Ban Bầu Cử Quận Multnomah Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Gresham

The Voting Center Express is open with voters getting assistance with replacement ballots at the front counter.  Signs provide information in 6 languages.

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR

503.988.3720 | elections@multco.us | www.mcelections.org

 

Ngày mở cửa 27/7/2020 - 11/8/2020

Giờ Làm Việc Thông Thường: Thứ Hai Thứ Sáu 8:00 sáng 5:00 chiều

Giờ Mở Cửa Thêm:

Thứ Bảy Ngày 8 Tháng 8
10:00 sáng - 2:00 chiều

Thứ Hai Ngày 10 Tháng 8
8:00 sáng – 7:00 tối

Thứ Ba Ngày 11 Tháng 8
7:00 sáng – 8:00 tối

(Ngày Bầu Cử)


Các lá phiếu bầu phải được bỏ vào hộp bỏ phiếu chính thức trước 8 giờ tối Ngày Bầu Cử để được kiểm đếm.

Với Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Gresham, Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ giúp gia tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ bầu cử. Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc là một địa điểm phục vụ cử tri bổ sung được mở ra 15 ngày trước mỗi cuộc bầu cử.

Tại Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc, các công dân có thể thay thế lá phiếu bầu bị mất hoặc hư hại hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình. Cử tri bị khuyết tật có thể yêu cầu được trợ giúp. Cử tri nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh có thể được trợ giúp bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Các nhân viên bầu cử luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi hoặc các trợ giúp khác liên quan đến việc bầu cử.

Các lá phiếu chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc trong giờ mở cửa.  Địa điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa 24 giờ gần nhất nằm trong bãi đậu xe của Thư Viện Gresham tại địa chỉ 385 NW Miller Avenue.  Để tìm những địa điểm bỏ phiếu chính thức khác trong Quận Multnomah, hãy truy cập trang https://multco.us/elections/official-ballot-drop-sites.