July 30, 2020

Thứ Năm, ngày 30 tháng Bảy, 2020

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Tất Cả Cử Tri Đã Ghi Danh tại Thành Phố Portland Có Thể Đều Đã Nhận Được Lá Phiếu Của Mình

Tất cả cử tri đã ghi danh tại Thành Phố Portland có thể đều đã nhận được lá phiếu của mình chậm nhất là ngày hôm nay, ngày 30 tháng Bảy, 2020. Bất kỳ cử tri nào của Quận Multnomah hiện đang sinh sống tại Thành Phố Portland mà chưa nhận được lá phiếu cho Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám nên gọi điện tới văn phòng bầu cử quận theo số 503-988-VOTE (8683).

Tất Cả Cử Tri Đã Ghi Danh tại Thành Phố Portland Có Thể Đều Đã Nhận Được Lá Phiếu Của Mình
Văn Phòng Bầu Cử Quận Multnomah khuyến khích các cử tri hãy ở nhà, giữ an toàn và bỏ phiếu qua thư. Điểm mới trong năm 2020 là không cần dán tem khi gửi lại lá phiếu của quý vị. Thời hạn cuối cùng để cử tri Thành Phố Portland gửi lại lá phiếu của mình cho Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám là thứ Năm, ngày 6 tháng Tám. Các cử tri gửi lá phiếu qua thư từ bên ngoài tiểu bang nên gửi lại lá phiếu sớm hơn. Sau ngày 6 tháng Tám, cử tri cần đến các Địa Điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức dành cho Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt này. Những địa điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức bao gồm các Thùng Bỏ Phiếu 24 Giờ và các thùng Trả Sách 24 Giờ tại các thư viện ở Quận Multnomah. Xin lưu ý, vì Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt này chỉ diễn ra tại Thành Phố Portland, các Thư Viện Fairview và Troutdale sẽ không tiếp nhận lá phiếu. Thư Viện Albina đã chuyển đi. Để tìm Địa Điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức gần quý vị nhất, hãy truy cập multco.us/dropsites. Lá phiếu phải được nhận tại địa điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức chậm nhất vào lúc 8 giờ Tối Ngày Bầu Cử.

Với Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám, Văn Phòng Bầu Cử Quận Multnomah đã mở thêm một địa điểm nữa tại Gresham cho cử tri Portland hiện đang sinh sống hoặc làm việc gần Gresham hơn. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc sẽ mở cửa từ ngày 27 tháng Bảy - 11 tháng Tám bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại 600 NE 8th Street. Các cử tri có thể thay đổi lá phiếu bị thất lạc, được hỗ trợ bỏ phiếu, đặt câu hỏi hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở trung tâm Gresham. Các phiếu bầu chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc trong giờ mở cửa. Địa điểm thùng bỏ phiếu chính thức 24 giờ gần nhất là trong khu đỗ xe của Thư Viện Gresham tại 385 NW Miller Avenue. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi 503-988-VOTE (8683). 

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ người nào cần được giúp đỡ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ trên trang mạng www.mcelections.org.

Các lá phiếu đã bầu cho Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám phải được nhận chậm nhất vào lúc 8 giờ Tối, ngày 11 tháng Tám, 2020. Để biết thêm thông tin về cuộc bầu cử, vui lòng truy cập www.mcelections.org.

Văn phòng chính:

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 27 tháng Bảy đến ngày 11 tháng Tám, 2020 

Voting Center Express tại Multnomah County East Building

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org