluumaadka hoose wax ku saabsan adeegyada Ismaamulka Multnomah iyo khayraadka ka caawin kara taageero inaad heshaan adiga iyo ardaygaaga inta lagu guda jiro wakhtigaan aan horey u dhicin.

>> Taageeridda Ardaygaaga wax Baranaya inta lagu jiro COVID-19 PDF